У нас на сайте
Ссылки

 

 

 

 

 Услуги по выполнению работ автопогрузчиком Амкодор

 

Продажа, установка, ремонт, замена автомобильных стёкол

 

Краски, эмали, лаки, грунтовки, шпаклёвки для автомобилей

 

Запчасти, расходные материалы и аксессуары для всех популярных марок и моделей автомобилей

  

 

 

Благоустройство захоронений. Гранитные памятники

 

 

 

Военные мемориалы Беларуси

 

 

 

Царква Святога Іаана Прадцечы

02.11.2016

Іаана-Прадцечанская царква ўпамінаецца ў 1439 г. [1] Хутчэй за ўсё, што падчас нападаў на горад крымскіх татар на пачатку ХVІ ст. яна магла быць разбурана.

Наступным разам звесткі пра царкву з такой назвай сустракаюцца ў грамаце слуцкай княгіні Кацярыны Тэнчынскай-Алелькавіч за 1581 г. [2] Там гаворыцца пра назначэнне ў слуцкую, на новым месцы закладзеную царкву Іаана Хрысціцеля, новага прыходскага святара замест памёршага. З гэтага можна зрабіць выснову, што «новае месца» – гэта «Новы Слуцк» або «Зарэчча», а ўпамінанне пра закладку сведчыць, што пабудавана яна была незадоўга перад тым. Магчыма, што пабудавалі яе пры жыцці мужа Кацярыны – князя Юрыя II Юр"евіча ў 1570-я гады. Знаходзілася царква на паўднёвай ускраіне горада, па левы бок ад галоўнай вуліцы Новага места, у пазнейшыя часы вядомай як Навамейская (цяпер імя Максіма Багдановіча).

Iаана-Прадцечанская (называлася таксама Іаанаўская) царква неаднойчы згадваецца ў дакументах XVII, XVIII, XIX стагоддзяў [3]. Пры ёй меўся пагост. Горад тады ўжо бараніў земляны вал, наваколле было забудавана больш шчыльна. Царкоўны пляц размяшчаўся непадалёку ад гарадскога вала i Навамейскай брамы, паміж вуліцамі Іванаўскай і Падвальнай [4].

З XVII ст. на тым жа пляцы побач з ёй стаялі Сімяонаўская, Крыжаўзвіжанская і Касма-Даміанаўская цэрквы, якія былі перанесены сюды кожная ў свой час, і стваралі агульны архітэктурны ансамбль. Але да канца XVIII ст. іх ужо не было, Іаанаўская царква зноў заставалася адной. Званіца, як паказана на плане горада канца XVIII ст., стаяла пры ўваходзе на царкоўны пляц з боку вуліцы Iванаўскай.

У дакуменце 1793 г. Іаанаўская царква адзначалася як «будынкам драўляная, старая» [5]. На працягу канца XVIII – першых дзесяцігоддзяў XIX ст. яе прыход змяншаўся. Да 1840-х гадоў яна ужо была пустая і пакінутая [6]. У 1842 г. царкву разабралі з-за старасці, хаця афіцыйнае скасаванне адбылося толькі ў 1853 г. Тады ж яе прыход быў прыпісаны да Юр"еўскай царквы [7].

Вуліцы Іванаўскай у 1919 г. рашэннем Слуцкага выканкама было дадзена імя Пятра Карповіча (гэта вучань пісьменніка Альгерда Абуховіча; яны абодва жылі на ёй). У нашы дні вуліца называецца Красная. Спрамленая частка колішняй вуліцы Падвальнай цяпер названа імем Розы Люксембург. Да канца XIX ст. на месцы алтара Іванаўскай царквы (цяпер вуліца Р. Люксембург, дом 25) у асобнай агароджы на мяшчанскім агародзе стаяў памятны крыж [8]. Апісанняў архітэктурных асаблівасцяў гэтай царквы не захавалася.

 

 

Ігар ЦІТКОЎСКІ

 

 

Церковь Святого Иоанна Предтечи

Кацярына з Тэньчыньскіх, княгіня СлуцкаяИоанно-Предтеченская церковь упоминается с 1439 г. [1] Скорее всего, что в ходе нападения на город крымских татар в начале ХVІ в. она могла быть разрушена.

В следующий раз сведения о церкви с таким названием встречаются в грамоте Слуцкой княгине Екатерине Тенчинской-Олелькович за 1581 г. [2] Там говорится о назначении в слуцкую, на новом месте заложенную церковь Иоанна Крестителя, нового приходского священника вместо умершего. Из этого можно сделать вывод, что «новое место» – это «Новый Слуцк» или «Заречье», а упоминание о закладке свидетельствует, что построена она была незадолго до этого. Возможно, что построили её при жизни мужа Екатерины – князя Юрия II Юрьевича в 1570-е годы. Находилась церковь на южной окраине города, по левую сторону от главной улицы Нового места, в более поздние времена известной как Новомейской (ныне имени Максима Богдановича).

Фрагмент плана Слуцка 1811 г. 6 – пляц Іаана-Прадцечанскай царквыИоанно-Предтеченская (называлась также Иоановская) церковь не раз упоминается в документах XVII, XVIII, XIX веков [3]. При ней имелся погост. Город тогда уже защищал земляной вал, окружавший более плотную застройку. Церковная площадь находилась недалеко от городского вала и Новомейских ворот, между улицами Ивановской и Подвальной [4].

С XVII в. на том же месте рядом с ней стояли Симеоновская, Крестовоздвиженская и Космо-Дамиановская церкви, которые были перенесены сюда каждая в своё время, и создавали общий архитектурный ансамбль. Но к концу XVIII в. их уже не было, Иоановская церковь вновь осталась одна. Колокольня, как показано на плане города конца XVIII в., стояла при входе на церковную площадь со стороны улицы Ивановской.

В документе 1793 г. Иоановская церковь отмечалась как «зданием деревянная, старая» [5]. На протяжении конца XVIII – первых десятилетий XIX в. её приход постепенно уменьшался. К 1840-м годам она уже пустовала и была брошена [6]. В 1842 г. церковь разобрали из-за ветхости, хотя официальное упразднение произошло только в 1853 г. Тогда же её приход был приписан к Юрьевской церкви [7].

Улице Ивановской в 1919 году решением Слуцкого исполкома было дано имя Петра Карповича (это ученик писателя Ольгерда Обуховича; они оба жили на ней). В наши дни улица называется Красная. Выпрямленная часть бывшей улицы Подвальной теперь названа именем Розы Люксембург. К концу XIX в. на месте алтаря Ивановской церкви (ныне улица Р. Люксембург, 25) отдельно огороженный на мещанском огороде стоял памятный крест [8]. Описаний архитектурных особенностей этой церкви не сохранилось.

 

 

Игорь ТИТКОВСКИЙ

Перевод - Владимир ХВОРОВ

 

 

1 – Скеп"ян АА. Князі Слуцкія. Мн., 2013, с. 17.

2 – Собрание древних грамот и актов городов Минской губернии, № 29. Мн., 1848.

3 – Гаусман М.А. Исторический очерк г. Слуцка. Минские губернские ведомости. 1878, № 8–12. Описание церквей и приходов Минской епархии. Т. № 3. Мн., 1879.
Тройчанский архив. Сб. Минская старина. Вып. № 4. Мн., 1913, № 88,188,198, 261, 271, 370, 431, 468, 479.

4 – Планы г. Слуцка. НГАБ ф. 1477, воп. 1, епр. 2877, 2878.
Rafał Degiel. Protestantci i prawosławni. Patronat wyznaniowy Radziwiłłów birzanskich nad Cerkwią prawosławna w ksiestwe Sluckim w XVII w. Warszawa 2000, c. 139.

5 – Дело с ведомостями о состоянии церквей… НГА РБ ф. 136, воп. 1, спр. 344, с. 8.

6 – B.J.K. Wspomnienia о Siucku. Gniezno. 1905. с. 40.

7 – Описание церквей и приходов Минской епархии. Т. № 3. Мн., 1879.
Товаров А. Историко-статистическая справочная книжка Минской епархии. Мн., 1903, с. 156

8 – Родчанка Р. Альгерд Абуховіч-Бандынэлі. Мн., 1984, с. 42–44.

 Назад
Комментариев: 0

Оставьте комментарий :

Имя (требуется)
E-mail (не публикуется) (требуется)
Защитный код:

 
Посещений: 1297. Последнее 2022-08-13 23:31:00
©Наследие слуцкого края
2012 все права защищены

При использовании материалов сайта ссылка на
«Наследие слуцкого края» и авторов обязательна
Слуцкий район, д. Весея, ул. Центральная, 9А
тел./факс (01795) 2-36-20
boikoauto@tut.by