У нас на сайте
Ссылки

 

 

 

Слуцк деловой - портал Капитал-маркет

 

 

 Покупай/Продавай на Capital-Market.by

SlutskGorod - информационный сайт Слуцка

 Услуги по выполнению работ автопогрузчиком Амкодор

 

Продажа, установка, ремонт, замена автомобильных стёкол

 

Краски, эмали, лаки, грунтовки, шпаклёвки для автомобилей

 

Запчасти, расходные материалы и аксессуары для всех популярных марок и моделей автомобилей

  

 

 

Благоустройство захоронений. Гранитные памятники

 

 

 

Военные мемориалы Беларуси

 

 

 

Гісторыя невядомага партрэта

23.03.2017

…У XVI ст. мясцовымі майстрамі былi створаны партрэты слуцкіх князёў. На жаль, не ўсе яны дайшлі да нашага часу. Яшчэ ў пачатку XX ст. у Слуцку захоўваліся (спачатку ў Троіцкім, потым у Івана-Багуслаўскім манастыры, пераведзеным з Грозава) партрэты некалькіх князёў Алелькавічаў (у тым ліку ўсіх апошніх з гэтага роду). Фотаздымкі партрэтаў Алелькі Уладзіміравіча і Юрыя Юр"евіча былі змешчаны ўпершыню ў кнізе «Белоруссия и Литва. Исторические судьбы Северо-Западного края» (СПб., 1890).

У нацыянальным музеі у Варшаве пад інвентарным нумарам 128854 захоўваецца невядомы дагэтуль у Беларусі партрэт слуцкай княгіні Кацярыны, выкананы алеем на палатне. Подпіс пад партрэтам: «Слуцкая Катажына з Тэнчынскіх, нарадзілася каля 1545 г. Нявызначаны польскі мастак 2-й пал. XVI ст.».

Слуцкая княгіня Кацярына, аб якой ідзе размова, паходзіла з даўняга польскага магнацкага роду графаў Тэнчынскіх, прадстаўнікі якога займалі высокія пасады ў Польшчы. Напрыклад, бацька Кацярыны Станіслаў Тэнчынскі быў ваяводам кракаўскім. Нарадзілася Кацярына ў 1544 г. У 14-гадовым узросце яе выдалі замуж за слуцкага князя Юрыя Юр"евіча, хоць яна была каталічка, а ён праваслаўны (гэта часта здаралася сярод магнатаў). У наступным годзе яна нарадзіла першага сына, Юрыя, потым яшчэ двух – Сымона і Аляксандра.

Праваслаўныя слуцкія князі займалі адно з першых месцаў у дзяржаве дзякуючы свайму багаццю і паходжанню. Мужу Кацярыны кароль Стэфан Баторый даў месца ў сенаце Рэчы Паспалітай. Такім чынам, княгіня Кацярына належала да вярхоў пануючага класа.

У 1578 г. князь Юрый Юр"евіч Алелькавіч памёр, і ўдава распараджалася княствамі і іншымі маёнткамі да паўналецця сваіх сыноў. Муж па тастаменту пакінуў княгіні 60 тыс. злотых і ў пажыццёвае ўладанне маёнткі Турэц (Навагрудскі павет), Старое Сяло, Тонвы і Скірмантава (Мінскі павет), а таксама маёнткі ў Бельскім павеце з ваеннаслужылай шляхтай, панцырнымі баярамі, путнымі слугамі і сялянамі (чыншавымі і прыгоннымі). У 1579 г. удава атрымала ад караля яшчэ і багатае Магілёўскае староства.

У час, калі Ватыкан вёў у Літве і Беларусі шырокі наступ, каб акаталічыць насельніцтва, вядомы езуіцкі прапаведнік Пётр Скарга па даручэнні агента рымскага папы Пасевіна прыехаў у Слуцк да княгіні з лістамі ад папы Грыгорыя XIII і ўгаварыў яе перавесці ў каталіцтва сыноў, каб лягчэй было акатаілічваць насельніцтва Слуцкага княства. Два малодшыя сыны Кацярыны выехалі ў Рым, дзе і перайшлі ў каталіцтва. Адзін з іх, Аляксандр, у 1580 г. вучыўся ва універсітэце ў баварскім горадзе Інгальштаце. Толькі старэйшы сын Юрый застаўся праваслаўным.

У 1581 г. 37-гадовая багатая ўдава выйшла замуж таксама за багатага ўдаўца, але маладзейшага за яе, гетмана польнага літоўскага, князя Крыштафа Мікалая Радзівіла (1547 – 1603), які ажаніўся ўжо трэці раз. Радзівіл неўзабаве стаў віленскім ваяводам і вялікім гетманам літоўскім. Княгіня Кацярына мела другім шлюбам яшчэ дваіх дзяцей. Яе сын Крыштаф Радзівіл (1585 – 1640) быў таксама вялікім гетманам літоўскім, а дачка выйшла замуж за вядомага дзяржаўнага дзеяча Льва Сапегу. Памерла княгіня Кацярына 19 сакавіка 1592 г. у Вільні ва ўзросце 48 гадоў…

Партрэт Кацярыны вытрыманы ў цёмных тонах. Слуцкая княгіня паказана амаль у поўны рост, у багатым і адначасова строгім удовіным адзенні, з вуаллю, крыху спушчанай на твар. Каштоўнасцей амаль няма, толькі пярсцёнкі на пальцах. Мастак пісаў парадны партрэт удавы. На твары княгіні – не толькі смутак, але і гонар, стрыманасць, уладнасць, ганарыстасць. Падкрэслены выпешчаныя рукі, тонкія пальцы арыстакраткі.

На падставе біяграфіі жонкі беларускага магната можна даволі дакладна вызначыць час напісання партрэта – паміж смерцю першага мужа і другім замужжам, г.зн. ад канца 1578 г. да сярэдзіны 1581 г. I лацінскі надпіс на карціне гаворыць: «Год панскі 1580. Кацярына, графіня з Тэнчына, божай міласцю княгіня слуцкая, свайго ўзросту 35 гадоў».

Праўда, на карціне княгіня Кацярына мае выгляд больш чым на 35 гадоў. Але адзенне ўдавы і смутак на твары стараць яе. Да таго ж у XVI ст. жанчыны рана выходзілі замуж і рана старыліся.

…Можна з упэўненасцю сказаць, што партрэт 1580 г. быў выкананы ў Слуцку. З дакументаў відаць, што княгіня ў тым годзе не выязджала са Слуцка і займалася справамі па кіраванні княствам, у той час як малодшыя сыны былі за мяжой, а старэйшы – на вайне. Можна таксама з пэўнай доляй верагоднасці меркаваць, што аўтарам партрэта быў адзін з мясцовых, беларускіх мастакоў, паколькі пры двары слуцкіх князёў тады складвалася традыцыя маляваць партрэты ў рэалістычным стылі.

 

 

А.П. ГРЫЦКЕВІЧ
Помнікі гісторыі і культуры Беларусь. 1976. № 3. С. 25–26.


 

 

История неизвестного портрета

… В XVI в. местными мастерами были созданы портреты слуцких князей. К сожалению, не все они дошли до нашего времени. Ещё в начале XX в. в Слуцке хранились (сначала в Троицком, потом в Ивано-Богуславском монастыре, переведённом из Грозова) портреты нескольких князей Олельковичей (в том числе всех последних из этого рода). Фотографии портретов Олельки Владимировича и Юрия Юрьевича были помещены впервые в книге «Белоруссия и Литва. Исторические судьбы Северо-Западного края» (СПб., 1890).

В национальном музее в Варшаве под инвентарным номером 128854 хранится неизвестный до сих пор в Беларуси портрет слуцкой княгини Екатерины, выполненный маслом на холсте. Подпись под портретом: «Слуцкая Катажина из Тенчинских, родилась около 1545 г. Неизвестный польский художник 2-й пол. XVI в.».

У этого портрета достаточно много отличий от варшавского оригиналаСлуцкая княгиня Екатерина, о которой идёт речь, происходила из давнего польского магнатского рода графов Тенчинских, представители которого занимали высокие должности в Польше. Например, отец Екатерины Станислав Тенчинский был воеводой краковским. Родилась Екатерина в 1544 г. В 14-летнем возрасте её выдали замуж за слуцкого князя Юрия Юрьевича, хотя она была католичка, а он православный (это часто случалось среди магнатов). В следующем году она родила первого сына, Юрия, потом ещё двух – Симона и Александра.

Православные слуцкие князья занимали одно из первых мест в государстве благодаря своему богатству и происхождению. Мужу Екатерины король Стефан Баторий дал место в сенате Речи Посполитой. Таким образом, княгиня Екатерина принадлежала к верхушке господствующего класса.

В 1578 г. князь Юрий Юрьевич Олелькович умер, и вдова распоряжалась княжествами и другими поместьями до совершеннолетия своих сыновей. Муж по тестаменту (духовному завещанию. – В.Х.) оставил княгини 60 тыс. злотых и в пожизненное владение имения Турец (Новогрудский уезд), Старое Село, Тонвы и Скирмантово (Минский уезд), а также имения в Бельском уезде с военнослужилой знатью, панцирными боярами, путными слугами и крестьянами (чиншевыми и крепостными). В 1579 г. вдова получила от короля ещё и богатое Могилёвское староство.

В то время, когда Ватикан вёл в Литве и Беларуси широкое наступление, чтобы окатоличить население, известный иезуитский проповедник Пётр Скарга по поручению агента папы римского Пасевина приехал в Слуцк к княгине с письмами от папы Григория XIII и уговорил её перевести в католичество сыновей, чтобы легче было окатоличивать население Слуцкого княжества. Два младших сына Екатерины выехали в Рим, где и перешли в католичество. Один из них, Александр, в 1580 г. учился в университете в баварском городе Ингольштадте. Только старший сын Юрий остался православным.

В 1581 г. 37-летняя богатая вдова вышла замуж тоже за богатого вдовца, но моложе её, польного гетмана литовского, князя Николая Христофора Радзивилла (1547 – 1603), который женился уже в третий раз. Радзивилл вскоре стал виленским воеводой и великим гетманом литовским. Княгиня Екатерина имела вторым браком ещё двоих детей. Её сын Криштоф Радзивилл (1585 – 1640) был также великим гетманом литовским, а дочь вышла замуж за известного государственного деятеля Льва Сапегу. Умерла княгиня Екатерина 19 марта 1592 г. в Вильнюсе в возрасте 48 лет…

Портрет Екатерины выдержан в темных тонах. Слуцкая княгиня показана почти в полный рост, в богатой и одновременно строгой вдовьей одежде, с вуалью, немного спущенной на лицо. Ценностей почти нет, только перстни на пальцах. Художник писал парадный портрет вдовы. На лице княгини – не только скорбь, но и гордость, сдержанность, властность, тщеславие. Подчёркнуты холеные руки, тонкие пальцы аристократки.

На основании биографии жены белорусского магната можно довольно точно определить время написания портрета – между смертью первого мужа и вторым замужеством, т. е. от конца 1578 г. до середины 1581 г. И латинская надпись на картине гласит: «Год господень 1580. Екатерина, графиня с Тенчина, божьей милостью княгиня слуцкая, своего возраста 35 лет».

Правда, на картине княгиня Екатерина имеет вид более чем на 35 лет. Но одежда вдовы и печаль на лице старят её. К тому же в XVI в. женщины рано выходили замуж и рано старели.

…Можно с уверенностью сказать, что портрет 1580 г. был выполнен в Слуцке. Из документов видно, что княгиня в том году не выезжала из Слуцка и занималась делами по управлению княжеством, в то время как младшие сыновья были за границей, а старший – на войне. Можно также с определённой долей вероятности предполагать, что автором портрета был один из местных, белорусских художников, поскольку при дворе слуцких князей тогда складывалась традиция рисовать портреты в реалистическом стиле.

 

 

А.П. ГРИЦКЕВИЧ
Памятники истории и культуры Беларуси. 1976. № 3. С. 25–26.

Перевод – Владимир ХВОРОВ
На заставке: Слуцкая княгіня Кацярына. Партрэт невядомага мастака. 1580 г. (Слуцкая княгиня Екатерина. Портрет неизвестного художника. 1580 г.). Muzeum Narodowe w Warszawie N.128854


 

 

Панцирные бояре – категория населения в Великом княжестве Литовском XVII – XVIII веков. Происходили из «панцирных слуг», которые должны были нести службу на коне в тяжёлом «панцирном» вооружении. Освобождались от повинностей. Позже их стали привлекать к службе в мирное время в качестве полицейских, курьеров и т. д. Панцирные бояре, как и грунтовые казаки, занимали промежуточное положение между крепостными крестьянами и шляхтой. В шляхетское сословие не входили.

Путные слуги (путные бояре, путники; от слав. путь – польза, прибыль, имущество), которые также имели земельный надел в две волоки, исполняли почтовую службу: перевозили налоги с мест в государственную казну в Вильну. В XVII веке путных слуг перевели на чинш, большинство из них слилось с крестьянами.

Путные бояре – особое сословие служилых феодалов, бояр, служивших непосредственно при князьях и составляющих основу княжеских дворов. Они, как правило, выполняли особые поручения, связанные с дипломатией, с семейной или имущественно-хозяйственной жизнью своих сюзеренов. Это сословие иногда играло весьма заметную роль в организации династической преемственности княжеской власти, осуществляло наместническо-представительские функции князей, активно участвовало в организации их ближайшего окружения и влияло на внешнюю и внутреннюю политику. Путные бояре занимали отдельные хозяйственные и административные должности при княжеском дворе, такие, например, как постельничий. В более позднее время это могли быть должности (или чины) конюшего, сокольничего, чашничего.

Староство – административно-территориальная единица в государственных владениях Речи Посполитой (Королевства Польского и Великого княжества Литовского) и в современной Литовской Республике, а также в Галиции в период Австро-Венгерской империи (XIX в.). В состав староства входили один и более городов, местечек и несколько сёл.

В связи с развитием товарных отношений и постепенному переходу к фольварочной система ведения хозяйства, начиная с конца XIV века землевладельцы стали переводить зависимых от них крестьян на отработочную и денежную повинности. Наиболее интенсивно этот процесс происходил на западе Великого княжества, где среди крестьян стали преобладать чиншевики (до конца XVI века назывались осадными крестьянами), платившие денежную ренту – чинш, и тяглые крестьяне, выполняющих панщину – отработочную повинность в хозяйстве землевладельца со своими инструментами.

 Назад
Комментариев: 0

Оставьте комментарий :

Имя (требуется)
E-mail (не публикуется) (требуется)
Защитный код:

 
Посещений: 1567. Последнее 2020-10-23 04:26:00
©Наследие слуцкого края
2012 все права защищены

При использовании материалов сайта ссылка на
«Наследие слуцкого края» и авторов обязательна
Слуцкий район, д. Весея, ул. Центральная, 9А
тел./факс (01795) 2-36-20
boikoauto@tut.by