Деревни Омговичского сельсовета

Деревни Омговичского сельсовета

22.07.2014

Эта работа школьников Омговичской школы была написана в апреле 2009 года, а 30 октября уже было принято Решение Минского областного Совета депутатов от № 219 «Об изменении административно-территориального устройства Минской области», в котором говорится:

«…30. Упразднить административно-территориальную единицу – Омговичский сельсовет Слуцкого района.

31. Изменить границу Сорогского сельсовета Слуцкого района, включив в его состав территорию упраздненного Омговичского сельсовета, в том числе населенные пункты Гутница, Дворище, Калита, Красное, Кучино, Ляхово, Новый Гутков, Омговичи, Оступище, Павловка, Подлошица, Подстарево, Рубеж, Сливка, Старево, Старый Гутков, Тарасовка, Тихонь, Хиноловка, Хорошево, Чирвоная Сторонка, входившие в состав Омговичского сельсовета.

32. Слуцкому районному Совету депутатов и Слуцкому районному исполнительному комитету рассмотреть в установленном порядке вопрос о ликвидации Омговичского сельского Совета депутатов и Омговичского сельского исполнительного комитета, и внести в соответствии с пунктами 30 и 31 настоящего решения изменения в земельно-кадастровую документацию, и в десятидневный срок подготовить и представить в научно-производственное государственное республиканское унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство» необходимые документы для внесения изменений в единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь».

К сожалению, имена ребят, готовивших это исследование нам не известны, известен лишь владелец компьютера - LECHA. Однако, видно, что ребята изрядно постарались, изучая материал - работа будет весьма полезна и интересна многим краеведам.

 

***Тапанiмiчныя назвы з даўнiх часоў былi аб"ектамi вывучэння многiх даследчыкаў. Словы-тапонiмы нярэдка цiкавяць не толькi лiнгвiстаў, а i географаў, гiсторыкаў, лiтаратуразнаўцаў, этнографаў, геолагаў i археолагаў i iнш. Ўчытваючыся ў значэнне гэтых найменняў, можна здагацца, хто заснаваў паселiшча, у якi час асвойвалася мясцiна, цяпер знаходзiцца вёска або горад, якiя прыродна-геаграфiчныя ўмовы абумовiлi выбар тапанiмiчнай назвы, якiя сувязi з iншымi краiнамi плямёнамi мелi ў далёкя часы нашы папярэднiкi i г.д. Тапонiмы можна аналiзаваць як звычайныя словы, знаходячы ў iх структуры каранi, суфiксы, можна высвятляць паходжанне, iншыя асаблiвасцi словаўжывання. Аднак, нават беглае знаёмства з такiмi назвамi дазваляе пераканацца, што толькi лiнгвiстычных метадаў i прыёмаў для ўсебаковага iх вывучэння недастаткова. Сярод даследчыкаў нават iснуе думка, што тапанiмiка – гэта сiнтэз лiнгвiстыкi, геаграфii i гiсторыi.

Даследчыкi тапанiмiсты заўсёды цiкавiлiся этымалогiяй назваў значных геаграфiчных аб"ектаў (Мiнск, Вiцебск, Гродна…), аднак iснуе вялiкая колькасць мясцовых назваў, у якiх захоўваецца наша памяць, наша гiсторыя. Гэтыя назвы забываюцца, змяняюць свае марфалагiчныя i фанетычныя характарыстыкi, а гэта значыць, што вялiкi каштоўны пласт культуры знiкае. Пакуль яшчэ не позна, яго трэба вывучыць, захаваць для нашчадкаў.

Прапануемая работа ўяўляе сабой спробу ахарактарызаваць тапанiмiчны матэрыял геаграфiчных аб"кетаў, якiя знаходзяцца на тэрыторыi Амговiцкага сельскага савета.

Апiсанне сабранага матэрыялу
На тэрыторыi Амговiцкага сельсавета размешчана 21 вёска: Гутнiца, Дворышча, Калiта, Краснае, Кучына, Ляхава, Новы Гуткоў, Амговiчы, Аступiшча, Паўлаўка, Падлошыца, Падстарэва, Рубеж, Слiўка, Старэва, Стары Гуткоў, Тарасаўка, Цiхань, Хiнолаўка, Хорашава, Чырвоная Старонка.

Назвы вёсак, размешчаных на тэрыторыi Амговiцкага сельскага савета
Амговiчы. Фармант на – iчы, – ычы адзiн з самых старажытных ва ўсёй славянскай анамастыцы, у тым лiку i ў тапанiмiцы. Як адзначае В. Нiканаў, анамастычная ўнiверсальнасць фармата на – iчы, – ычы вядома ўсiм славянскiм мовам: ён ужываецца ў этнанiмii (люцiчы, вяцiчы, дрыгавiчы) i ў антрапанiмii (агульнаўсходнеславянска Ольговiчi – патомкi князя Алега Святаслававiча), i ў тапанiмii (яшчэ да 947 г. Лаўрэнцеўскi летапiс успамiнае сяло Ольжiчi каля вусця Дзясны). Тапонiмы на – iчы прынята лiчыць патранiмiчнымi, г.зн. тымi, якiмi абазначалi патомкаў па iменi iх продкаў, што жылi ў гэтых паселiшчах або былi ўладальнiкамi пасяленняў. Асноўных тапанiмiчных масiваў на – iчы ва ўсiх славян два: у паўднёвых славян на поўднi Боснii i заходняй Сербii, а на ўсходнеславянскiх землях – гэта поўдзень Беларусi i частка ўкраiнскага Палесся, пераважна паселiшчы ў басейне ракi Прыпяцi.

Ёсць два варыянты тлумачэння паходжання назвы Амговiчы.

Паводле падання, землi гэтай акругi належалi княгiнi Вользе, а потым яе нашчадкам. Спачатку лiчаць былi Альговiчы, у гонар княгiнi. Але аднойчы была дапушчана памылка, пераблыталi лiтары, i вёска пачала называцца Амговiчы.

Другi варыянт тлумачэння назвы вёскi. Назва вёскi паходзiць ад прозвшча Амговiч. Раней называлася Падцярэм"е.

Амговiчы ўпамiнаюцца ў грамаце вялiкага князя лiтоўскага Аляксандра як адзн з найбольш населеных пунктаў Слуцкага княства. У пачатку 20 ст. вёска ў складзе Горкаўскай воласцi Бабруйскага павета, 169 двароў, 1150 жыхароў. На 1.01.2009 154 двары, 408 жыхароў.

Аступiшча. Вёска ў Амговiцкiм сельсавеце. У аснове назвы слова «уступ» – частка чаго-небудзь, якая ўтварае ступень, выемку. Пастаянага насельнiцтва не мае.

Гутнiца. Вёска ў Амговiцкiм сельсавеце. У аснове назвы слова «гута» – невялiкi шклозавод. У Беларусi гэты тэрмiн з"явiўся ў 15–16 ст. На 1.01.2009 10 двароў, 18 жыхароў. Помнiкi на магiле партызан братоў Матусевiчаў, якiя загiнулi ў 1943; у гонар савецкiх разведчыкаў, якiя ў складзе разведгрупы штаба Заходняга фронту дыслацыравалiся ў раёне вёскi.

Дворышча. Вёска ў Амговiцкiм сельсавеце. У аснове назвы словы «двор», «дворышча» – месца былога двара, сядзiбы. У той жа час на Беларусi дворышча было адной са старажытных формаў калектыўнага земляробства. У пачатку 20 ст. урочышча, 1 двор, 9 жыхароў; хутар, 1 двор, 7 жыхароў. На 1.01.2009 22 двары, 64 жыхары.

Калiта. Вёска ў Амговiцкiм сельсавеце. Слова «калiта» азначала грошы, багацце, пазней сумку для грошай цi паходную торбу. На 1.01.2009 27 двароў, 51 жыхар.

Краснае. Вёска ў Амговiцкiм сельсавеце. Ад слова «красны» – прыгожы. У пачатку 20 ст. засценак у Грэскай воласцi Слуцкага павета, 6 двароў, 40 жыхароў. На 1.01.2009 3 двары, 3 жыхары. Помнiк на брацкай магiле партызан, якiя загiнулi ў 1943.

Кучына. Вёска ў Амговiцкiм сельсавеце. Назва паходзiць ад прозвiшча Кучын. На 1.01.2009 3 двары, 4 жыхары.

Ляхава. Вёска ў Амговiцкiм сельсавеце. Назва паходзiць ад першапасяленцаў – палякаў, якiх у народзе называлi ляхамi. На 1.01.2009 4 двары, 4 жыхары.

Новы Гуткоў. Вёска ў Амговiцкiм сельсавеце. Назва «Гуткоў» звязана з тэрмiнам «гута», што азначае невялiкi шклозавод. Упамiнаецца ў 1917 г. як вёска Гуткоў Новы ў Горкаўскай воласц Бабруйскага павета, 54 двары, 320 жыхароў. На 1.01.2009 26 двароў, 39 жыхароў. Помнiкi на брацкай магiле савецкхi вонаў i магiле партызана I.Ф. Iвашкевiча, якiя загiнулi ў Вялiкую Айчынную вайну.

Паўлаўка. Вёска ў Амговiцкiм сельсавеце. Назва пайшла ад iмя Паўла Салановiча, як пабудаваўся крыху далей ад в. Хорашава, у лесе. На 1.01.2009 6 двароў, 7 жыхароў.

Рубеж. Вёска ў Амговiцкiм сельсавеце. Назва вёскi адслюстроўвае геаграфiчнае становiшча. На 1.01.2009 1 двор, 2 жыхары.

Слiўка. Вёска ў Амговiцкiм сельсавеце. Назва вёскi тлумачыцца тым, што раней гэты край быў багаты на слiвы.
На 1.01.2009 7 двароў, 17 жыхароў.

Тарасаўка. Вёска ў Амговiцкiм сельсавеце. Назва вёскi ўтворана ад iмя Тарас, якi першы пасялiўся на гэтым месцы.
На 1.01.2009 1 двор, 1 жыхар.

Хорашава. Назва, напэўна, паходзiць ад хараства навакольнай мясцовасцi. «Хораша» – так гаварылi раней мясцовыя жыхары, любуючыся сваiмi краявiдамi. На 1.01.2009 9 двароў, 10 жыхароў.

Цiхань. Вёска ў Амговiцкiм сельсавеце. Назва вёскi адлюстроўвае прыродныя асаблiвасцi нiзiнага, лясiстага, цiхага краю. На 1.01.2009 2 двары, 2 жыхары.

Чырвоная Старонка. Вёска ў Амговiцкiм сельсавеце. Назва вёскi звязана з прыгосцю мясцовасцi гэтага краю. На 1.01.2009 4 двары, 5 жыхароў.

Назвы ўрочышчаў, утвораныя ад уласных назоўнiкаў (антрапонiмаў)
Частка мясцовых назваў утворана па найменню жыхароў, хутары якiх размяшчалiся на дадзенай тэрыторыi. Да iх адносяцца Змiтроў хутар, Суклета, Ульяна, Кiрэлеўка.

Змiтроў хутар – хутар сярод лесу, на якiм жыў Змiтрок Шыян.

Кiрэлеўка – вялiкая тэрыторыя лесу, названая ў гонар першапасяленца Кiрэля.

Суклета – хутар сярод лесу, на якiм жыла жанчына Суклета i яе сям"я.

Ульяна – хутар, на якiм жыла пажылая жанчына з гэтым iменем.

Назвы ўрочышчаў, утвораныя не ад антрапонiмаў.
Альхоўка – назва ўрочышча, звязана з тым, што тут знаходзiцца ручай, абапал якога растуць вольхi.

Бабiн Мох – урочышча, якое знаходзiцца на балацiне.

Гай – назва замацавалася за прыгожай часткай лесу.

Замошша – назва ўрочышча выразна адлюстроўвае асаблiвасцi нiзiнага, лясiстага, балоцiстага краю.

Конскiя Кладбiшчы – ўрочышча, назва якога звязана з тым, што раней тут было месца пахавання хатняй жывёлы.

Лiпнiкi – ўрочышча, назва звязана з тым, што раней там расла лiпа. Зараз засталося толькi некалькi дрэў.

Лучышча – назва ўтворана, напэўна, ад слова «лучына», бо тут знаходзiлася частка лесу, дзе ў асноўным бралi лучыну.

Смалакур – калiсьцi ў гэтым месцы была смалакурня. Каля якой размяшчаўся iнтэрнат, дзе жылi рабочыя. Затым там былi пасяленнi хутаран.

Цёплыя – хутар, якi знаходзiўся тут, быў акружаны з усiх бакоў лесам. Лес захоўваў хутар ад халодных вятроў. Адсюль i назва Цёплыя.

Тапонiмы невялiкiх геаграфiчных аб"ектаў
Двор – частка вулiцы Цэнтральнай вёскi Амговiчы. Назва паходзiць ад таго, што раней тут стаяў панскi двор.

Грэбля – назва замацавалася за месцам, дзе знаходзiцца пераезд праз раку Нiжняя Вясейка.

Пасёлак цi Сцягачы – так раней называлася вулiца Зялёная. Назва паходзiць ад падзей часоў калектывiзацыi. Сюды перасялялi, «сцягвалi» людзей з мясцовых хутароў.

 

***Устойлiвая цiкавасць да геаграфiчных назваў лёгка тлумачыцца – яны з"яўляюцца невычарпальнай крынiцай разнастайнай iнфармацыi аб мiнулым.

На працягу стагоддзяў нашы продкi стваралi ўнiкальны тапанiмiчны комплекс, у якiм знайшлi адлюстраванне гiстарычныя, энтакультурныя i прыродныя асаблiвасцi.

У сваёй рабоце мы паспрабавалi растлумачыць назвы мясцовых геаграфiчных аб"ектаў з вялiкай павагай да тапанiмiчнай спадчыны.

Аднак поўнасцю растлумачыць удалося не ўсе назвы. Узнiкнне некаторых адносiцца да глыбокай даўнiны. З той пары маглi знiкнуць i забыцца мовы, а самi назвы падвяргаюцца часам такiм значным зменам, што iх зыходная форма ўстанаўлiваецца толькi па гiстарычных крынiцах цi шляхам лiнгвстычнай рэканструкцыi. Усё гэта прымушае абмежавацца найбольш верагоднай гiпотэзай аб узнiкненнi назвы i яе значэннi. На жаль, падобныя выпадкі непазбежны i абумоўлены спецыфiкай тапанiмiчнага матэрыялу i недастатковай яго вывучанасцю.

 

Деревни Омговичского сельсовета

Топонимические названия с давних времен были объектами изучения многих исследователей. Слова-топонимы нередко интересуют ни только лингвистов, но и географов, историков, литературоведов, этнографов, геологов, археологов и др. Вчитываясь в значение этих назаваний, можно понять, кто основал поселение, в какое время осваивалось то место, где сейчас находится деревня или город, какие природно-географические условия обусловили выбор топонимических названий, какие связи с другими странами, народами имели в далекие времена наши предшественники и т. д. Топонимы можно анализировать как обычные слова. Находя в их структуре корни, суффиксы, можно выяснять происхождение, иные особенности словоупотребления. Однако, даже беглое знакомство с такими названиями позволяет убедиться, что только лингвистических методов и приемов для всестороннего их изучения недостаточно. Среди исследователей даже существует мнение, что топонимика – это синтез лингвистики, географии и истории.

Исследователи-топонимисты всегда интересовались этимологией названий важных географических объектов (Минск, Витебск, Гродно…), однако существует большое количество местных названий, в которых хранится наша память, наша история. Эти названия забываются, изменяют свои морфологические и фонетические характеристики, а это значит, что большой ценный пласт культуры исчезает. Пока еще не поздно, его надо изучить, сохранить для потомков.

Предлагаемая работа представляет собой попытку охарактеризовать топонимический материал географических объектов, находящихся на территории Омговичского сельсовета.

Описание собранного материала
На территории Омговичского сельсовета расположено 21 деревня: Гутница, Дворище, Калита, Красное, Кучино, Ляхово, Новый Гутков, Омговичи, Оступище, Павловка, Подлошица, Подстарево, Рубеж, Сливка, Старево, Старый Гутков, Тарасовка, Тихонь, Хиноловка, Хорошево, Чирвоная Сторонка.

Названия деревень, расположенных на территории Омговичского сельского совета
Омговичи. Форманты на –ичи, –ычы одни из древнейших во всей славянской ономастике, в том числе и в топонимике. Как отмечает В. Никонов, ономастическая универсальность формант на –ичи, –ычы известны всем славянским языкам: они применяются в этнонимии (лютичи, вятичи, дреговичи) и в антропонимии (обще-восточнославянских Ольговичи – потомки князя Олега Святославовича), и в топонимии (еще до 947 г. Лаврентьевская летопись упоминает село Ольжичи около устья Десны). Топонимы на –ичи принято считать патронимическими, т.е. теми, которыми обозначали потомков по имени их предков, живших в этих поселениях или бывших владельцами поселений. Основных топонимических массивов на –ичи у всех славян два: у южных славян на юге Боснии и западной Сербии, и на восточнославянских землях – это юг Беларуси и часть украинского Полесья, преимущественно поселения в бассейне реки Припяти.

Есть два варианта объяснения происхождения названия Омговичи.

По преданию, эти земли принадлежали княгине Ольге, а потом ее потомкам. Считается, что сначала были Ольговичи, в честь княгини. Но однажды была допущена ошибка, перепутали буквы, и деревня стала называться Омговичи.

Второй вариант объяснения названия села происходит от фамилии Омгович. Ранее оно называлось Подтеремье.

Омговичи упоминаются в грамоте великого князя литовского Александра, как единственный из наиболее населенных пунктов Слуцкого княжества. В начале XX в. деревня в составе Горковской волости Бобруйского уезда, 169 дворов, 1150 жителей. На 1.01.2009 г. – 154 двора, 408 жителей.

Оступище. Деревня в Омговичском сельсовете. В основе названия слово уступ – часть чего-либо, которая образует ступеньку, выемку. Постоянного населения не имеет.

Гутница. Деревня в Омговичском сельсовете. В основе названия слово Гута – небольшой стеклозавод. В Беларуси этот термин появился в XV – XVI в. На 1.01.2009 г. – 10 дворов, 18 жителей. Памятники: на могиле партизан братьев Матусевичей, погибших в 1943 г.; в честь советских разведчиков, которые в составе разведгруппы штаба Западного фронта дислоцировались в районе села.

Дворище. Деревня в Омговичском сельсовете. В основе названия слово «двор», Дворище – место бывшего двора, усадьбы. В то же время в Беларуси Дворище было одной из древних форм коллективного земледелия. В начале XX в. урочище, 1 двор, 9 жителей; хутор, 1 двор, 7 жителей. На 1.01.2009 г. – 22 двора, 64 жителей.

Калита. Деревня в Омговичском сельсовете. Слово «калита» означало деньги, богатство, позже сумку для денег или походную сумку. На 1.01.2009 г. – 27 дворов, 51 житель.

Красное. Деревня в Омговичском сельсовете. От слова красный – красивый. В начале XX в. застенок в Греской волости Слуцкого уезда, 6 дворов, 40 жителей. На 1.01.2009 г. – 3 двора, 3 жителя. Памятник на братской могиле партизан, погибших в 1943 г.

Кучино. Деревня в Омговичском сельсовете. Название происходит от фамилии Кучин. На 1.01.2009 г. – 3 двора, 4 жителя.

Ляхово. Деревня в Омговичском сельсовете. Название происходит от первопоселенцев – поляков, которых в народе называли ляхами. На 1.01.2009 г. – 4 двора, 4 жителя.

Новый Гутков. Деревня в Омговичском сельсовете. Название Гутка связано с термином «Гута», что означает небольшой стеклозавод. Упоминается в 1917 г. как деревня Гутков Новый в Горковской волость Бобруйского уезда, 54 двора, 320 жителей. На 1.01.2009 г. – 26 дворов, 39 жителей. Памятники: на братской могиле советских воинов и на могиле партизана И.Ф. Ивашкевича, погибших в Великую Отечественную войну.

Павловка. Деревня в Омговичском сельсовете. Название пошло от имени Павла Солоновича, который построился чуть дальше от д. Хорошево, в лесу. На 1.01.2009 г. – 6 дворов, 7 жителей.

Рубеж. Деревня в Омговичском сельсовете. Название деревни отображает географическое положение. На 1.01.2009 г. – 1 двор, 2 жителя.

Сливка. Деревня в Омговичском сельсовете. Название деревни объясняется тем, что ранее эти места были богаты на сливы. На 1.01.2009 г. – 7 дворов, 17 жителей.

Тарасовка. Деревня в Омговичском сельсовете. Название села образовано от имени Тарас, который первым поселился на этом месте. На 1.01.2009 г. – 1 двор, 1 житель.

Хорошево. Название, вероятно, происходит от красоты окружающей местности. «Хорошо!», – так говорили раньше местные жители, любуясь своими окрестностями. На 1.01.2009 г. – 9 дворов, 10 жителей.

Тихонь. Деревня в Омговичском сельсовете. Название деревни отражает природные особенности низинного, лесного, тихого места. На 1.01.2009 г. – 2 двора, 2 жителя.

Чирвоная Сторонка. Деревня в Омговичском сельсовете. Название села связано с красотой этой местности. На 1.01.2009 г. – 4 двора, 5 жителей.

Названия урочищ, образованные от собственных имен существительных (антропонимов)
Часть местных названий образована по именам жителей, хутора которых располагались на данной территории. К ним относятся Дмитров хутор, Суклета, Ульяна, Кирелевка.

Дмитров хутор – хутор в лесу, где жил Дмитрий Шиян.

Кирелевка – большая территория леса, названная в честь первопоселенца Киреля.

Суклета – хутор в лесу, на котором жила женщина Суклета и ее семья.

Ульяна – хутор, на котором жила пожилая женщина с этим именем.

Названия урочищ, образованные не от антропонимов
Ольховка – название урочища, связано с тем, что здесь находится ручей, вдоль которого растет ольха.

Бабий Мох – урочище, находящееся на болоте.

Гай – название закрепилось за красивой частью леса.

Замошье – название урочища четко отражает особенности низинного, лесистого, болотистого места.

Лошадиные Кладбища – урочище, название которого связано с тем, что раньше здесь было место захоронения домашних животных.

Липники – урочище, название связано с тем, что там раньше росла липа. Теперь осталось только несколько деревьев.

Лучище – название образовано, вероятно, от слова «лучина», так как здесь находилась часть леса, где в основном заготавливали лучину.

Смолокур – когда-то в этом месте была смолокурня. Возле нее располагалось общежитие, где обитали рабочие. Затем там было поселение хуторян.

Теплое – хутор, который находился здесь, был окружен со всех сторон лесом. Лес охранял хутор от холодных ветров. Отсюда и название Теплый.

Топонимы небольших географических объектов
Двор – часть улицы Центральной села Омговичи. Название происходит от того, что раньше здесь стоял панский двор.

Гребля – название закрепилось за местом, где находится переезд через реку Нижняя Весейка.

Поселок или Стягачи – так раньше называлась улица Зеленая. Название происходит от событий времен коллективизации. Сюда переселяли, «стягивали» людей из ближайших хуторов.

 

***Устойчивый интерес к географическим названиям легко объясняется – они являются неисчерпаемым источником разнообразной информации о прошлом.

На протяжении веков наши предки создавали уникальный топонимический комплекс, в котором нашли отражение исторические, энто-культурные и природные особенности.

В своей работе мы попытались объяснить названия местных географических объектов с большим уважением к топонимическому наследию.

Однако полностью объяснить удалось не все названия. Возникновение некоторых относится к глубокой старине. С той поры значения могли полностью забыться и исчезнуть из языка, а сами названия подвергаются иногда таким значительным изменениям, что их исходная форма устанавливается только по историческим источникам или путем лингвистической реконструкции. Все это заставляет ограничиться наиболее вероятными гипотезами о возникновении названия и его значении. К сожалению, подобные случаи неизбежны и обусловлены спецификой топонимического материала и недостаточной его изученностью.

Подготовка материала и

перевод на русский язык –

Владимир ХВОРОВ