Возвращаясь к теме герба г. Слуцка

Возвращаясь к теме герба г. Слуцка

19.10.2016

Тема герба города Слуцка широко обсуждалась в 1990 годы прошлого столетия после проведённых в г. Слуцке археологических раскопок. Они проводились не раз: и в 1985, и в 1986, и в 1987-ом, и позже... Ведутся и сейчас. Статья Анатолия Кирилловича Титова в журнале «Спадчына» была написана 1992 году и опирается на их результаты того времени. Сейчас мало кто помнит «сражения» тех лет по многим спорным вопросам. Вспомним обстановку почти 25-летней давности. Недавно, в декабре 1991 года, СССР окончательно прекратил существование. Молодая Республика Беларусь начала свой путь как независимое государство.

Герб Республики Беларусь «Погоня» был принят 19 сентября 1991 года и просуществовал до 7 июня 1995-го. Районное руководство задумалось о гербе Слуцкого района. Руководство города поставило перед собой задачу утвердить герб древнего Слуцка. Но будет он утверждён ещё не скоро – лишь 18 июня 1996 года, а внесён в Гербовый матрикул Республики Беларусь ещё позже – 24 января 2001 года под №47. Споров среди неравнодушных случчан после утверждения Герба было не меньше, чем до этого.

В то время автор статьи преподавал в Минском институте культуры. С 1994 года он работает старшим научным сотрудником Белорусского научно-исследовательского института делопроизводства и архивного дела. Преподаёт в Гуманитарно-экономическом и в Белорусском государственном университетах. Автор научных и публицистических работ по геральдике, генеалогии, истории ремёсел и исторической географии. Был членом комиссии для выработки эталона Государственного герба Республики Беларусь и положения о гербе, образцов печатей Верховного Совета, его Президиума и нагрудного знака народного депутата Республики Беларусь.

Предлагаем ознакомится с этим историческим материалом.


Герб места Слуцкага

Адраджэнне нацыянальнае геральдыкі набывае ўсё больш акрэсленыя формы. Працэс гэты няпросты, не пазбаўлены супярэчнасцяў.

У некаторых публікацыях часоў стагнацыі і росквіту нацыянальнага нігілізму сцвярджалася, што гербам горада Слуцка з'яўляецца старажытны беларускі герб Пагоня. Магчыма, для той пары гэта было з'явай прагрэсіўнай – не дазваляла забыцца пра агульнабеларускую спадчыну. Сёння, калі наш нацыянальны сымбаль стаў гербам дзяржаўным, такой неабходнасці няма. Наадварот, надта частае ўжыванне Пагоні грамадскімі інстытутамі, якім яна не належыць, прыводзіць да дэвальвацыі Герба Дзяржавы.

А зараз разгледзім факты. У еўрапейскай геральдыцы гарадскім гербам можа лічыцца толькі той, які прысутнічае на пячатках органаў самакіравання – рады (бурмістроўска-радзецкай калегіі) ці ўсяго горада (магістрат), а не якіх-небудзь гарадскіх (войтаўска-лаўнічай калегіі) ці іншых установаў (земскіх, гродскіх, каптуровых і г. д. судоў. Гродскія суды існавалі ў гродах (замках), узначальваліся старастамі. Яны разглядалі крымінальныя і цывільныя справы, якія не ўваходзілі ў кампетэнцыю судоў магістрац кіх).

Кафельная плитка с изображением Пегаса, найденная в СлуцкеУ гісторыі Слуцка вядомыя чатыры пячаткі (па дзве вялікія і малыя), якія належалі слуцкаму магістрату. Вядомы гісторык прафесар А.П. Грыцкевіч адзначае: «Да сярэдзіны XVII ст. у Слуцку мяшчане не мелі гарадскога бурмістроўска-радзецкага суда… З сярэдзіны XVII і да канца XVIII ст. магістрат у Слуцку… ажыццяўляў функцыі гарадскога суда». Пячаткі, знойдзеныя намі, пацвярджаюць гэтую думку і не выходзяць па дакументах з названых вышэй храналагічных рамак. Герб, адлюстраваны на гэтых пячатках, – крылаты конь (Пегас). Напячатны надпic (легенда), выкананы на лацінскай мове, падкрэслівае прыналежнасць пячаткі ўсяму гораду (SIGILLVM CIVITATIS SLVCENSIS – пячатка места Слуцкага). На першай з малых пячатак літары PMS (PIECZĘĆ MIASTA SŁUCKIEGO – пячатка места Слуцкага), другая збераглася горш, таму на ёй літары не чытаюцца. Вялікая i малая пячаткі існавалі парна i паралельна. Вялікімі карысталіся для надання юрыдычнай моцы дакументам, а малымі, як правіла, для запячатвання карэспандэнцыі, якая выходзіла з канцылярыі магістрата, ці ў некаторых іншых малазначных выпадках. Пячатак з іншымі выявамі гербаў, якія б належалі гораду, ані за гэты час, ані за ранейшыя часы не выяўлена.

Акрамя гарадскіх пячатак, выявы герба места Слуцкага адлюстраваныя на дзвюх кафлях, знойдзеных падчас раскопак у Слуцку. Кафлі ручной работы – адна з зялёнай палівай, другая паліхромная. Як мы мяркуем, першая з іх датуецца другой паловай XVII ст., а другая – канцом XVII – пачаткам XVIII ст. Думаецца, што пры далейшых археалагічных пошуках іхняя колькасць i разнастайнасць, у адрозненне ад пячатак, павялічыцца.

Менавіта крылаты конь i ёсць законны гарадскі герб з тых самых часоў, калі слуцкія мяшчане атрымалі правы на самакіраванне. Чаму менавіта выява Пегаса стала гербам! Здаецца, Слуцак даволі далёка ад Парнаса…

Официально этот герб Слуцка появился в 1796 г., что и зафиксировано в полном своде законов Российской империи.Не прэтэндуючы на непамыльнасць, выкажам сваю версію паходжання гэтага герба. На нашу думку, ён адносіцца да катэгорыі гербаў, звязаных з вытворчай сымболікай.

Згаданы вышэй А.П. Грыцкевіч у свой час адзначаў, што ў 1661–1801 гг. «у Слуцку віды рамеснай вытворчасці не мянялі сваёй адноснай вагі ў агульнай структуры рамесніцтва гэтага прыватнаўласніцкага горада на працягу другой паловы XVII i XVIII ст. Найбольшая колькасць рамеснікаў была занята ў гарбарстве (40–50 %, а па дадзеных 1737 i 1765 гг. нават крыху болей за 50 %). Слуцак на працягу гэтага перыяду быў рамесным цэнтрам навакольнага раёну, які спецыялізаваўся на апрацоўцы скур».

Колькасная перавага прадстаўнікоў гарбарнага i футравага рамёстваў, багацце іхніх цэхаў прывяло да таго, што і ў агульнагарадскім жыцці, і ў магістраце яны дамінавалі. Род заняткаў заможнай большасці насельніцтва, іхняя моцная пазіцыя ў органах самакіравання і паўплывалі на выбар сымбалю для ўсяго горада. Прадмет працы ў крыху апаэтызаванай форме і замацаваўся ў якасці герба места Слуцкага. Іншых гарадскіх гербаў, акрамя крылатага каня, у Слуцка не было.

Іх не магло быць хаця б таму, што да другой паловы XVII ст. не існавала ўстановаў самакіравання. Толькi з вызначанага А.П. Грыцкевічам часу (які пацвярджаецца знаходкамі адпаведных пячаткаў і кафляў) пачынае існаваць герб горада Слуцка з выявай крылатага каня.

Замковая печать Слуцкого княжестваВерсія аб Пагоні як гербе Слуцка з'явілася з лёгкай рукі афіцэраў генштабу Расейскай імперыі i была замацаваная расейскай геральдмайстарскай канторай. Вядома, што ў Расеі ніколі не было арганізацыі гарадскога жыцця на прынцыпах самакіравання, адпаведна не было патрэбы і ў атрыбутах, якія б сведчылі пра гэта. Гарадская геральдыка ў Расеі пачынае інтэнсіўна ўкараняцца «зверху» ў 80-я гг. XVIII ст., калі на Беларусі яна набыла ўжо моц традыцыі. Мастаком геральдмайстарскай канторы было ўсё роўна, што намаляваць на гербе, а афіцэрам генштабу было вельмі цяжка зразумець розніцу паміж гербам зямельным, гарадскім, ваяводскім ці павятовым. Ды і ўвогуле задача мастакоў геральдмайстарскай канторы зводзілася да адлюстравання праз герб падпарадкаванасці горада ці абшару Расейскай імперыі. Таму на гербе Слуцка і з'явіўся гібрыд – у дольнай падпарадкаванай частцы Пагоня, а ў горнай – дзвюхгаловы арол. Афіцыйна гэты герб з'явіўся ў 1796 г., што і зафіксавана ў поўным зборы законаў Расейскай імперыі. Далей памылковы герб пачынае вандраваць на працягу амаль двух стагоддзяў як па навуковай, так i па папулярнай літаратуры. Адной з прычынаў гэтага было тое, што паралельна з пячаткай з гарадскім гербам – крылатым канём – існавала i пячатка гродскага суда Слуцкага княства, якая ўзнікла амаль адначасова з магістрацкай. У недатаваным акце, які захаваўся ў копіі 1739 г. і носіць назоў «Натацыі (заўвагі. – А.Ц.) Яго Міласці князя Багуслава Радзівіла да парадку мескага», між іншым, падкрэслена: «Пячатка замкавая мае быці з ПАГОНЯЙ і з надпісам SIGILLVM CASTRENSE SLVCENSIS (пячатка замку Слуцкага; ЦДГА Беларусі ў Менску, ф. 694, воп. 4, спр. 1611, арк. 8.). Праўда, на пячатцы легенда больш шырокая – «Пячатка гродская (замкавая) княства Слуцкага».

Такім чынам, як сведчаць традыцыі еўрапейскай геральдыкі і гістарычныя дакументы, адзіным гербам, які рэпрэзентаваў слаўнае места Слуцкае, з'яўляецца герб Крылаты Конь (Пегас).

Што да герба Пагоня, дык ён належаў Алелькавічам, прысутнічаў як элемент аб'яднанага герба Слуцкай лініі кн. Радзівілаў пачынаючы ад Багуслава, з'яўляўся гербам Слуцкага княства i гербам на пячатцы гродскага (замкавага) суда таго ж княства. Пасля далучэння да Pacei быў навязаны гораду з мэтай знішчэння адметнасцяў і прынцыпаў гарадскога самакіравання. Фактычна ён прапагандаваў не правы мяшчанаў, а іхнюю падпарадкаванасць Расейскай імперыі.

Зараз жа прыспеў час вяртання да гістарычных гербаў.

 

 

Анатоль ЦІТОЎ
Часопіс: Спадчына. – 1992. – № 5 

 

Герб города Слуцкого

Возрождение национальной геральдики приобретает все более очерченные формы. Процесс этот непростой, не лишённый противоречий.

В некоторых публикациях времён стагнации и процветания национального нигилизма утверждалось, что гербом города Слуцка является древний белорусский герб Погоня. Возможно, для того времени это было явлением прогрессивным – не позволяло забыть о общебелорусском наследии. Сегодня, когда наш национальный символ стал гербом государственным, такой необходимости нет. Наоборот, слишком частое употребление Погони общественными институтами, которым она не принадлежит, приводит к девальвации Герба Государства.

Полихромный кафель с изображением герба СлуцкаА теперь рассмотрим факты. В европейской геральдике городским гербом может считаться только тот, который присутствует на печатях органов самоуправления – рады (бурмистровско-радецкой (ратушной. – В.Х.) коллегии) или всего города (магистрат), а не каких-либо городских (войтовско- лавничей (присяжной. – В.Х.) коллегии) или других учреждений (земских, городских, каптуровых (каптуровый суд – временный суд, рассматривавший дела в период бескоролевья, собирались в 1572 – 1768 гг. – В.Х.) и др. судов. Городские суды существовали в городах (замках), возглавлялись старостами. Они рассматривали уголовные и гражданские дела, которые не входили в компетенцию судов магистратских).

Образ крылатого коня и на некоторых печатях Слуцка XVII–XVIII вв.В истории Слуцка известны четыре печати (по две большие и малые), принадлежавшие слуцкому магистрату. Известный историк профессор А.П. Грицкевич отмечает: «К середине XVII в. в Слуцке мещане не имели городского бурмистровско-родецкого суда… С середины XVII и до конца XVIII в. магистрат в Слуцке… осуществлял функции городского суда». Печати, найденные нами, подтверждают эту мысль и не выходят по документам из указанных выше хронологических рамок. Герб, изображённый на этих печатях, – крылатый конь (Пегас). Напечатная надпись (легенда), выполненная на латинском языке, подчёркивает принадлежность печати всему городу (SIGILLVM CIVITATIS SLVCENSIS – печать места Слуцкого). На первой из малых печатей буквы PMS (PIECZĘĆ MIASTA SŁUCKIEGO – печать места Слуцкого), вторая сохранилась хуже, поэтому на ней буквы нельзя прочитать. Большая и малая печати существовали парно и параллельно. Большими пользовались для придания юридической силы документам, а малыми, как правило, для запечатывания корреспонденции, выходившей из канцелярии магистрата, или в некоторых других малозначительных случаях. Печатей с другими изображениями гербов, которые бы принадлежали городу, ни за это время, ни за прежние времена не обнаружено.

Образ крылатого коня и на некоторых печатях Слуцка XVII–XVIII вв.Кроме городских печатей, изображения герба города Слуцкого отражены на двух изразцах, найденных во время раскопок в Слуцке. Изразцы ручной работы – один с зелёной глазурью, второй полихромный. Как мы полагаем, первый из них датируется второй половиной XVII в., а второй – концом XVII – началом XVIII в. Думается, что при дальнейших археологических поисках их количество и разнообразие, в отличие от печатей, увеличится.

Именно крылатый конь и есть законный городской герб с тех самых пор, когда слуцкие мещане получили право на самоуправление. Почему именно образ Пегаса стала гербом? Кажется, Слуцк довольно далеко от Парнаса…

Не претендуя на безошибочность, выскажем свою версию происхождения этого герба. По нашему мнению, он относится к категории гербов, связанных с производственной символикой.

Упомянутый выше А.П. Грицкевич в своё время отмечал, что в 1661–1801 гг. «В Слуцке виды ремесленного производства не меняли своего относительного веса в общей структуре ремесленничества этого частнособственнического города на протяжении второй половины XVII и XVIII в. Наибольшее количество ремесленников было занято в кожевенном производстве (40 – 50%, а по данным 1737 и 1765 гг. даже чуть больше 50%). Слуцк в течение этого периода был ремесленным центром прилегающего района, который специализировался на обработке кож».

Герб г. Слуцка Минского наместничества, утвержденный в 1796 г. Цветная реконструкция Владимира ХвороваЧисленное преимущество представителей кожевенного и мехового ремёсел, обилие их цехов привело к тому, что и в общегородской жизни, и в магистрате они доминировали. Род занятий состоятельного большинства населения, их сильная позиция в органах самоуправления и повлияли на выбор символа для всего города. Предмет труда в немного опоэтизированной форме и закрепился в качестве герба города Слуцкого. Других городских гербов, кроме крылатого коня, в Слуцке не было.

Их не могло быть хотя бы потому, что до второй половины XVII в. не существовало учреждений самоуправления. Только с определённого А.П. Грицкевичем времени (которое подтверждается находками соответствующих печатей и изразцов) начинает существовать герб города Слуцка с изображением крылатого коня.

Версия о Погоне как гербе Слуцка появилась с лёгкой руки офицеров генштаба Российской империи и была закреплена российской геральдической мастерской конторой. Известно, что в России никогда не было организации городской жизни на принципах самоуправления, соответственно не было нужды и в атрибутах, которые бы свидетельствовали об этом. Городская геральдика в России начинает интенсивно внедряться «сверху» в 80-е гг. XVIII в., когда в Беларуси она приобрела уже силу традиции. Художником геральдмастерской конторы было все равно, что нарисовать на гербе, а офицерам генштаба было очень трудно понять разницу между гербом земельным, городским, воеводским или уездным. Да и вообще задача художников геральдмастерской конторы сводилась к отражению через герб подчинённости города или местности Российской империи. Поэтому на гербе Слуцка и появился гибрид – в нижней подчинённой части Погоня, а в верхней – двуглавый орёл. Официально этот герб появился в 1796 г., что и зафиксировано в полном своде законов Российской империи. Далее ошибочный герб начинает путешествовать в течение почти двух веков как по научной, так и по популярной литературе. Одной из причин этого было то, что параллельно с печатью с городским гербом – крылатым конём – существовала и печать городского суда Слуцкого княжества, возникшая почти одновременно с магистратской. В недатированном акте, который сохранился в копии 1739 года и носит название «Нотации (замечания. – А.Т.) Его Милости князя Богуслава Радзивилла к порядку городскому», между прочим, подчёркнуто: «Печать замковая имеет быть с ПОГОНЕЙ и с надписью SIGILLVM CASTRENSE SLVCENSIS (печать замка Слуцкого; ЦГИА Беларуси в Минске, ф. 694, оп. 4, СПР. 1611, л. 8). Правда, на печати легенда более широкая – «Печать городская (замковая) княжества Слуцкого».

Таким образом, как свидетельствуют традиции европейской геральдики и исторические документы, единственным гербом, который представляет славное место Слуцкое, является герб Крылатый Конь (Пегас).

Что касается герба Погоня, то он принадлежал Олельковичам, присутствовал как элемент объединённого герба Слуцкой линии кн. Радзивиллов начиная от Богуслава, являлся гербом Слуцкого княжества и гербом на печати городского (замкового) суда того же княжества. После присоединения к России был навязан городу с целью уничтожения особенностей и принципов городского самоуправления. Фактически он пропагандировал не права мещан, а их подчинённость Российской империи.

Теперь же пришло время возвращения к историческим гербам.

 

 

Анатолий ТИТОВ

Перевод – Владимир ХВОРОВ

На заставке - печать Старосты Мещанского управления Слуцка Минской губернии.