Выкарыстаная літаратура

  1. Белы А., Грыцкевіч А., Казлоўскі П., Лысенка П., Іоў А., Штыхаў Г.: - адпаведныя артыкулы ў «Энцыклапедыі гісторыі Беларусі «, т. №№1-6. Мн., 1993-2003.
  2. Багадзяж М.К., Галенчанка Г.Я., Масляніцына І.А.:- адпаведныя артыкулы ў энцыклапедыі «Асветнікі зямлі Беларускай «. Мн., 2001.
  3. В.J.К. Успаміны пра Слуцк. Гнёзна, 1905 (на поль. м.).
  4. Белоруссия в эпоху феодализма, т. №1. Мн., 1959.
  5. Габрусь Т. Навошта каню крылы, або ўшанаванне Багуслава Радзівіла.// Спадчына, 1993, №1.
  6. Гаусман М.А. Исторический очерк г. Слуцка. //Минские губернские ведомости, 1878, №№8-12.
  7. Геранім Фларыян Радзівіл. Мэмуары (Рэчы, якімі годнага магу забавіць госця ...) // Спадчына, 2000, №3 (Прадмова і пераклад В. Арэшкі).
  8. Гісторыя Беларусі ў дакументах і матэрыялах. Мн., 1934.
  9. Глебов И. Город Слуцк. Исторический очерк. //Виленский календарь, 1905.
10. Грицкевич А.П. Слуцк. Мн., 1970.
11. Грицкевич А.П. Частновладельческие города Белоруссии в ХVІ-ХVІІІ вв. Мн., 1974.
12. Грицкевич А.П. Древний город на Случи. Мн., 1985.
13. Грыцкевіч А.П. Найдасканаласць тутэйшая і еўрапейская.//Мастацтва Беларусі, 1991, №8.
14. Грыцкевіч А.П. Янычары ў Беларусі.//Новы Час, 2003, №6.
15. Живописная Россия, т. №3. Мн., 1993 (репр. изд. 1882).
16. Ішчанка С. Незабыўны Незабітоўскі.//Культура, 2001, №37.
17. Каламайска-Саед М. Партрэты і помнікі старадаўнасці князёў Алелькавічаў у Слуцку. Інвентарызацыя Ю. Смалінскага 1904 г. Варшава, 1996.
18. Канановіч У.І. Случчына і напады крымскіх татараў. 3б. Случчына. Мінулае і сучаснасць. Вып. І. Слуцк, 1995.
19. Кароткі У. Дзве Сафіі і Януш. //Маладосць, 1990, №7.
20. Коршунаў А.Ф. Каментарыі ў зб. «Помнікі мемуарнай літаратуры XVII ст.». Мн., 1983.
21. Лысенко П.Ф. Туровская земля ХІ-ХІІІ вв. Мн., 1999.
22. Любавский М. Областное деление и местное самоуправление Литовско-русского государства. М., 1892.
23. Мальдзіс А. Беларусь у люстэрку мемуарнай літаратуры XVIII стагоддзя. Мн., 1982.
24. Масляніцына І.А., Багадзяж М.К. Слава і няслаўе. Мн., 1995.
25. Нарбут А.А. Генеалогія князёў Х-ХV стагддзяў... М., 1995.
26. НарбутА.А. Генеалогія князёу ХVІ-ХVІІІ стагоддзяў... М., 1991.
27. Насевіч В. Пачатак Вялікага княства Літоўскага. Мн., 1993.
28. Переписи войска Литовского. Литовская метрика. Петроград, 1915.
29. Сагановіч Г.М. Войска Вялікага княства Літоўскага ў XVI-XVII стст. Мн., 1994.
30. Слоўнік геаграфічны Каралеўства Польскага і іншых славянскіх земляў. Т. №10. Варшава, 1889.
31. Тройчанский архив. Сб. Минская старина. Вып. 4. Мн., 1913.
32. Хадыка Т.В. Графічныя лісты Багуслава Радзівіла. //Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. 1973, №2.
33. Хроніка Быхаўца. Летапіс панцырнага Аверкі. ПСРЛ, т. №32. М., 1975.
34. Чаропка В. Уладары вялікага княства. Мн., 1996.
35. Чаропка В. Імя ў летапісе. Мн., 2003.
36. Шышыгіна-Патоцкая К.Я. Нясвіж і Радзівілы. Мн., 2002.
37. Яскевіч А. Высакародныя жанчыны Беларусі.//Культура, 2002, №9.