Слуцкая бальніца: погляд у мінулае

Слуцкая бальніца: погляд у мінулае

08.05.2014

ДЗЕ ЛЯЧЫЛІСЯ ДАЎНЕЙ. Найранейшыя звесткі пра лячэбныя ўстановы ў Слуцку сустракаюцца з XVI–XVII стагоддзяў. Гэта былі шпіталі, якія ўтрымліваліся на сродкі царкоўных прыходаў, рамесных цэхаў або багатых дабрадзеяў. Напрыклад, да 1582 года адносяцца звесткі пра шпіталь на Востраве, які існаваў за кошт сродкаў князёў Слуцкіх. Пра шпіталь на Трайчанскім прадмесці вядома з дакумента за 1661 год, яго трымаў прыход Стэфанаўскай царквы. Акрамя таго, у XVII стагоддзі шпіталі меліся пры Юр"еўскай царкве, Спаса-Праабражэнскім брацтве, Ільінскім манастыры і пры фарным касцёле. Іх утрымлівалі таксама яўрэйская, кальвінская і лютэранская абшчыны. Хворых даглядалі члены абшчыны або царкоўнікі, якія мелі медыцынскія веды.

Дапамагалі насельніцтву і цырульнікі. Яны не толькі рабілі прычоскі і галілі бароды. Ім належыла ведаць анатомію, умець прымяняць лекі, упраўляць вывіхі і нават ампутаваць канечнасць. У Слуцку ў XVII–XVIII стагоддзях мелася па 5–7 цырульнікаў, якія аказвалі медыцынскую дапамогу.
Магнаты карысталіся парадамі дактароў з вышэйшай медыцынскай адукацыяй, якія нярэдка былі іншаземцамі. Але іх было мала, часцей за ўсё адзін, які абслугоўваў двор слуцкага князя. У 1728 годзе ў Слуцку працавалі 2 дактары.

НАБЫТКІ XIX СТАГОДДЗЯ. З першай паловы XIX стагоддзя пытанні лекарскай справы пераходзілі ў кампетэнцыю дзяржавы, дзейнасць шпіталяў адыходзіла ў нябыт або рэарганізоўвалася.
У 1828 годзе за цытадэллю, на месцы існаваўшага з XVII стагоддзя перад ёй дадатковага ўмацавання – хорнверка (раён вуліцы Вечаркевіча) – быў пабудаваны лазарэт для салдат і жыхароў месца. Узвялі яго на сродкі тагачасных уладароў горада Вітгенштэйнаў. З часам лазарэт перайшоў у падпарадкаванне дзяржаўнай казны. Там мелася памяшканне на 15 ложкаў. Пазней лазарэт залічылі да этапных ваенных бальніц і павялічылі да 100–150 ложкаў, але з умовай, каб сюды паступалі інваліды і хворыя з вайсковых каманд. Пасля таго, як па вуліцы Турэмнай была заснавана гарадская бальніца, бальніца за цытадэллю стала называцца сельскай, бо тут ужо лячыліся пераважна вяскоўцы.

Даследчык пачатку XX стагоддзя Іван Глебаў прыводзіць звесткі пра тры слуцкія бальніцы: гарадскую, сельскую і яўрэйскую (апошняя, верагодна, – даўнейшы яўрэйскі шпіталь). Па афіцыйных дадзеных за 1904 год, у Слуцку таксама было 3 бальніцы: гарадская, сельская і турэмная; мелася 7 урачоў, 6 акушэрак, 11 фельчараў і 1 ветэрынар. На адно бальнічнае месца прыходзілася 279 чалавек, на 1 урача – 2192 жыхары. Мелася і лячэбніца пры духоўным вучылішчы.

Мураваны корпус земскай бальніцы. Яго, як і іншыя карпусы старой лячэбніцы, цяпер можна ўбачыць толькі на фотаздымках.  Каменный корпус земской больницы. Его, как и другие корпуса старой лечебницы, теперь можно увидеть только на фотографиях.ЗЕМСКАЯ БАЛЬНІЦА. З сярэдзіны XIX стагоддзя фарміраваўся комплекс бальнічнага гарадка па вуліцы Турэмнай (цяпер імя Аляксандра Манахава). Афіцыйна Слуцкая гарадская бальніца, разлічаная на 25 ложкаў, якая з часам стала называцца земскай, сваю гісторыю адлічвае з 1842 года. На яе тэрыторыі размясцілася некалькі бальнічных карпусоў. Адным з іх быў аднапавярховы драўляны будынак, складзены з круглых бярвенняў. Ужо пасля Вялікай Айчыннай вайны тут размяшчалася хірургічнае аддзяленне, а ў 1960–90-ыя гады – радзільнае.

У 1886 годзе на рагу вуліц Нова-Цішкаўскай (цяпер Ленінская) і Турэмнай з"явіўся двухпавярховы мураваны корпус. У яго архітэктуры можна заўважыць рысы позняга класіцызму і новага на той час мадэрну. У гэтым корпусе да 1960-ых гадоў быў кабінет галоўнага ўрача. Пасля вайны тут знаходзілася інфекцыйнае аддзяленне, у 1990-ыя – кожнае.
У 1904 годзе пабудаваны аднапавярховы мураваны корпус, у якім з сярэдзіны XX стагоддзя размяшчалася дзіцячае аддзяленне, у 1970–90-ыя гады – кожвендыспансер і жаночая кансультацыя.

Один из корпусов старой больницыУ САВЕЦКІ ЧАС. Пасля рэвалюцыі бальнічных карпусоў стала больш. У 1930-ыя гады бальніца была разлічана на 100 ложкаў, меліся амбулаторыя для вясковага насельніцтва, туберкулёзны дыспансер, працоўная амбулаторыя, дзіцячая і жаночая кансультацыі, зубаўрачэбная амбулаторыя, рэнтгенкабінет. Працавалі 17 урачоў. У 1936 годзе ўзвялі драўляны корпус радзільнага дома на 40 ложкаў. Агульная ж колькасць ложкаў дасягнула 265. З"явіўся фізкабінет, арганізавалі школу медсясцёр. Урачоў стала ўдвая больш.

Пасля Айчыннай вайны, да 1948 года, былі прыведзены ў належны стан карпусы на бальнічнай тэрыторыі. У 1959 годзе на прылягаючай да вуліцы Ленінскай пляцоўцы пачаў узводзіцца трохпавярховы цагляны будынак, завершаны праз два гады. Разлічаны на 425 месцаў, ён стаў галоўным бальнічным корпусам. Тут размясціліся хірургічнае, тэрапеўтычнае, нервовае і дзіцячае аддзяленні. У 2005 годзе ён быў атынкаваны і звонку атрымаў больш эстэтычны выгляд за кошт афарбоўкі фасадаў.
Напрыканцы 1960-ых гадоў у Слуцку працавалі 122 урачы, у 1974 годзе мелася 172 урачы і 467 чалавек сярэдняга медперсаналу.

СУЧАСНАЯ БАЛЬНІЦА. У другой палове 1970-ых гадоў распачалося будаўніцтва новага бальнічнага комплексу па вуліцы Чайкоўскага. Па меры ўвядзення ў эксплуатацыю карпусоў аддзяленні з тэрыторыі старой бальніцы па вуліцы Манахава пераводзіліся на новае месца.
Цяпер Слуцкая ЦРБ уяўляе некалькі злучаных паміж сабою лячэбных і адміністрацыйнага карпусоў, паліклінікі для дарослых. Ёсць і асобна размешчаныя карпусы. Да канца XX стагоддзя калектыў медаб"яднання прыйшоў у колькасці 267 урачоў. На тэрыторыі старой бальніцы засталося радзільнае аддзяленне.

Гістарычная забудова бальніцы знікла. Драўляны аднапавярховы будынак разабралі ў 1996 годзе. У 2005 годзе не стала аднапавярховага мураванага корпуса. У тым жа годзе быў разбураны двухпавярховы мураваны корпус.

Ігар ЦІТКОЎСКІ

kurjer.info

Слуцкая больница: взгляд в прошлое

Первые сведения о лечебных учреждениях Слуцка встречаются в XVI–XVII веках. Это были госпитали, которые содержались на средства церковных приходов, ремесленных цехов или богатых меценатов. Например, к 1582 году относятся сведения о больнице на Острове, которая существовала за счет средств князей Слуцких. О больнице в Тройчанском предместье известно из документа за 1661 год, ее держал приход Стефановской церкви. Кроме того, в XVII веке больницы имелись при Юрьевской церкви, Спасо-Преображенском братстве, Ильинском монастыре и при фарном костёле. Их содержали также еврейская, кальвинская и лютеранская общины. За больными ухаживали члены общин или церковники, которые имели медицинское образование.

Помогали населению и парикмахеры. Они не только делали прически и брили бороды. Им полагалось знать анатомию, уметь применять лекарства, вправлять вывихи и даже ампутировать конечности. В Слуцке в XVII–XVIII веках насчитывалось по 5–7 парикмахеров, которые оказывали медицинскую помощь.

Современное здание Слуцкой ЦРБ. Фото В. ХворовМагнаты пользовались советами врачей с высшим медицинским образованием, которые нередко были иностранцами. Но их было мало, чаще всего один, который обслуживал двор Слуцкого князя. В 1728 году в Слуцке работали 2 доктора.

С первой половины XIX века вопросы врачебного дела перешли в компетенцию государства, деятельность госпиталей ушла в небытие или была реорганизована.

В 1828 году за цитаделью, на месте существовавшего с XVII века перед ней дополнительного укрепления – горнверка (район улицы Вечеркевича) – был построен лазарет для солдат и местных жителей. Возвели его на средства тогдашнего владельца города Витгенштейна. Со временем лазарет перешел в подчинение государственной казны. Там имелась палата на 15 коек. Позже лазарет причислили к этапным военным больницам и увеличили до 100–150 коек, но с условием, чтобы сюда поступали инвалиды и больные из воинских команд. После того, как на улице Тюремной была основана городская больница, больница за цитаделью стала называться сельской, так как здесь стали лечиться преимущественно сельчане.

Исследователь начала XX века Иван Глебов приводит сведения о трех Слуцких больницах: городской, сельской и еврейской (последняя, вероятно, – старый еврейский госпиталь). По официальным данным за 1904 год, в Слуцке также было 3 больницы: городская, сельская и тюремная; было 7 врачей, 6 акушерок, 11 фельдшеров и 1 ветеринар. На одно больничное место приходилось 279 человек, на 1 врача – 2192 жителей. Имелась лечебница и при духовном училище.

С середины XIX века формировался комплекс больничного городка по улице Тюремной (теперь – ул. А. Монахова). Официально Слуцкая городская больница, рассчитанная на 25 коек, со временем названная земской, отсчитывает свою историю с 1842 года. На ее территории расположилось несколько больничных корпусов. Одним из них было одноэтажное деревянное здание, сложенное из круглых бревен. Уже после Великой Отечественной войны здесь располагалось хирургическое отделение, а в 1960–90-е годы – родильное.

В 1886 году на углу улиц Ново-Тишковской (сейчас – Ленинская) и Тюремной появился двухэтажный каменный корпус. В его архитектуре можно заметить черты позднего классицизма и нового на то время модерна. В этом корпусе до 1960-ых годов был кабинет главного врача. После войны здесь находилось инфекционное отделение, в 1990-е – кожное.

В 1904 году построен одноэтажный каменный корпус, в котором с середины XX века расположилось детское отделение, в 1970–90-е годы – кожвендиспансер и женская консультация.

Современное здание Слуцкой поликлиники. Фото В. ХворовПосле революции больничных корпусов стало больше. В 1930-е годы больница была рассчитана на 100 коек, имелись амбулатория для сельского населения, туберкулезный диспансер, рабочая амбулатория, детская и женская консультации, зуболечебная амбулатория, рентген-кабинет. Работало 17 врачей. В 1936 году возвели деревянный корпус родильного дома на 40 коек. Общее же количество коек достигло 265. Появился физкабинет, организовали школу медсестер. Врачей стало вдвое больше.

После Отечественной войны, до 1948 года, были приведены в надлежащее состояние корпуса на больничной территории. В 1959 году на прилегающей к улице Ленинской площадке начало возводиться трехэтажное кирпичное здание, завершенное через два года. Рассчитанное на 425 мест, оно стало главным больничным корпусом. Здесь разместились хирургическое, терапевтическое, неврологическое и детское отделения. В 2005 году он был оштукатурен и принял снаружи более эстетичный вид за счет окраски фасадов.

В конце 1960-х годов в Слуцке работали 122 врача, в 1974 году было 172 врача и 467 человек среднего медперсонала.

Во второй половине 1970-х годов началось строительство нового больничного комплекса по улице Чайковского. По мере введения в эксплуатацию корпусов, отделения с территории старой больницы по улице Монахова переводились на новое место.

Сейчас Слуцкая ЦРБ представляет собой несколько соединенных между собой лечебных и административных корпусов, поликлиники для взрослых. Есть и отдельно расположенные корпуса. К концу XX века коллектив медобъединения состоял из 267 врачей. На территории старой больницы осталось родильное отделение.

Историческая застройка больницы исчезла. Деревянное одноэтажное здание разобрали в 1996 году. В 2005 году не стало одноэтажного каменного корпуса. В том же году был разрушен двухэтажный каменный корпус.

 

Игорь ТИТКОВСКИЙ
Перевод – Владимир ХВОРОВ