Дом дзіцяці

Дом дзіцяці

23.01.2017

Цікавым аб"ектам у Слуцку з"яўляецца ўзведзены ў 1-й палове 1930-х гадоў з цэглы двухпавярховы будынак, дзе цяпер размяшчаецца Дом дзіцяці (вуліца Манахава, 15). Яго праект ствараўся тады, калі яшчэ не адышлі ў нябыт ідэі функцыяналізму і канструктывізму, але адчуваўся і подых вяртаючага свае пазіцыі класіцызму. Архітэктуру будынка можна разглядаць як спрошчаную правінцыйную рэпліку на архітэктуру Дома урада ў Мінску. Падцвярджэнне таму бачым у аналагічным падыходзе да вырашэння плана і пабудовы вобразнага строю галоўнага фасада. Выцягнуты ўздоўж вуліцы фасад «Т»падобнага ў плане корпуса сіметрычны, з бакавымі рызалітамі і нязначным паглыбленнем сярэдняй часткі сцяны. Галоўнаму фасаду, такім чынам, надаецца своеасаблівы характар з яскрава выяўленым рытмам руху кубападобных аб"ёмаў ад цэнтра да бакоў, а з боку вуліцы фарміруецца невялікі дворык – «курданёр». Сцены праразаюць вялікія прамавугольныя аконныя праёмы, апрацаваныя тонкімі ліштвамі. Уваход арганізаваны з боку двара.

Даволі рэпрэзентатыўная па мясцовых мерках архітэктура аб"екта сведчыць, што ўзводзіўся ён як грамадская або ведамасная пабудова. Пра яго даваенную гісторыю дакладнай інфармацыі амаль не захавалася. Маюцца звесткі, што ў ім размяшчалася СШ № 6 (пад такім нумарам перад тым дзейнічала школа ў будынку былога камерцыйнага вучылішча, яе ў 1927 г. замяніў педтэхнікум. Таму выглядае лагічным, што для школы быў узведзены новы корпус).

Падчас Вялікай Айчыннай вайны будынак знаходзіўся ў распараджэнні гестапа. У хуткім часе, пасля таго, як Слуцк занялі нямецка-фашысцкія войскі, у яго двары адбылося першае ў горадзе пакаранне смерцю захопленых акупантамі патрыётаў[1].

Галоўны фасад Дома дзіцяці. Канец 1940-х гг.З 1944 г. у Слуцку для тых, хто згубіў у гады вайны бацькоў, арганізавалі Дом дзіцяці. Спачатку ўстанова размясцілася ў прыстасаваным драўляным доме па вуліцы К. Лібкнехта (цяпер Віленская). А ў чэрвені 1947 г., калі завяршыліся рамонтныя работы ў будынку па вуліцы Манахава, Дом дзіцяці перавялі туды. Да 1982 г. частку будынка таксама займалі дзіцячыя яслі.

Фрагмент плана 1944 г. з пляцам Дома дзіцяціНа працягу 1994-99-х гадоў у Доме дзіцяці праводзіўся рамонт і рэканструкцыя. У выніку плошча корпуса павялічылася амаль у тры разы. Кабінеты ўстановы папоўніліся новым абсталяваннем. Побач з"явіўся комплекс дадатковых і гаспадарчых пабудоў: пральня, харчблок і іншыя. На выхаванні ўстановы штогод знаходзяцца 90-100 немаўлят. Калектыў супрацоўнікаў (медработнікі, педагогі, нянькі), які больш за дваццаць гадоў узначальвае галоўны ўрач Людміла Аляксандраўна Кісялёва, налічвае каля 150 чалавек[2].

Апошнія будаўнічыя работы прывялі да змянення суадносін аб"ёмаў і форм, закладзеных у першапачатковым праекце. Павялічылася шырыня бакавых рызалітаў, іншым з выгляду стала дахавае перакрыццё, змяненні закранулі і тарцовую частку будынка, што знаходзіцца ў двары.

Нягледзячы на згаданую рэканструкцыю, будынак Дома дзіцяці для Слуцка з"яўляецца ўнікальным па сваім архітэктурным рашэнні: ён не мае аналогій у цяперашняй забудове горада і прадстаўляе сабою помнік, які ілюструе цікавую старонку развіцця архітэктуры Беларусі 1-й паловы ХХ ст.

 

 

Ігар ЦІТКОЎСКІ

 

 

Дом ребёнка

Галоўны фасад Дома дзіцяці да 1994 г.. Фота з архіва І.ЦіткоўскагаИнтересным объектом в Слуцке является возведённое в 1-й половине 1930-х годов из кирпича двухэтажное здание по улице Монахова, 15, где сейчас располагается Дом ребёнка. Его проект создавался тогда, когда ещё не канули в Лету идеи функционализма и конструктивизма, но уже чувствовалось дуновение возвращающего свои позиции классицизма. Архитектуру здания можно рассматривать как упрощённую провинциальную реплику на архитектуру Дома правительства в Минске. Подтверждение тому видим в аналогичном подходе к решению плана и построения образного построения главного фасада. Вытянутый вдоль улицы фасад «Т»-образного в плане симметричного корпуса с боковыми ризалитами и незначительным углублением в средней части стены. Главному фасаду, таким образом, придаётся своеобразный характер с ярко выраженным ритмом движения кубоподобных объёмов от центра к краям, а со стороны улицы формируется небольшой дворик – «курдонёр». Стены прорезают большие прямоугольные оконные проёмы, обрамлённые тонкими наличниками. Вход организован со стороны двора.

Слуцкі Дом дзіцяці. 2005 г. Фота з архіва І.ЦіткоўскагаДовольно репрезентативная по местным меркам архитектура объекта свидетельствует, что возводился он как общественная или ведомственная постройка. Про его довоенную историю достоверной информации почти не сохранилось. Имеются сведения, что в нём располагалась Средняя школа № 6 (под таким номером до этого действовала школа в здании бывшего коммерческого училища, её в 1927 г. сменил педтехникум. Поэтому выглядит логичным, что для школы был возведён новый корпус).

Во время Великой Отечественной войны здание находилось в распоряжении гестапо. В скором времени, после того, как Слуцк заняли немецко-фашистские войска, в его дворе произошла первая в городе казнь захваченных оккупантами патриотов [1].

Слуцкий специализированный дом ребёнка. 2013 г. Фото В.Хворова С 1944 г. в Слуцке для тех, кто потерял в годы войны родителей, организовали Дом ребёнка. Сначала заведение расположилась в приспособленном деревянном доме по улице К. Либкнехта (ныне Виленская). А в июне 1947 г., когда завершились ремонтные работы в здании по улице Монахова, Дом ребёнка перевели туда. До 1982 года часть здания также занимали детские ясли.

В течение 1994-99-х лет в Доме ребёнка проводился ремонт и реконструкция. В результате площадь корпуса увеличилась почти в три раза. Кабинеты учреждения пополнились новым оборудованием. Рядом появился комплекс дополнительных и хозяйственных построек: прачечная, пищеблок и другие. На воспитании учреждения ежегодно находятся 90-100 младенцев (сейчас чуть более 50. – В.Х.). Коллектив сотрудников (медработники, педагоги, няни), который более двадцати лет возглавляет главный врач Людмила Александровна Киселёва, насчитывает около 150 человек [2].

Последние строительные работы привели к изменению соотношения объёмов и форм, заложенных в первоначальном проекте. Увеличилась ширина боковых ризалитов, другим с виду стало кровельное перекрытие, изменения коснулись и торцовой части здания, что находится во дворе.

Несмотря на упомянутую реконструкцию, здание Дома ребёнка для Слуцка является уникальным по своему архитектурному решению: оно не имеет аналогий в нынешней застройке города и представляет собой памятник, который иллюстрирует интересную страницу развития архитектуры Беларуси 1-й половины ХХ в.

 

 

Игорь ТИТКОВСКИЙ
Перевод – Владимир ХВОРОВ

 

 

Литература

1. Грицкевич А.П. Древний город на Случи. Мн., 1985, с. 68.

2. Яфрэмава Т. Цёплы дом // Слуцкі край. № 81. 12 чэрвеня 2004.

Салодкіна Л., Л.А. Кісялёва – «Тут мая другая сям"я» // Слуцкі край. 29 жніўня 2008.

 

 

 

Информация с официального сайта ГУЗ «Слуцкий специализированный дом ребёнка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики»

Слуцкий специализированный дом ребёнка. 2017 г. Вид со спутникаДом грудного ребёнка (первое название учреждения) на 50 мест в г. Слуцке был организован на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июня 1944 года. Так государство взяло на себя заботу о детях, осиротевших в годы Великой отечественной войны. Десятки тысяч детей нашли приют в Домах ребёнка подобных Слуцкому.

Организация Дома ребёнка была связана с большими трудностями. Учитывая то, что сам город был разрушен на 80 %, начинать нужно было с нуля. Отведённое помещение по ул. Либкнехта, где 1948 году размещалась библиотека, было тесным, не было прачечной, изолятора, сушилки, отсутствовала мебель, одежда, игрушки. Фактически можно было разместить не более 35 детей.

У истоков организации Дома ребёнка стояли и до преклонного возраста работали медицинские сестры Фаина Никитична Драко и Евгения Илларионовна Яцевич. Именно они в трудные послевоенные годы собирали и привозили в Дом ребёнка осиротевших и обездоленных детей. Они также ходили по домам горожан и просили поделиться с детьми хлебом, одеждой. Сами голодные и обездоленные жители Слуцка и деревень приносили кто что мог для детей-сирот.

В июне 1947 года было восстановлено двухэтажное кирпичное здание по ул. Монахова и Дом ребёнка был переведён в новое помещение, где и располагается по настоящее время. Но тогда на первом этаже были развёрнуты детские ясли на 60 мест и часть площади (70 м кв.) занимали квартиры и только 1960 году были отселены жильцы, а в 1982 году детские ясли переехали в другое помещение. Условия проживания воспитанников стали более благоприятными.

Главный врач Слуцкого специализированного дома ребенка Киселева Людмила Александровна. 2017 г. Фото В.ХвороваС 1994 – 1999 годы в учреждении проводилась реконструкция, и, по её окончании, с января 1999 года в учреждении функционирует 100 коек.

В ноябре 2008 года Дом ребёнка приобрёл статус специализированного.

В настоящее время в Слуцком специализированном доме ребёнка воспитываются дети от 1 месяца до 4 лет с особенностями психофизического развития. Учреждение располагает благоустроенной территорией с фруктовым садом, цветниками, бассейном-плескательницей, спортивной площадкой, верандами. На территории расположены основной (жилой) корпус и вспомогательные корпуса (прачечная, пищеблок, гаражи).

Помимо хорошей материально-технической базы сформирован работоспособный, сложившийся коллектив сотрудников. Здесь работают врачи (педиатры, неврологи, психиатр), медицинские работники со средним образованием (медицинские сестры по уходу, массажисты, медицинские сестры по физиотерапии и диетологии), педагогические работники (учителя-дефектологи, воспитатели, музыкальный работник), младший медицинский персонал и работники вспомогательных служб. Работа построена на индивидуальном подходе к каждому ребёнку с учётом его физического и нервно-психического развития. Создана атмосфера доброжелательности, доверия и любви, домашнего уюта и тепла.