Пишем и говорим правильно названия

Пишем и говорим правильно названия

21.10.2014

Порой при написании и в разговорной речи возникают трудности: как правильно назвать тот или иной населённый пункт? Этот материал поможет тем, кто часто встречается с данной проблемой.

Помимо того, что имеются современные официально утвержденные названия населённых пунктов, в литературе и разговорной речи встречаются устаревшие, альтернативные и новые варианты названий населённых пунктов, иногда с элементарным изменением ударения. Думаю, что уместно их здесь привести.

Слу́цк – Слу́цак
Бало́тчыцы – Бало́чычы
Ма́шчыцы – Ма́шчычы; Засце́нак
Млы́нка – Млі́нка
Навабе́лічы – Ново -Беличи
Цале́вічы – Чале́вічы
Гарадзі́шча – Гарадзі́шчы
Гаро́хаўка – Гарахо́ўка
Мала́я Падзе́р – Падзе́р; Мала́я Па́дзера; Кажаны́
Про́шчыцы – Про́шчычы; Пра́шчычы; Пра́шчыцы
Ізбу́дзішча – Ізбу́дзішча, мн. (за Ізбу́дзішчамі)
Кра́снае Сяло́ Краснае – Чырво́нае Сяло́
Мураві́шчына – Мура́вішчына
На́бушава – Набу́шава
Азярцы́ – Азе́рцы; Азёрцы
Бе́лая Лу́жа – Лу́жа; Белалу́жжа
Бе́лы Бор – Бялі́бар
Бу́да Грэ́ская – Буда Греская
Вераб"ёва – Воробьёво
Улья́наўка – Улля́наўка
Швяды́ – Шве́ды
Шы́шчыцы – Шы́шчычы
Ве́тка – Храно́ў, Храно́ва
Грэск – Грэ́зак, Грэ́зяк
Кле́шава – Кле́шаў
Баро́к – Ба́славічы, Ба́слаўцы
Белару́сь – Белорусь
Зна́мя – Ста́рцавічы
Падле́ссе – Падле́сь
Се́лішча – Се́лішчы
Сераднякі́ – Сярэ́днікі
Улья́наўка – Улля́наўка
Усхо́д – Восток
Цяра́спаль – Цярэ́спаль, ж.; Цярэспа́ль, м.; Бо́твіна
Чырво́ная Ні́ва – Красная Нива
Вялі́кая Слі́ва – Бальша́я Слі́ва
Вялі́кі Быко́ў – Большой Быков
Агаро́днікі – Падзе́рскія Агаро́днікі
Вялі́кая Падзе́р – Вялі́кая Падзе́ра; Падзе́р; Большая Падерь
Кублі́шча – Ку́блішча
Мала́я Слі́ва – Мала́я Слі́ўка; Слі́ўка
Іва́наўскія Агаро́днікі – Іва́нскія Агаро́днікі; Іва́наагаро́днікі
Кляпча́ны – Кляпча́не (каля Кляпча́нь)
Маглышы́ – Маглышо́ўка
Мала́я Падзе́р – Падзе́р; Падзе́ра
У́странь – Ву́странь
Апалі́ны – Апа́ліны
Го́льчычы – Го́льчыцы
Кальчы́цы – Кальчы́чы
Стро́хава – Стро́хаў
Тако́вішча – Тако́вішчы
Вы́нісцы – Вы́нішчы
Каве́ржыцы – Каве́ржычы
Ля́дна – Ля́дныя
Пры́дзіркі – Прыдзі́ркі
Сла́віна – Сла́він, м. (за Славино́м)
Тане́жыцы – Тане́жычы
Ча́пліцы – Ча́плічы
Амго́вічы – Амгаві́чы
Асту́пішча – Асту́пішчы
Дво́рышча – Дво́рышча, мн. (за Дво́рышчамі)
Ку́чына – Ку́чын
Но́вы Гутко́ў – Но́вае Гутко́ва, н.
Со́рагі – Со́раг, м. (у Со́разе)
Стары́ Гутко́ў – Ста́рае Гутко́ва, н.
Чырво́ная Старо́нка – Кра́сная Старо́нка; Красная Сторонка
Бязве́рхавічы – Бязве́рхаўцы
Рэ́таўшчына – Ра́таўшчына

 

 

Назвы населеных пунктаў Слуцкага раёна
 
Тып
(тип)
Назва
(название)
Назва без націскаў
(название без ударения)
Транслітарацыя
(транслитерация)
Назва па-расейску
(название по-русски)
 
г.
Слу́цк
Слуцк
Sluck
Слуцк
Беліцкі сельсавет
в.
Акця́бр
Акцябр
Akciabr
Октябрь
в.
Бало́тчыцы
Балотчыцы
Balotčycy
Болотчицы
в.
Бе́лічы
Белічы
Bieličy
Беличи
в.
Го́ркі
Горкі
Horki
Горки
в.
Е́ўлічы
Еўлічы
Jeŭličy
Евличи
в.
Квасы́нічы
Квасынічы
Kvasyničy
Квасыничи
в.
Ма́шчыцы
Машчыцы
Maščycy
Мащицы
в.
Млы́нка
Млынка
Mlynka
Млынка
в.
Навабе́лічы
Навабелічы
Navabieličy
Новобеличи
в.
Цале́вічы
Цалевічы
Calievičy
Целевичи
в.
Чыжо́ўка
Чыжоўка
Čyžoŭka
Чижовка
Бокшыцкі сельсавет
в.
Бо́кшыцы
Бокшыцы
Bokšycy
Бокшицы
в.
Васілі́нкі
Васілінкі
Vasilinki
Василинки
в.
Гарадзі́шча
Гарадзішча
Haradzišča
Городище
в.
Гаро́хаўка
Гарохаўка
Harochaŭka
Гороховка
в.
За́балаць
Забалаць
Zabalać
Заболоть
в.
Заго́р"е
Загор"е
Zahorje
Загорье
в.
Запо́лле
Заполле
Zapollie
Заполье
в.
Ку́хты
Кухты
Kuchty
Кухты
в.
Мала́я Падзе́р
Малая Падзер
Malaja Padzier
Малая Падерь
в.
Мало́ткава
Малоткава
Malotkava
Молотково
в.
Міхе́йкі
Міхейкі
Michiejki
Михейки
в.
Но́вая Ні́ва
Новая Ніва
Novaja Niva
Новая Нива
в.
Про́шчыцы
Прошчыцы
Proščycy
Прощицы
в.
Ра́дзічава
Радзічава
Radzičava
Радичево
в.
Ула́нава
Уланава
Ulanava
Уланово
в.
Ушало́вічы
Ушаловічы
Ušalovičy
Ушаловичи
Вясейскі сельсавет
в.
Бо́ркі
Боркі
Borki
Борки
в.
Бу́слаўка
Буслаўка
Buslaŭka
Бусловка
в.
Бяро́заўка
Бярозаўка
Biarozaŭka
Берёзовка
в.
Васілько́ва
Васількова
Vasiĺkova
Васильково
в.
Вясе́я
Вясея
Viasieja
Весея
в.
Ізбу́дзішча
Ізбудзішча
Izbudzišča
Избудище
в.
Камо́ра
Камора
Kamora
Камора
в.
Кра́снае Сяло́
Краснае Сяло
Krasnaje Sialo
Красное Село
в.
Ле́нькі
Ленькі
Lieńki
Леньки
в.
Ліпнікі́
Ліпнікі
Lipniki
Липники
в.
Ло́шыца
Лошыца
Lošyca
Лошица
в.
Мураві́шчына
Муравішчына
Muraviščyna
Муравищина
в.
Мяле́шкі
Мялешкі
Mialieški
Мелешки
в.
На́бушава
Набушава
Nabušava
Набушево
в.
Папо́ўцы
Папоўцы
Papoŭcy
Поповцы
в.
Слабада́
Слабада
Slabada
Слобода
в.
Та́ліца
Таліца
Talica
Талица
Гацукоўскі сельсавет
в.
Азярцы́
Азярцы
Aziarcy
Озерцы
в.
Бе́лая Лу́жа
Белая Лужа
Bielaja Luža
Белая Лужа
в.
Бе́лы Бор
Белы Бор
Biely Bor
Белый Бор
в.
Бу́да Грэ́ская
Буда Грэская
Buda Hreskaja
Буда Гресская
в.
Ве́жы
Вежы
Viežy
Вежи
в.
Вераб"ёва
Вераб"ёва
Vierabjova
Веробьёво
в.
Гацу́к
Гацук
Hacuk
Гацук
в.
Забе́лы
Забелы
Zabiely
Забелы
в.
Зале́ссе
Залессе
Zaliessie
Залесье
в.
Крыва́я Града́
Крывая Града
Kryvaja Hrada
Кривая Гряда
в.
Улья́наўка
Ульянаўка
Uĺjanaŭka
Ульяновка
в.
Швяды́
Швяды
Šviady
Шведы
в.
Шы́шчыцы
Шышчыцы
Šyščycy
Шищицы
в.
Яўла́давічы
Яўладавічы
Jaŭladavičy
Евладовичи
Грэскі сельсавет
в.
Астраво́к
Астравок
Astravok
Островок
в.
Бо́ркі
Боркі
Borki
Борки
в.
Ве́тка
Ветка
Vietka
Ветка
в.
Грэск
Грэск
Hresk
Греск
в.
Кле́шава
Клешава
Kliešava
Клешево
в.
Ле́ткаўшчына
Леткаўшчына
Lietkaŭščyna
Летковщина
в.
Маро́зы
Марозы
Marozy
Морозы
в.
Мая́к
Маяк
Majak
Маяк
в.
Му́січы
Мусічы
Musičy
Мусичи
п.
Прагрэ́с
Прагрэс
Prahres
Прогресс
в.
Старына́
Старына
Staryna
Старина
в.
Сцяпко́ва
Сцяпкова
Sciapkova
Степково
в.
Шулякі́
Шулякі
Šuliaki
Шуляки
Знаменскі сельсавет
в.
Баро́к
Барок
Barok
Борок
п.
Белару́сь
Беларусь
Bielaruś
Беларусь
в.
Ванько́ўшчына
Ванькоўшчына
Vańkoŭščyna
Ваньковщина
п.
Вішнёўка
Вішнёўка
Višnioŭka
Вишнёвка
п.
Дубро́ва
Дуброва
Dubrova
Дуброва
в.
Заля́ддзе
Заляддзе
Zaliaddzie
Залядье
в.
Зна́мя
Знамя
Znamia
Знамя
в.
Кажу́шкі
Кажушкі
Kažuški
Кажушки
в.
Лапа́цічы
Лапацічы
Lapacičy
Лопатичи
в.
Ле́ніна
Леніна
Lienina
Ленино
п.
Малі́наўка
Малінаўка
Malinaŭka
Малиновка
п.
Міха́йлаўка
Міхайлаўка
Michajlaŭka
Михайловка
в.
Нявя́зцы
Нявязцы
Niaviazcy
Невязцы
в.
Падле́ссе
Падлессе
Padliessie
Подлесье
п.
Сахалі́н
Сахалін
Sachalin
Сахалин
п.
Свабо́дны
Свабодны
Svabodny
Свободный
в.
Се́лішча
Селішча
Sielišča
Селище
в.
Сераднякі́
Сераднякі
Sieradniaki
Середняки
п.
Сераднякі́
Сераднякі
Sieradniaki
Середняки
в.
Сла́вінск
Славінск
Slavinsk
Славинск
в.
Улья́наўка
Ульянаўка
Uĺjanaŭka
Ульяновка
п.
Усхо́д
Усход
Uschod
Усход
п.
Хле́бны Клін
Хлебны Клін
Chliebny Klin
Хлебный Клин
в.
Цяра́спаль
Цяраспаль
Ciaraspaĺ
Терасполь
в.
Чырво́ная Ні́ва
Чырвоная Ніва
Čyrvonaja Niva
Чирвоная Нива
в.
Шалаві́чы
Шалавічы
Šalavičy
Шаловичи
Ісернскі сельсавет
в.
Валаты́
Валаты
Valaty
Волоты
в.
Вялі́кая Слі́ва
Вялікая Сліва
Vialikaja Sliva
Великая Слива
в.
Вялі́кі Быко́ў
Вялікі Быкоў
Vialiki Bykoŭ
Великий Быков
в.
Гуля́ева
Гуляева
Huliajeva
Гуляево
в.
І́серна
Ісерна
Isierna
Исерно
в.
Калі́наўка
Калінаўка
Kalinaŭka
Калиновка
п.
Малі́наўка
Малінаўка
Malinaŭka
Малиновка
в.
Малы́ Быко́ў
Малы Быкоў
Maly Bykoŭ
Малый Быков
в.
Навасёлкі
Навасёлкі
Navasiolki
Новосёлки
в.
Не́жаўка
Нежаўка
Niežaŭka
Нежевка
в.
Па́нічы
Панічы
Paničy
Паничи
Казловіцкі сельсавет
в.
Агаро́днікі
Агароднікі
Aharodniki
Огородники
в.
Блі́жнія Бандары́
Бліжнія Бандары
Bližnija Bandary
Ближние Бондари
в.
Вялі́кая Падзе́р
Вялікая Падзер
Vialikaja Padzier
Великая Падерь
в.
Да́льнія Бандары́
Дальнія Бандары
Daĺnija Bandary
Дальние Бондари
в.
Загра́ддзе
Заграддзе
Zahraddzie
Заградье
в.
Казло́вічы
Казловічы
Kazlovičy
Козловичи
в.
Кублі́шча
Кублішча
Kublišča
Кублище
в.
Лесуны́
Лесуны
Liesuny
Лесуны
в.
Мала́я Слі́ва
Малая Сліва
Malaja Sliva
Малая Слива
в.
Мерашыно́
Мерашыно
Mierašyno
Мерешино
в.
Паўсты́нь
Паўстынь
Paŭstyń
Повстынь
в.
Раба́к
Рабак
Rabak
Рабак
в.
Я́чава
Ячава
Jačava
Ячево
Кіраўскі сельсавет
в.
Агаро́днікі
Агароднікі
Aharodniki
Огородники
в.
Вялі́кае Жу́рава
Вялікае Журава
Vialikaje Žurava
Великое Журово
в.
Іва́наўскія Агаро́днікі
Іванаўскія Агароднікі
Ivanaŭskija Aharodniki
Ивановские Огородники
в.
Іва́нь
Івань
Ivań
Ивань
в.
Кі́рава
Кірава
Kirava
Кирово
в.
Кляпча́ны
Кляпчаны
Kliapčany
Клепчаны
в.
Лясі́шча
Лясішча
Liasišča
Лесище
в.
Маглышы́
Маглышы
Mahlyšy
Маглыши
в.
Мала́я Падзе́р
Малая Падзер
Malaja Padzier
Малая Падерь
в.
Навадво́рцы
Навадворцы
Navadvorcy
Новодворцы
в.
Но́вы Двор
Новы Двор
Novy Dvor
Новый Двор
в.
Працаві́чы
Працавічы
Pracavičy
Працевичи
в.
У́странь
Устрань
Ustrań
Устрань
Першамайскі сельсавет
в.
Апалі́ны
Апаліны
Apaliny
Аполины
в.
Барава́я
Баравая
Baravaja
Боровая
в.
Го́льчычы
Гольчычы
Hoĺčyčy
Гольчичи
в.
Жы́лін Брод
Жылін Брод
Žylin Brod
Жилин Брод
в.
Кальчы́цы
Кальчыцы
Kaĺčycy
Кальчицы
в.
Кулікі́
Кулікі
Kuliki
Кулики
в.
Наві́нкі
Навінкі
Navinki
Новинки
в.
Ні́ва
Ніва
Niva
Нива
в.
Паліка́раўка
Палікараўка
Palikaraŭka
Поликаровка
в.
Пі́льня
Пільня
Piĺnia
Пильня
в.
Ржа́ўка
Ржаўка
Ržaŭka
Ржавка
в.
Стро́хава
Строхава
Strochava
Строхово
в.
Тако́вішча
Таковішча
Takovišča
Таковище
в.
Шантаро́ўшчына
Шантароўшчына
Šantaroŭščyna
Шантаровщина
Покрашаўскі сельсавет
в.
Адамо́ва
Адамова
Adamova
Адамово
в.
Ану́фравічы
Ануфравічы
Anufravičy
Ануфровичи
в.
Бабо́вішчы
Бабовішчы
Baboviščy
Бобовищи
в.
Вы́нісцы
Вынісцы
Vyniscy
Вынисцы
в.
Замо́сце
Замосце
Zamoscie
Замостье
в.
Ле́нькі
Ленькі
Lieńki
Леньки
в.
Па́ўлаўка
Паўлаўка
Paŭlaŭka
Павловка
в.
По́крашава
Покрашава
Pokrašava
Покрашево
в.
Ру́дня
Рудня
Rudnia
Рудня
Рачкавіцкі сельсавет
в.
Бяле́вічы
Бялевічы
Bialievičy
Белевичи
в.
Замо́шша
Замошша
Zamošša
Замошье
в.
Каве́ржыцы
Кавержыцы
Kavieržycy
Ковержицы
в.
Ля́дна
Лядна
Liadna
Лядно
в.
Малышэ́вічы
Малышэвічы
Malyševičy
Малышевичи
в.
Но́выя Ра́чкавічы
Новыя Рачкавічы
Novyja Račkavičy
Новые Рачковичи
в.
Пры́дзіркі
Прыдзіркі
Prydzirki
Придирки
в.
Пя́тніцы
Пятніцы
Piatnicy
Пятницы
в.
Ра́чкавічы
Рачкавічы
Račkavičy
Рачковичи
в.
Сла́віна
Славіна
Slavina
Славино
в.
Тане́жыцы
Танежыцы
Taniežycy
Танежицы
п.
Ча́йчыцы
Чайчыцы
Čajčycy
Чайчицы
в.
Ча́пліцы
Чапліцы
Čaplicy
Чаплицы
п.
Ча́пліцы
Чапліцы
Čaplicy
Чаплицы
п.
Юлісіно́
Юлісіно
Julisino
Юлисино
Сорагскі сельсавет
в.
Амго́вічы
Амговічы
Amhovičy
Омговичи
в.
Асту́пішча
Аступішча
Astupišča
Оступище
в.
Асту́пішча
Аступішча
Astupišča
Оступище
в.
Во́лашава
Волашава
Volašava
Волошево
в.
Гу́тніца
Гутніца
Hutnica
Гутница
в.
Дво́рышча
Дворышча
Dvoryšča
Дворище
в.
Каліта́
Каліта
Kalita
Калита
в.
Кра́снае
Краснае
Krasnaje
Красное
в.
Кру́глае
Круглае
Kruhlaje
Круглое
в.
Ку́чына
Кучына
Kučyna
Кучино
в.
Ля́хава
Ляхава
Liachava
Ляхово
в.
Меліто́нава
Мелітонава
Mielitonava
Мелитоново
в.
Но́вы Гутко́ў
Новы Гуткоў
Novy Hutkoŭ
Новый Гутков
в.
Падло́шыца
Падлошыца
Padlošyca
Подлошица
в.
Падстарэ́ва
Падстарэва
Padstareva
Подстарево
в.
Па́ўлаўка
Паўлаўка
Paŭlaŭka
Павловка
в.
Рубе́ж
Рубеж
Rubiež
Рубеж
в.
Ры́жыца
Рыжыца
Ryžyca
Рыжица
в.
Слі́ўка
Сліўка
Sliŭka
Сливка
в.
Со́рагі
Сорагі
Sorahi
Сороги
в.
Стары́ Гутко́ў
Стары Гуткоў
Stary Hutkoŭ
Старый Гутков
в.
Старэ́ва
Старэва
Stareva
Старево
в.
Тара́саўка
Тарасаўка
Tarasaŭka
Тарасовка
в.
Хіно́лаўка
Хінолаўка
Chinolaŭka
Хиноловка
в.
Хо́рашава
Хорашава
Chorašava
Хорошево
в.
Ці́хань
Ціхань
Cichań
Тихонь
в.
Чырво́ная Старо́нка
Чырвоная Старонка
Čyrvonaja Staronka
Чирвоная Сторонка
Сяражскі сельсавет
в.
Бра́нава
Бранава
Branava
Браново
п.
Бязве́рхавічы
Бязверхавічы
Biazvierchavičy
Безверховичи
в.
Бязве́рхавічы
Бязверхавічы
Biazvierchavičy
Безверховичи
в.
Варкаві́чы
Варкавічы
Varkavičy
Варковичи
п.
Кача́лава
Качалава
Kačalava
Качалово
в.
Лучнікі́
Лучнікі
Lučniki
Лучники
в.
Падлі́пцы
Падліпцы
Padlipcy
Подлипцы
в.
Па́ўлаўка
Паўлаўка
Paŭlaŭka
Павловка
п.
Рэ́таўшчына
Рэтаўшчына
Retaŭščyna
Ретовщина
в.
Сяра́гі
Сярагі
Siarahi
Серяги
 
 
При подготовке использованы материалы:
 
Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь (пад рэд. В.Лемцюговай) Мінск, 2003 -2010.
 
 
Владимир ХВОРОВ