Жук Валерий Иванович

Жук Валерий Иванович

27.12.2017

Валерий Иванович Жук – директор филиала «Институт искусствоведения, этнографии и фольклора имени Кондрата Крапивы» НАН Беларуси, доктор искусствоведения, профессор.

Известно, что Валерий Иванович – Лауреат Государственной премии Республики Беларусь.

Его научные интересы: изобразительное и декоративно-прикладное искусство.

Окончил МГУ им М.В. Ломоносова (1973), аспирантуру в Институте искусствоведения, этнографии и фольклора НАН Беларуси (1979). Защитил в 1985 г. кандидатскую диссертацию «Традиции и новаторство в белорусском советском декоративно-прикладном искусстве (1950–1980 гг.)», в 2004 году – докторскую диссертацию «Декоративно-прикладное искусство Беларуси 18–20 вв.: становление и тенденции развития».

Автор более 100 работ. Среди них монографии: «Гісторыя беларускага мастацтва» (в соавторстве). В 6-ти томах (Мн., 1987 – 1994); «Белорусская художественная керамика. Тенденции развития» (Мн., 1984); «Белорусская скульптура малых форм» (Мн., 1998); «Валерий Шкарубо» (Мн., 2007); «Белорусское декоративно-прикладное искусство 18–20 вв. Становление и тенденции развития» (Мн., 2006). Валерий Иванович разработчик учебного пособия «Выяўленчае мастацтва Беларусі пачатку ХХІ ст.» (Мн., 2008).

В книге 2 «Память. Слуцкий район. Слуцк» находим ещё некоторые сведения. Родился 25 июля 1949 года. Преподавал в Грозовской школе-интернате Минской области (1973–1976). С 1976 г. работает в Институте искусствоведения, этнографии и фольклора НАН Беларуси. Правда, не понятно почему в указанной книге учёного поместили в раздел "Творцы".

Предлагаем статью о В.И. Жуке члена Белорусского союза художников и Белорусского союза журналистов Ларисы Солодкиной.


Святая памяць роду

У Беларусі вядомы кнігі Валерия Іванавіча Жука па гісторыі сучаснага мастацтва. Ён – прафесійны даследчык того новаго, што дало творчасці мастакоў XX стагоддзе. Кандидат мастацтвазнаўства, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі за ўдзел у стварэнні акадэмічнага выданная «Гісторыя беларускага мастацтва» ў шасці томах. Вось некаторыя адзнакі яго нястомнай працы. На маё пытанне «Што такое национальное ў мастацтве?» ён лаканічна адказаў: «Национальное – гэта тое, што геніальна».

Нарадзіўся Валерый Іванавіч на Случчыне, у вёсцы Паўстынь. Яго бацька Іван Васільевіч Жук быў паважаным на вёсцы чалавекам – народным настаўнікам, а маці Ніна Майсееўна – добрай гаспадыняй, на якой трымаліся ўсе хатнія справы. Яны былі прыкладам для сваіх дзяцей, і Валерый з маладых гадоў добра ведае, што такое сялянская настойлівасць, упартасць у дасягненні мэты.

– Я працую ўсё сваё жыццё, як і бацька, толькі на іншай Глебе – у мастацтве, – сказаў ён мне пры сустрэчы. Яго творчае жыццё непарыўна звязана з Акадэміяй навук Беларусі, з Інстытутам мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. Сёння Валерый Іванавіч – вучоны сакратар інстытута, а пачынаў працаваць у ім як навуковы супрацоўнік. Ён адразу вызначыў свой шлях даследчыка: дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Беларусі. Яго кнігі адзначаюцца глыбокім, удумлівым аналізам: «Сучасная беларуская кераміка. Тэндэнцыі развіцця», «Традыцыі і наватарства ў беларускім дэкаратыўна-прыкладным мастацтве», «Беларуская скульптура малых форм». Яны не толькі паэтапна падводзілі вынікі развіцця мастацтва, але былі і адзнакамі станаўлення самога Валерыя Іванавіча як творцы.

– Я даследую наша сучаснае дэкаратыўнае мастацтва – працягвае гутарку мой суразмоўца, – і яно звязана для мяне з маім вясковым дзяцінствам. Колькі разоў маці брала з паліцы жбаны, гладышы, гатавала ежу, ставіла ў печ гаршчкі. Для вёскі гэта звычайны побыт, а ў сусветнай культуры традыцыйная беларуская кераміка – непаўторная з"ява. Яна – манументальная, яе формы блізкія да старажытнай архітэктуры. Яна спалучае і архаічныя рысы, і цудоўную прастату антычнасці. Гэта зразумела: наша краіна заўсёды знаходзілася на перакрыжаванні міжнародных шляхоў і таму захавала ў культуры подых іншых часоў.

Я пагаджаюся з ім, таму што нават назва вёскі – Паўстынь – захоўвае таямнічыя звесткі аб яе ўзнікненні. Адны кажуць, што некалі сюды, у беларускія балоты, уцяклі ад пакарання ўдзельнікі паўстання Емяльяна Пугачова, засталіся тут і заснавалі пасяленне. А іншыя сцвярджаюць, што некалі тут, у лясах, былі манастырскія скіты святых старцаў, «пустыні». Таму і вёску так назвалi.

Безумоўна, жыццё ўскладняецца, свет становіцца больш адкрытым. Інфармацыйная прастора паглынае безліч ведаў і звестак. У гэтым кругавароце падзей і вестак так часта губляюцца жыццёвыя арыенціры… Як утрымацца чалавеку ў такім становішчы, захаваць самае галоўнае – сваю душу, свае здольнасці і талент? Дзе шукаць апору?

– Лічу, – гаворыць Валерый Іванавіч, – што яна – у развіцці нацыянальных традыцый. За імі – памяць роду, удзячнасць нашым бацькам і матулям за працу, шчырасць сэрца, за іх разумение прыгажосці.

Калі я вучыўся ў Маскоўскім універсітэце, нам выкладалі знакамітыя рускія вучоныя ў галіне сусветнай культуры: Віктар Мікітавіч Лазараў, Барыс Аляксандравіч Рыбакоў, Глеб Іванавіч Сакалоў. Мастацтва мы спасцігалі па іх кнігах, шмат чыталі, абмяркоўвалі выстаўкі. Я атрымаў класічную ' адукацыю і вельмі ўдзячны за гэта лёсу. Яшчэ ў студэнцкія гады я зразумеў, што нацыянальныя дасягненні могуць развівацца толькі ў творчых кантактах з іншымі культурамі. Гэтаму мяне таксама вучылі і нашы беларускія карыфеі – знакамітыя дзеячы выяўленчага мастацтва: Станіслаў Віктаравіч Марцылеў, Міхаіл Сяргеевіч Кацар, Павел Васільевіч Масленікаў. Многія лічаць, што мастацтвазнаўцы прызваны апісваць творы мастакоў. Гэта не зусім так. Яны фарміруюць мастацтва, вызначаюць месца і маштаб дараванняў. Гэта не толькі цікава, але і вельмі адказна: ты як спецыяліст гаворыш пра творы, а ўздзейнічаеш на жывога чалавека, на мастака. I я заўсёды ўспамінаю свайго бацьку Івана Васільевіча, яго ўрокі ў вясковай школе. Ён выкладаў, ставіў адзнакі, а самае галоўнае – як асцярожна, сумленна ставіўся да кожнага вучня, яго асобы! Я гэта запомніў на ўсё жыццё. Наогул, памяць дзяцінства дапамагае мне не толькі ў працы, але і ў паўсядзённым жыцці.

Мая сям"я жыве ў Мінску, у гарадскіх умовах. Але яе аснову я будаваў на звычаях беларускай вёскі: на дапамозе адзін аднаму, самаадданасці і каханні. Так навучылі мяне мае бацькі. Мае дзеці Наталля і Андрэй ужо дарослыя, у кожнага з іх свой дом, свае заняткі. Расце ўнук Мікіта. I я жадаю, каб іх апорай стала кроўная сувязь са сваім родам, ca Случчынай, зямлёй Белай Русі. Толькі тады я буду за іх спакойны.


Святая память рода

В Беларуси известны книги Валерия Ивановича Жука по истории современного искусства. Он – профессиональный исследователь того нового, что дало творчество художников XX века. Кандидат искусствоведения, лауреат Государственной премии Беларуси за участие в создании академического издания «История белорусского искусства» в шести томах. Вот некоторые оценки его неустанной работы. На мой вопрос «Что такое национальное в искусстве?» Он лаконично ответил: «Национальное – это то, что гениально».

Родился Валерий Иванович в Слуцком районе, в деревне Повстынь. Его отец Иван Васильевич Жук был уважаемым на селе человеком – народным учителем, а мать Нина Моисеевна – хорошей хозяйкой, на которой держались все домашние дела. Они были примером для своих детей, и Валерий с молодых лет хорошо знает, что такое крестьянская напористость, упорство в достижении цели.

– Я работаю всю свою жизнь, как и отец, только на другой Почве – в искусстве, – сказал он мне при встрече. Его творческая жизнь неразрывно связана с Академией наук Беларуси, с Институтом искусствоведения, этнографии и фольклора. Сегодня Валерий Иванович – учёный секретарь института, а начинал работать в нём как научный сотрудник. Он сразу определил свой путь исследователя: декоративно-прикладное искусство Беларуси. Его книги отмечаются глубоким, вдумчивым анализом: «Современная белорусская керамика. Тенденции развития», «Традиции и новаторство в белорусском декоративно-прикладном искусстве», «Белорусская скульптура малых форм». Они не только поэтапно подводили итоги развития искусства, но были и оценками становления самого Валерия Ивановича как творца.

– Я исследую наше современное декоративное искусство – продолжает разговор мой собеседник, – и оно связано для меня с моим деревенским детством. Сколько раз мать брала с полки жбаны, крынки, готовила еду, ставила в печь горшки. Для деревни это обычный быт, а в мировой культуре традиционная белорусская керамика – неповторимая явление. Она – монументальная, её формы близки к древней архитектуре. Она сочетает и архаичные черты, и превосходную простоту античности. Это понятно: наша страна всегда находилась на перекрёстке международных путей и поэтому сохранила в культуре дыхание других времён.

Я соглашаюсь с ним, потому что даже название деревни – Повстынь – сохраняет таинственные сведения о её возникновении. Одни говорят, что когда-то сюда, в белорусские болота, убежали от наказания участники восстания Емельяна Пугачёва, остались здесь и основали поселение. А другие утверждают, что когда-то здесь, в лесах, были монастырские скиты святых старцев, «пустыни». Поэтому и деревню так назвали.

Безусловно, жизнь усложняется, мир становится более открытым. Информационное пространство поглощает уйму знаний и сведений. В этом круговороте событий и новостей так часто теряются жизненные ориентиры… Как удержаться человеку в таком положении, сохранить самое главное – свою душу, свои способности и талант? Где искать опору?

– Считаю, – говорит Валерий Иванович, – что она – в развитии национальных традиций. За ними – память рода, признательность нашим отцам и матерям за труд, искренность сердец, за их понимание красоты.

Когда я учился в Московском университете, нам преподавали знаменитые русские учёные в области мировой культуры: Виктор Никитович Лазарев, Борис Александрович Рыбаков, Глеб Иванович Соколов. Искусство мы постигали по их книгам, много читали, обсуждали выставки. Я получил классическое образование и очень благодарен за это судьбе. Ещё в студенческие годы я понял, что национальные достижения могут развиваться только в творческих контактах с другими культурами. Этому меня тоже учили и наши белорусские корифеи – знаменитые деятели изобразительного искусства: Станислав Викторович Марцилёв, Михаил Сергеевич Кацар, Павел Васильевич Масленников. Многие считают, что искусствоведы призваны описывать произведения художников. Это не совсем так. Они формируют искусство, определяют место и масштаб дарований. Это не только интересно, но и очень ответственно: ты как специалист говоришь о произведениях, а воздействуешь на живого человека, на художника. И я всегда вспоминаю своего отца Ивана Васильевича, его уроки в деревенской школе. Он преподавал, ставил оценки, а самое главное – как осторожно, правдиво относился к каждому ученику, его личности! Я это запомнил на всю жизнь. Вообще, память детства помогает мне не только в работе, но и в повседневной жизни.

Моя семья живёт в Минске, в городских условиях. Но её основу я строил на обычаях белорусского села: на помощи друг другу, самоотверженности и любви. Так научили меня мои родители. Мои дети Наталья и Андрей уже взрослые, у каждого из них свой дом, свои занятия. Растёт внук Никита. И я хочу, чтобы их опорой стала кровная связь со своим родом, cо Случчиной, землёй Белой Руси. Только тогда я буду за них спокоен.

 

 

Перевод – Владимир ХВОРОВ