Мастак Стэфан Катлярэўскі – новае імя ў гісторыі мастацтва

Мастак Стэфан Катлярэўскі – новае імя ў гісторыі мастацтва

28.10.2016

Гісторыя беларускага мастацтва часоў Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай небагатая на факты. Пра мастакоў ХVІІ і ХVІІІ стагоддзяў мы ведаем вельмі мала. Таму кожная новая інфармацыя пра мастакоў, якія працавалі ў даўнія часы на нашай зямлі, набывае каштоўнасць, прыадчыняе акно ў свет нашай культурнай спадчыны і штодзённага жыцця нашых продкаў.

Адной з такіх сцяжын у мінулае стала для нас знаходка архіўных дакументаў, звязаных з імем да гэтага часу невядомага ў гісторыі беларускага мастацтва мастака Стэфана Катлярэўскага, які правёў апошнія восем гадоў жыцця ў Слуцку і памёр там на пачатку ХІХ стагоддзя. Звесткі аб ім былі знойдзены намі ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі, сярод дакументаў Мінскай духоўнай кансісторыі. Мяркуючы па фармуляру чытацкага ўліку, да мяне ніхто з даследчыкаў гэту справу не праглядаў. Справа напісана на рускай мове і аб’ядноўвае асобныя дакументы пад агульным тытулам «Об удовлетворении денежном за службу шляхцянки Анны Дубицкой к иконописцу Котляревскому… Начато 2 июля 1803 года». Складаецца архіўная справа з 28 лістоў асобных дакументаў за перыяд з 2 ліпеня па 4 лістапада 1803 года. Дакументы – прашэнні, тлумачэнні, допыты, вопісы маёмасці – аб’яднаны ў адну судовую справу, якая разглядалася больш чым чатыры месяцы.

Сутнасць судовай справы ў наступным. 31 сакавіка 1803 года ў Слуцку памёр мастак-іканапісец (у дакументах гэтай судовай справы ён называецца «жывапісцам») Стэфан Дзімітравіч Катлярэўскі, які не меў прамых нашчадкаў. Таму яго маёмасць перайшла на захаванне да душапрыказчыкаў – слуцкіх святароў Вярнацкага і Майсеева. 10 ліпеня віленская шляхцянка Ганна Дубіцкая, якая раней была ва ўслужэнні Катлярэўскага, падала прашэнне на імя Мінскага праваслаўнага архіепіскапа Іова аб сысканні недаплачанага ёй узнагароджання за службу з маёмасці мастака.

Пачаўся доўгі судовы разбор. Былі дапытаны адказчыкі, і сярод іх – Іаан (Ян) Маркіянавіч. Яго імя нам было вядома раней з дакументаў Радзівілаўскага фонду ў Варшаўскім архіве даўніх актаў. У 1783 годзе ён разам са сваім родзічам (хутчэй за ўсё – родным дзядзькам) Васілём Маркіянавічам выканаў жывапісныя работы для Кароля Станіслава Радзівіла. У разглядаемай архіўнай крыніцы ён згадваецца яшчэ двойчы. Нябожчык жывапісец Катлярэўскі быў вінен Івану Маркіянавічу 15 рублёў серабром, для сыскання якіх Маркіянавіч звярнуўся на другі дзень пасля смерці Катлярэўскага да яго душапрыказчыка святара Вярнацкага і атрымаў ад яго ў залік доўгу «плащ суконный тёмный, шкатулку малую желтое медь» і іншае.

Иов (Потёмкин), архиеп. Екатеринославский, Херсонский и Таврический. Фотография с портрета XIX в. (РГИА)У гэтай судовай справе ўскосна згадваецца і яшчэ адзін невядомы раней іканапісец – Даніла Сялецкі. Сярод папер мастака-нябожчыка згадана «Подписка, данная ему (Котляревскому) от иконописца Данилы Селецкого для делания в Троицком монастыре иконостаса». Стэфан Катлярэўскі падпісаў у 1795 годзе кантракт з архіепіскапам Чарнігаўскім Віктарам (Садкоўскім), які ў той час быў архімандрытам Слуцкага Трайчанскага манастыра, аб напісанні іканастаса ў кафедральным Слуцкім Троіцком храме. У тым жа годзе сам Катлярэўскі заключыў кантракт для дапамогі ў ажыццяўленні гэтага заказу з іканапісцам Данілам Сяліцкім, а з кіеўскім пазалотчыкам («залатаром») «мастером Киркановым» – кантракт на вызалатку гэтага іканастаса.

Дакументы разглядаемай архіўнай справы даюць багаты матэрыял для рэканструкцыі біяграфіі Стэфана Катлярэўскага. Нам вядома дакладная дата смерці мастака – 31 сакавіка 1803 года. На жаль, мы не ведаем дату і месца яго нараджэння. Магчыма, ён нарадзіўся блізка да сярэдзіны ХVІІІ стагоддзя, бо ў 1771 годзе Катлярэўскі выступаў спрактыкаваным мастаком-іканапісцам, які выканаў іканастас у царкве міргарадскага палка, у чым атрымаў ад міргарадскага сотніка Галатвянскага атэстат і пісьмовую падзяку. Амаль упэўнена можна казаць, што Стэфан Дзімітравіч Катлярэўскі нарадзіўся і пачаў мастакоўскую дзейнасць на Украіне, дзе прозвішча Катлярэўскі пашырана і належала да маларасійскага шляхецтва (яно было ў 1793 годзе ўнесена ў дваранскія радаслоўныя кнігі Екацерынаслаўскага намесніцтва).

Жыццё і праца мастака Катлярэўскага ў 1771 – 1790 гадах праходзілі на Украіне, на Падоле і ў Наваросіі. Сярод яго ўласных дакументаў згадана дзевяць атэстатаў і кантрактаў на выкананне Катлярэўскім на працягу гэтых дваццаці гадоў як мінімум дзевяці іканастасных работ на Украіне.

Затым лёс мастака мяняецца, апошнія восем гадоў жыцця, з 1895 года да самай смерці, ён жыве ў Слуцку. Зразумець гэту змену ў біяграфіі мастака нам дапаможа літаратурнае сведчанне – згадка слуцкага аматара даўніны канца ХІХ стагоддзя Фёдара Серна-Салаўевіча ў брашуры «Древне-русский город Слуцк и его святыни», выдадзенай у Вільні ў друкарні А.Г. Сыркіна ў 1896 годзе: «В последний раз он (Слуцкий Троицкий собор) восстановлен архиепископом Виктором Садковским в 1795 году, а окончен сооружением иконостаса архиепископом Иовом Потёмкиным в 1804 году. Реставрирование иконостаса, порученное нарочно выписанному из Киева художнику Степану Котляревскому, обошлось в 18 тысяч «карбованцев», пожертвованных императрицей Екатериною Великою из собственных сумм». Далей Ф. Серна-Салаўевіч тлумачыць, чаму менавіта ўкраінскага мастака Катлярэўскага запрасілі для рэстаўрацыі галоўнага іканастаса Слуцкага Троіцкага сабора: «Возвращаемся к иконостасу. Архитектура его – точный снимок-копия с соборного кафедрального храма в городе Екатеринославе. Случилось так, что императрица Екатерина Великая, объезжая Новороссийский край, посетила Екатеринославский собор; ей чрезвычайно понравились иконостас и живопись; узнав, что и то, и другое дело рук художника Котляревского, она изволила командировать его в Слуцк для реставрации Свято-Троицкого соборного монастырского храма; в то время настоятелем и архимандритом этого монастыря был высокопреосвященный Иов Потёмкин, архиепископ Литовский и Минский, лично известный императрице; Котляревский и исполнил возложенное на него поручение». Пра тое, што Кацярына ІІ падарыла іканастас у Слуцкую Троіцкую царкву аднайменнага манастыра, згадвае ў сваім артыкуле «Из Слуцкой старины» і даследчык пачатку ХХ стагоддзя А. Снітка. Такім чынам, інфармацыя Ф. Серна-Салаўевіча пра прыезд Стэфана Катлярэўскага ў Слуцк і яго ўдзел у выкананні важнага ўрадавага заказу – іканастаса Троіцкай царквы Слуцкага Трайчанскага манастыра – пацвярджаецца і набывае якасць навуковага факта дзякуючы знойдзеным намі архіўным дакументам. Згадкі Серна-Салаўевіча пра мастака Катлярэўскага, на якія, на жаль, не звярнулі ўвагу папярэднія даследчыкі ўкраінскага і беларускага мастацтва, мы можам удакладніць і дапоўніць. Да работы над рэстаўрацыяй ці аднаўленнем у Слуцку іканастаса Стэфана Катлярэўскага запрасіў архіепіскап Віктар Садкоўскі. У 1795 годзе мастаку была выдадзена падарожная ад Мінска да Масквы і адтуль назад да Слуцка. Значыць, у тым годзе ён ужо жыў у Слуцку, у пакоях, якія яму былі вызначаны пры Слуцкай Спаса-Праабражэнскай царкве (у юрысдыкцыі Слуцкага Спаскага манастыра). У тым жа годзе Катлярэўскі падпісаў кантракт на выкананне іканастаса царквы Слуцкага Троіцкага манастыра. У 1796 годзе Катлярэўскі вярнуў Чарнігаўскаму архіепіскапу Віктару Садкоўскаму доўг у 1 000 рублёў, узятыя ім раней у 1795 годзе са спасылкай як на мяркуемую крыніцу будучага прыбытку ад сваёй работы ў Слуцкай Троіцкай царкве. Тады ж мастак атрымаў атэстат ад чарнігаўскага епіскапа Віктара Садкоўскага, які засведчыў паспяховае завяршэнне мастаком «палавіннай часткі» іканастаса Слуцкай Троіцкай трохпрастольнай царквы і іканастаса Крыжовай («Крестовой») Архіерэйскай царквы. Верагодна, вызначэнне «палавінная частка» іканастаса ўказвае на тое, што мастак і выканаў у 1796 годзе толькі некалькі ярусаў сяміяруснага, трохчасткавага іканастаса Слуцкага Троіцкага сабора. Напэўна, гэта былі святочны і апостальскі рады іканастаса. Верагодна, Катлярэўскі напісаў згаданы Ф. Серна-Салаўевічам вялікі абраз (2 1/2 х 1 і 1/4 аршына) «Спас на прастоле» (паводле «Адкравення Іаана Багаслова») у цэнтры апостальскага яруса іканастаса. У гэтым жа годзе мастак напісаў шэраг абразоў для пакояў архіепіскапа Мінскага Іова. У 1797 годзе Катлярэўскі атрымаў у Мінскай духоўнай кансісторыі пашпарт для паездкі ў Маскву па нейкай уласнай патрэбе. Тады ж, у 1797 годзе, ён і ўзяў у прыслугі шляхцянку Ганну Дубіцкую, заплаціўшы ёй аванс 55 рублёў 40 капеек. 1798 годам датавана распіска нейкага Канстанціна Зубкоўскага, што для аплаты векселя ён атрымаў ад мастака Катлярэўскага дзвесце рублёў асігнацыямі. У тым жа 1798 годзе мастак заключыў кантракт на выкананне работ у слуцкай Спаса-Праабражэнскай царкве, за што атрымаў аванс 468 рублёў 20 капеек, але ці выканаў ён той кантракт – невядома. У 1799 годзе мастак ездзіў са Слуцка ў Мінск і назад, з Мінска да Слуцка, сярод яго папер захоўвалася падарожная на гэту паездку. Дакументы сведчаць, што мастак у 1799 годзе за пазалотныя работы заплаціў дыякану Васілю Майсееву (аднаму з галоўных фігурантаў у справе пра спадчыну Катлярэўскага).

Указанне Ф. Серна-Салаўевіча на тое, што Катлярэўскі быў не толькі іканапісцам, але і праектантам архітэктурных іканастасных канструкцый, ускосна пацвярджаецца наяўнасцю сярод рэчаў мастака-нябожчыка спецыяльных прылад накшталт чарцёжнай дошкі – «штаучэц рисовальный с циркулями». Па сведчанню Серна-Салаўевіча, абразы Трайчанскага іканастаса ў Слуцку былі напісаны алеем на дошках па леўкасе. На жаль, іканастас разам з усім Троіцкім слуцкім саборам быў зніштожаны ў 1930-х гадах, не знойдзены і фотаздымкі Трайчанскага іканастаса з абразамі, якія напісаў Стэфан Катлярэўскі.

На мяжы ХVІІІ і ХІХ стагодзяў здароўе мастака Катлярэўскага, верагодна, моцна пагоршылася. Сярод яго папер новыя кантракты ўжо не называюцца. Выдзяляецца толькі адно пісьмо генерала Завішы, датаванае 1802 годам, у якім той патрабуе адправіць назад у маёнтак генерала хлопчыка, які быў накіраваны да Катлярэўскага вывучаць іканапіснае рамяство. На адсутнасць у мастака творчай моцы і грашовых прыбыткаў у канцы жыцця ўказваюць згаданыя ў судовай справе шматлікія яго грашовыя пазыкі і перадача ім часткі ўласных рэчаў пад грашовы залог слуцкім ліхвярам-яўрэям. Нягледзячы на збядненне і фізічную знямогласць адзінокага мастака, пасля яго смерці засталіся каштоўныя рэчы, нават «фрак гранатавы светлы з гузікамі чорнага шоўку», яшчэ адзін фрак, камзолы, шаўковыя панчохі, «тулуп сівы украінскі новы», а таксама бялізна, посуд, пэндзлі барсуковыя, камяні, адзін – вялікі, а другі – маленькі, для расцірання фарбаў.

Звяртае на сябе ўвагу вопіс дзесяці кніг, якія належалі нябожчыку Катлярэўскаму. Сем з іх – гэта сучасныя мастаку выданні свецкага, энцыклапедычна-пазнавальнага і забаўляльнага зместу, што характарызуе Катлярэўскага як «дзіця свайго часу», асобу эпохі Асветніцтва: «Анекдоты Петра Великого», «Обозрение Российской империи» і іншыя. Былі кнігі духоўнага зместу – «Распеў» Дзімітрыя Растоўскага, дзве вялікія кнігі Новага і Старога запаветаў – ілюстраваныя («кунштовыя»), 12 асобных друкаваных гравюр – «печатных кунштаў». Засталіся шэсць геаграфічных карт «на александрыйскай паперы», карціны вялікія старыя, пячатка на яго імя сярэбраная, павозка руская і іншае. Але, як сведчыць архіўная судовая справа, грашовых сродкаў пасля смерці мастака не засталося.

Пасля смерці Катлярэўскага засталося шэсць падрыхтаваных мастаком праляўкашаных дошак для напісання абразоў для архіепіскапа Мінскага Іова, а таксама пяць закончаных жывапісных твораў: партрэты імператарскіх асоб Паўла Пятровіча і Марыі Фёдараўны, імператрыцы Кацярыны ІІ і князя Пацёмкіна, нясвіжскага пробашча Катэмбрына, вялікая карціна з партрэтным адлюстраваннем Клеапатры. Ні адзін з гэтых твораў, мабыць, да нашых дзён не захаваўся, як і абразы, выкананыя Катлярэўскім у Слуцку. Магчыма, узоры мастакоўскай спадчыны Катлярэўскага знойдуцца на Украіне. Іканастас Слуцкага Троіцкага сабора ў 1804 годзе (калі верыць даце завяршэння іканастаса, прыведзенай Ф. Серна-Салаўевічам) завяршаў, па смерці Катлярэўскага, напэўна, другі мастак.

Што тычыцца прыцягнутай да судовага разбору Ганны Дубіцкай, то яна ніякай кампенсацыі не атрымала, бо было даказана, што ісціца грошай атрымала дастаткова, яшчэ ўзяла сабе і некалькі рэчаў з адзення нябожчыка. Але дзякуючы гэтай судовай справе беларуская і ўкраінская гісторыя мастацтва атрымала новае імя іканапісца і жывапісца канца ХVІІІ стагоддзя Стэфана Катлярэўскага, які за свае заслугі атрымаў чын губернскага рэгістратара.

 

 

Юрый ПІСКУН,
кандыдат мастацтвазнаўства.
Часопіс «Маладосць», 2010


 

 

Художник Стефан Котляревский – новое имя в истории искусства

История белорусского искусства времён Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой небогата на факты. Про художников XVIII и XVIII веков мы знаем очень мало. Поэтому каждая новая информация о художниках, работавших в давние времена на нашей земле, приобретает ценность, приоткрывает окно в мир нашего культурного наследия и повседневной жизни наших предков.

Одной из таких тропинок в прошлое стала для нас находка архивных документов, связанных с именем до сих пор неизвестного в истории белорусского искусства художника Стефана Котляревского, который провёл последние восемь лет жизни в Слуцке и умер там в начале XIX века. Сведения о нём были найдены нами в Национальном историческом архиве Беларуси, среди документов Минской духовной консистории. Судя по формулярам читательского учёта, раньше никто из исследователей это дело не просматривал. Дело написано на русском языке и объединяет отдельные документы под общим титулом «Об удовлетворении денежном за службу шляхцянки Анны Дубицкой к иконописцу Котляревскому… Начато 2 июля 1803 года». Состоит архивное дело с 28 листов отдельных документов за период со 2 июля по 4 ноября 1803 года. Документы – прошения, объяснения, допросы, описи имущества – объединены в одно судебное дело, которое рассматривалось более чем четыре месяца.

Суть судебного дела в следующем. 31 марта 1803 года в Слуцке умер художник-иконописец (в документах этого судебного дела он называется «живописцем») Стефан Дмитриевич Котляревский, который не имел прямых наследников. Поэтому его имущество перешло на хранение к душеприказчикам – слуцким священникам Вернадскому и Моисееву. 10 июля виленская шляхтянка Анна Дубицкая, которая ранее была в услужении Котляревского, подала прошение на имя Минского православного архиепископа Иова о взыскании недоплаченного ей вознаграждения за службу из имущества художника.

Началось долгое судебное разбирательство. Были допрошены ответчики, и среди них – Иоанн (Ян) Маркиянович. Его имя нам было известно ранее из документов Радзивилловского фонда в Варшавском архиве давних актов. В 1783 году он вместе со своим родственником (скорее всего – родным дядей) Василием Маркияновичем выполнил живописные работы для Кароля Станислава Радзивилла. В рассматриваемом архивном источнике он упоминается ещё дважды. Покойный живописец Котляревский был должен Ивану Маркияновичу 15 рублей серебром, для взыскания которых Маркиянович обратился на второй день после смерти Котляревского к его душеприказчику священнику Вернадскому и получил от него в зачёт долга «плащ суконный тёмный, шкатулку малую желтое медь» и прочее.

В этом судебном деле косвенно упоминается и ещё один неизвестный ранее иконописец – Данила Селецкий. Среди бумаг покойного художника упомянута «Подписка, данная ему (Котляревскому) от иконописца Данилы Селецкого для делания в Троицком монастыре иконостаса». Стефан Котляревский подписал в 1795 году контракт с архиепископом Черниговским Виктором (Садковским), который в то время был архимандритом Слуцкого Свято-Троицкого монастыря, о написании иконостаса в кафедральном Слуцком Троицком храме. В том же году сам Котляревский заключил контракт для помощи в осуществлении этого заказа с иконописцем Данилой Селицким, а с киевским позолотчиком («золотарём») «мастером Киркановым» – контракт на позолоту этого иконостаса.

Документы рассматриваемого архивного дела дают богатый материал для реконструкции биографии Стефана Котляревского. Нам известна точная дата смерти художника – 31 марта 1803 года. К сожалению, мы не знаем дату и место его рождения. Возможно, он родился ближе к середине XVIII века, так как в 1771 году Котляревский выступал искушённым художником-иконописцем, который выполнил иконостас в церкви миргородского полка, в чём получил от миргородского сотника Голотвянского аттестат и письменную благодарность. Почти уверенно можно сказать, что Стефан Дмитриевич Котляревский родился и начал художественную деятельность на Украине, где фамилия Котляревский распространена и принадлежала к Малороссийскому шляхетству (оно было в 1793 году внесено в дворянские родословные книги Екатеринославского наместничества).

Жизнь и работа художника Котляревского в 1771 – 1790 годах проходили на Украине, на Подоле и в Новороссии. Среди его собственных документов упомянуто девять аттестатов и контрактов на выполнение Котляревским в течение этих двадцати лет как минимум девяти иконостасных работ на Украине.

Рисунок С. Котляревского «Страшны суд»Затем судьба художника меняется, последние восемь лет жизни, с 1895 года до самой смерти, он живёт в Слуцке. Понять эту смену в биографии художника нам поможет литературное свидетельство – упоминание Слуцкого любителя старины конца XIX века Фёдора Серно-Соловьевича в брошюре «Древне-русский город Слуцк и его святыни», изданной в Вильно в типографии А.Г. Сыркина в 1896 году: «В последний раз он (Слуцкий Троицкий собор) восстановлен архиепископом Виктором Садковским в 1795 году, а окончен сооружением иконостаса архиепископом Иовом Потёмкиным в 1804 году. Реставрирование иконостаса, порученное нарочно выписанному из Киева художнику Степану Котляревскому, обошлось в 18 тысяч «карбованцев», пожертвованных императрицей Екатериною Великою из собственных сумм». Далее Ф. Серно-Соловьевич объясняет, почему именно украинского художника Котляревского пригласили для реставрации главного иконостаса Слуцкого Троицкого собора: «Возвращаемся к иконостасу. Архитектура его – точный снимок-копия с соборного кафедрального храма в городе Екатеринославе. Случилось так, что императрица Екатерина Великая, объезжая Новороссийский край, посетила Екатеринославский собор; ей чрезвычайно понравились иконостас и живопись; узнав, что и то, и другое дело рук художника Котляревского, она изволила командировать его в Слуцк для реставрации Свято-Троицкого соборного монастырского храма; в то время настоятелем и архимандритом этого монастыря был высокопреосвященный Иов Потёмкин, архиепископ Литовский и Минский, лично известный императрице; Котляревский и исполнил возложенное на него поручение». О том, что Екатерина подарила иконостас в Слуцкую Троицкую церковь одноимённого монастыря, упоминает в своей статье «Из Слуцкий старины» и исследователь начала ХХ века А. Снитко. Таким образом, информация Ф. Серно-Соловьевича о приезде Стефана Котляревского в Слуцк и его участии в выполнении важного правительственного заказа – иконостаса Троицкой церкви Слуцкого Свято-Троицкого монастыря – подтверждается и приобретает атрибут научного факта благодаря найденным нами архивным документам. Упоминания Серно-Соловьевича о художнике Котляревском, на которые, к сожалению, не обратили внимание предыдущие исследователи украинского и белорусского искусства, мы можем уточнить и дополнить. К работе над реставрацией или восстановлением в Слуцке иконостаса Стефана Котляревского пригласил архиепископ Виктор Садковский. В 1795 году художнику была выдана подорожная от Минска до Москвы и оттуда обратно в Слуцк. Значит, в том году он уже жил в Слуцке, в комнатах, которые ему были определены при Слуцкой Спасо-Преображенской церкви (в юрисдикции Слуцкого Спасского монастыря). В том же году Котляревский подписал контракт на выполнение иконостаса церкви Слуцкого Троицкого монастыря. В 1796 году Котляревский вернул Черниговскому архиепископу Виктору Садковскому долг в 1000 рублей, взятый им ранее в 1795 году со ссылкой как на предполагаемый источник будущих доходов от своей работы в Слуцкой Троицкой церкви. Тогда же художник получил аттестат от черниговского епископа Виктора Садковского, который засвидетельствовал успешное завершение художником «половинной части» иконостаса Слуцкой Троицкой трёхпрестольной церкви и иконостаса Крыжовой («Крестовой») Архиерейской церкви. Вероятно, определение «половинная часть» иконостаса указывает на то, что художник и выполнил в 1796 году лишь несколько ярусов семиярусного, трёхчастного иконостаса Слуцкого Троицкого собора. Наверное, это были праздничный и апостольский ряды иконостаса. Вероятно, Котляревский написал упомянутый Ф. Серно-Соловьевичем большой образ (2 1/2 х 1 и 1/4 аршина) «Спас на престоле» (согласно «Откровению Иоанна Богослова») в центре апостольского яруса иконостаса. В этом же году художник написал ряд икон для комнат архиепископа Минского Иова. В 1797 году Котляревский получил в Минской духовной консистории паспорт для поездки в Москву по какой-то собственной нужде. Тогда же, в 1797 году, он и взял в прислугу шляхтянку Анну Дубицкую, заплатив ей аванс 55 рублей 40 копеек. 1798 годом датирована расписка некоего Константина Зубковского, что для оплаты векселя он получил от художника Котляревского двести рублей ассигнациями. В том же 1798 году художник заключил контракт на выполнение работ в слуцкой Спасо-Преображенской церкви, за что получил аванс 468 рублей 20 копеек, но выполнил ли он тот контракт – неизвестно. В 1799 году художник ездил из Слуцка в Минск и обратно, из Минска в Слуцк, среди его бумаг сохранялась подорожная на эту поездку. Документы свидетельствуют, что художник в 1799 году за позолотные работы заплатил диакону Василию Моисееву (одному из главных фигурантов в деле о наследстве Котляревского).

Указание Ф. Серно-Соловьевича на то, что Котляревский был не только иконописцем, но и проектантом архитектурных иконостасных конструкций, косвенно подтверждается наличием среди вещей художника покойного специальных устройств вроде чертёжной доски – «штаучэц рисовальный с циркулями». По свидетельству Серно-Соловьевича, иконы Свято-Троицкого иконостаса в Слуцке были написаны маслом на досках по левкасу. К сожалению, иконостас вместе со всем Троицком слуцким собором был уничтожен в 1930-х годах, не найдено и фотографий Тройчанского иконостаса с иконами, которые написал Стефан Котляревский.

На рубеже XVIII и ХIХ веков здоровье художника Котляревского, вероятно, сильно ухудшилось. Среди его бумаг новые контракты уже не называются. Выделяется только одно письмо генерала Завиши, датированное 1802 годом, в котором тот требует отправить обратно в имение генерала мальчика, который был направлен к Котляревскому изучать иконописное ремесло. На отсутствие у художника творческих сил и денежных доходов в конце жизни указывают упомянутые в судебном деле многие его денежные займы и передача им части собственных вещей под денежный залог слуцким ростовщикам-евреям. Несмотря на обнищание и физическую немощность одинокого художника, после его смерти остались ценные вещи, даже «фрак гранатовый светлый с пуговицами чёрного шелка», ещё один фрак, камзолы, шёлковые чулки, «тулуп седой украинский новый», а также белье, посуда, кисти барсучьи, камни, один – большой, а второй – маленький, для растирания красок.

Обращает на себя внимание опись десяти книг, принадлежавших покойному Котляревскому. Семь из них – это современные художнику издания светского, энциклопедически-познавательного и развлекательного содержания, что характеризует Котляревского как «дитя своего времени», личность эпохи Просвещения: «Анекдоты Петра Великого», «Обозрение Российской империи» и другие. Были книги духовного содержания – «Распев» Димитрия Ростовского, две большие книги Нового и Ветхого заветов – иллюстрированные («кунштовые»), 12 отдельных печатных гравюр – «Печатных кунштов». Остались шесть географических карт «на александрийской бумаге», картины большие старые, печать на его имя серебряная, экипаж русский и другое. Но, как свидетельствует архивная судебное дело, денежных средств после смерти художника не осталось.

После смерти Котляревского осталось шесть подготовленных художником пролевкасанных досок для написания икон для архиепископа Минского Иова, а также пять законченных живописных произведений: портреты императорских особ Павла Петровича и Марии Фёдоровны, императрицы Екатерины II и князя Потёмкина, несвижского настоятеля Катембрина, большая картина с портретным изображением Клеопатры. Ни одно из этих произведений, видимо, до наших дней не сохранилось, как и иконы, выполненные Котляревским в Слуцке. Возможно, образцы художественного наследия Котляревского найдутся на Украине. Иконостас Слуцкого Троицкого собора в 1804 году (если верить дате завершения иконостаса, приведённой Ф. Серно-Соловьевичем) завершал, по смерти Котляревского, наверное, другой художник.

Что касается привлечённой к судебному разбирательству Анны Дубицкой, то она никакой компенсации не получила, так как было доказано, что истица денег получила достаточно, ещё взяла себе и несколько вещей из одежды покойного. Но благодаря этому судебному делу белорусская и украинская история искусства получила новое имя иконописца и живописца конца XVIII века Стефана Котляревского, который за свои заслуги получил чин губернского регистратора.

 

 

Юрий Пискун,
кандидат искусствоведения.
Журнал «Молодость», 2010

Перевод – Владимир ХВОРОВ