Жил на свете дед Василь

Жил на свете дед Василь

02.12.2014

В 2006 году Брестское издательство «Академия» выпустило книгу Ростислава Бензерука и Виссариона Крысько «Жил на свете дед Василь» о нашем земляке Василе Витке. Это книга образов про Василя Витку, его времени и друзьях, о нём, как одном из самых заметных среди мастеров изящной словесности Беларуси.

Разностороннее творчество нашего земляка и сегодня радует любителей белорусской литературы. Он удивительно удачно проявил себя как поэт и прозаик, драматург и переводчик, сказочник и публицист, критик, сатирик и журналист.

Предлагаем для ознакомления книгу «Жыў на свеце дзед Васіль: Кніга абразкоў пра Васіля Вітку, ягоны час і сяброў» (PDF, 31 Мб) и предисловие к изданию.

ДВА АЎТАРЫ – АДНА ТЭМА

Хто можа расказаць пра чалавека лепей за блізкіх яму людзей! Бацька – пра сына, як Адам Ягоравіч пра Максіма Багдановіча, дачка – пра бацьку, як Валянціна пра Аркадзя Куляшова, сын – пра бацьку, як Адам Глобус пра Вячаслава Адамчыка…

Менавіта таму я гады тры назад пры сустрэчы прапанаваў Вісарыёну Крысько напісаць успаміны пра яго бацьку – Васіля Вітку.

Нашае знаёмства з Вісарыёнам Цімафеевічам пачалося больш за пяць гадоў таму, калі я ў жабінкаўскай раённай газеце «Сельская праўда» надрукаваў эсэ пра яго бацьку.

Вісарыён Крысько, доктар па прафесіі, сумняваўся ў сваіх пісьменніцкіх здольнасцях, але мне ўдалося пераканаць яго напісаць успаміны. I, як выявілася, нездарма…

Летась, калі быў у Мінску, зайшоў да Крыськоў. Вісарыён Цімафеевіч прыняў мяне надзвычай гасцінна, ветліва і паказаў свае ўспаміны. Напісанае спадабалася з першых старонак. Імпанавалі ўменне аўтара заўважыць нешта такое, што іншыя, можа, і не ўбачылі б, ледзь прыкметная ўсмешка, добры гумар (ці не віткаўскія?) ды цудоўнае валоданне роднай мовай. У кожным радку апісваўся нейкі факт з бацькавага жыцця.

Трымаючы ў руках такое багацце, я зразумеў, што артыкул, якім я першапачаткова хацеў адзначыць 95-годдзе Віткі, занадта мала: трэба было рабіць кнігу.

Так нарадзілася задума сумеснай кнігі ўспамінаў. Першая частка яе – «Ядлоўцавы посах» – напісана Вісарыёнам Крысько, а другая – «Maгія слова» – мною.

Спачатку я хацеў даць кнізе імя «Урокі Вялікага Мудраца», як называлася эсэ ў «Сельскай праўдзе», але мой сааўтар палічыў назву занадта пампезнай і прапанаваў сваю – «Арэшына», патлумачыўшы гэта так: «Бацька вельмі любіў арэшыну за тое, што яна зацвітае першай, калі яшчэ ляжыць снег…

– Зацвіла арэшына? – казаў ён. – Гэта для мяне як асабістае свята…»

I Вісарыён Цімафеевіч прывёў чатырохрадкоўе з верша Віткі «Арэшына», напісанага сорак пяць гадоў таму, у тую вясну, калі Гагарын да зор паляцеў:

 

Вясной усцешана
Сярод вербаў ніцых
Зіхаціць арэшына
У завушніцах.

 

Тады я прапанаваў яшчэ адзін варыянт назвы: «Арэшына ў завушніцах». Аднак ні адзін, ні другі варыянты нечым не задавальнялі нас абодвух. Давялося спыніцца на новай назве – «Жыў на свеце дзед Васіль», якая зноў жа была пазычана з віткаўскага верша. Таму сёння, дарагі чытач, ты трымаеш у руках кнігу ўспамінаў, напісаную двума аўтарамі, якія любілі Цімоха Васільевіча.

 

Расціслаў БЕНЗЯРУК

 

 

 

 

ДВА АВТОРА – ОДНА ТЕМА

Кто может рассказать о человеке лучше близких ему людей! Отец – о сыне, как Адам Егорович о Максиме Богдановиче, дочь – об отце, как Валентина про Аркадия Кулешова, сын – об отце, как Адам Глобус о Вячеславе Адамчике…

Именно поэтому я года три назад при встрече предложил Виссариону Крысько написать воспоминания о его отце – Василе Витке.

Наше знакомство с Виссарионом Тимофеевичем началось более пяти лет назад, когда я в Жабинковской районной газете «Сельская правда» напечатал эссе о его отце.

Виссарион Крысько, врач по профессии, сомневался в своих писательских способностях, но мне удалось убедить его написать воспоминания. И, как оказалось, не зря…

В прошлом году, когда был в Минске, зашёл к Крысько. Виссарион Тимофеевич принял меня чрезвычайно радушно, приветливо и показал свои воспоминания. Написанное понравилась с первых страниц. Импонировали умение автора увидеть что-то такое, что другие, может, и не увидели бы, едва заметная улыбка, добрый юмор (уж не витковские ли?) и прекрасное владение родным языком. В каждой строке описывался некий факт из отцовской жизни.

Держа в руках такое богатство, я понял, что статьи, которой я изначально хотел отметить 95-летие Витки, слишком мало: надо было делать книгу.

Так родилась задумка совместной книги воспоминаний. Первая часть её – «Можжевеловый посох» – написана Виссарионом Крысько, а вторая – «Maгия слова» – мной.

Сначала я хотел дать книге имя «Уроки великих мудрецов», как называлось эссе в «Сельской правде», но мой соавтор счёл название слишком помпезным и предложил своё – «Орешник» (Орешник или Лещина – В.Х.), объяснив это так: «Отец очень любил лещину за то, что она зацветает первой, когда ещё лежит снег…

– Зацвела лещина? – говорил он. – Это для меня как личный праздник…»

И Виссарион Тимофеевич привёл четверостишие из стихотворения Витки «Орешник», написанного сорок пять лет назад, в ту весну, когда Гагарин к звёздам полетел:

 

Весной довольным видом
Среди плакучих ив
Сверкает куст орешника
В серьгах золотых.

 

Тогда я предложил ещё один вариант названия: «Орешник в серьгах». Однако ни тот, ни другой варианты чем-то не устраивали нас обоих. Пришлось остановиться на новом названии – «Жил на свете дед», которое опять же было одолжено у витковского стиха. Поэтому сегодня, дорогой читатель, ты держишь в руках книгу воспоминаний, написанную двумя авторами, которые любили Тимоха Васильевича.

 

Ростислав БЕНЗЕРУК

Перевод и создание PDF-файла книги –
Владимир ХВОРОВ