Міхаіл Казачынскі у Слуцку

Міхаіл Казачынскі у СлуцкуШмат гадоў таму назад ў Слуцкі Троіцкі манастыр быў прызначаны новы архімандрыт – манах Кіеўскага Выдубіцкага манастыра Міхаіл Казачынскі.

Сёння мы пра яго з упэўненасцю можам казаць як пра адметнага рэлігійнага дзеяча і выкладчыка, вучонага-філосафа і літаратара. Нарадзіўшыся на Украіне ў 1699 годзе, Казачынскі атрымаў адукацыю ў славяна-грэка-лацінскай акадэміі ў Маскве. Потым была вандроўка па Заходнееўрапейскіх краінах, выкладчыцкая і літаратурная дзейнасць у Кіеве. Да гэтага часу пра яго помняць і ў Сербіі як пра заснавальніка школы, выкладчыка, духоўнага і літаратурнага дзеяча.

За год перад тым ён пабываў у Слуцку, пазнаёміўся з мясцовымі праблемамі. Сустракаўся і з гаспадаром Случчыны князем Геранімам Фларыянам Радзівілам, ад якога атрымаў дазвол на прапануемую пасаду. Афіцыйная цырымонія прызначэння адбылася 10 жніўня 1749 года ў Кіеўскім Сафійскім саборы.

Случчына была месцам адказным – к XVIII ст. яна заставалася адным з нешматлікіх, але значных асяродкаў праваслаўя ў межах Вялікага княства Літоўскага. Тым не менш, хаця і значна пазней, чым у іншых краях, але і тут актывізуюць сваю дзейнасць каталіцкія манахі – бернардзінцы, аўгусцінцы, з канца XVII ст. іезуіты. Засноўваюцца іх кляштары са школамі, шпіталямі, растуць іх уладанні, узмацняецца ўплыў. Гісторыя Слуцка не мае прыкладаў рэлігійнага супрацьстаяння або насілляў. Аднак у XVIII ст. адчуваецца націск з боку каталікоў, у выніку чаго ў 1724 годзе мясцовыя кальвіністы афіцыйна звярталіся да караля з просьбай замацаваць у Слуцку публічны спакой. А ў 1744 годзе ўжо праваслаўныя прасілі Рускі сінод паўплываць на мясцовае кіраўніцтва, якое, як меркавалася, накрывала тых, хто папаліў цэрквы на Падзамчыщчы.

З 1744 года ўладаром Слуцкага княства становіцца католік князь Геранім Радзівіл. Як паказвала практика часоў ранейшых, там, дзе свецкая ўлада належыла магнатам, што спавядалі каталіцызм, там і сярод насельніцтва пашыралася веравызнанне латінскага абраду, а з канца XVI ст. і ўнія, а справы праваслаўнай царквы прыходзілі ў заняпад.

Адносіны ўладароў краю – спачатку праваслаўных князёў Алелькавічаў, а з XVII ст. князёў Радзівілаў, якія былі кальвіністамі – спрыялі трываламу становішчу праваслаўя на Случчыне. Таму здаўна дзейнічаў і пашыраў свой уплыў Слуцкі Св. Троіцкі манастыр, апякунамі якога былі гаспадары княства. Тут заўсёды мясціўся духоўны цэнтр Случчыны. З 1659 года слуцкія архімандрыты становяцца намеснікамі праваслаўнага кіеўскага мітрапаліта на значнай тэрыторыі краіны. Двойчы ў 2-ой палове XVII – пачатку XVIII стагоддзяў яго архімандрыты станавіліся епіскапамі Беларускімі і Магілёўскімі.

Князь Геранім Радзівіл, які з 1744 года стаў гаспадаром Случчыны адзначаўся дрэнным норавам, быў па натуры чалавекам свавольным і нястрыманым, жорсткім і непрадказальным. У гісторыю роду Радзівілаў ён увайшоў як далёка не самы лепшы яго прадстаўнік. З такім уладаром, які па традыцыі станавіўся і апякуном манастыра, трэба было наладжваць кантакты архімандрыту Казачынскаму.

Высокаадукаваны, маючы значны жыццёвы вопыт, Міхаіл Казачынскі знаходзіць не толькі паразуменне з князем, але і дзякуючы сваім дыпламатычным здольнасцям, у многіх выпадках робіць яго сваім адзінадумцам і дапаможнікам. Без перашкоды Казачынскі апаніруе і паспяхова вядзе барацьбу з уплывам на насельніцтва іезуітаў. Дарэчы, клопат слуцкага князя аб сваіх праваслаўных падданых не застаўся па-за ўвагай расійскага ўраду, які пільна сачыў за становішчам у Рэчы Паспалітай. Заслугі князя былі адзначаны расійскім ордэнам Андрэя Першазванага.

Официальная церемония назначения состоялась 10 августа 1749 года в Киевском Софийском собореКнязь Геранім Фларыян хацеў выглядаць перед сучаснікамі як мецэнат і апякун мастацтва. Прыклады былі побач – яго папярэднікі князі Алелькавічы ў свой час зрабілі Слуцк адным з буйных культурных цэнтраў краіны. Князь Геранім таксама ўвайшоў у гісторыю горада як заснавальнік слуцкага магнацкага тэатра – аднаго з першых прафесійных тэатраў на беларускіх землях. Ён даў штуршок для арганізацыі фабрыкі славутых слуцкіх паясоў. Пры ім апошні раз праводзіліся значныя будаўнічыя работы ў Старым замку і паляпшаліся абарончыя ўмацаванні горада. Таму відаць нездарма па замове архімандрыта для Троіцкага манастыра быў зроблены партрэтны дыпціх. На адной карціне была намалявана крылатая фігура – геній, якая адной рукой трымае шчыт з гербавай выявай роду Радзівілаў, а другой – медальён з выявай князя Гераніма. На другім творы, які быў аналагічным і як бы люстравым адбіткам першага, падобная крылатая фігура ў адной руцэ трымае шчыт з гербавай выявай роду Алелькавічаў, а другой – выяву, як мяркуе даследчык А. Снітка, князя Юрыя II Алелькі – вядомага мецэната і апякуна праваслаўнай царквы. Гэткім чынам, верагодна, падкрэсліваліся заслугі перад горадам і царквой і князя Радзівіла. А параўнанне яго са славутым Алелькавічам несумненна цешыла ўладара горада.

Міхаіл Казачынскі прыкладвае намаганні, каб пашырыць славу і вядомасць Слуцкага Троіцкага манастыра. З дазволу князя і па благаслаўленню Кіеўскага мітрапаліта ён у 1755 годзе арганізоўвае перанос мошчаў Св. Гаўрыіла з Заблудава ў Слуцк. Прычына таму таксама была – драўляная царква, дзе знаходзіліся мошчы святога, незадоўга перад тым пацярпела ад пажару. Як вяшчаюць крыніцы, падзея гэта прыцягнула ўвагу ўсяго насельніцтва па шляху з Заблудава да Слуцка. Архімандрытам Міхаілам быў напісаны верш, які расказваў пра жыццё і смерць Святога мучаніка младзенца Гаўрыіла. У надрукаваным выглядзе ён раздаваўся людзям.

На жаль, у тым жа 1755 годзе, у росквіце сваей дзейнасці архімандрыт Міхаіл Казачынскі памёр. Пахавалі яго на манастырскіх Троіцкіх могілках. Не ўсё задуманае было ажыццёўлена. Але і вынікі яго дзейнасці відавочны. Адзначаючы, што пазней, у канцы XVIII ст., якраз у Слуцку засноўваецца другая на Беларусі (пасля Магілёва) епіскапская кафедра, што тут у новых ужо ўмовах пачынае фарміравацца Мінская епархія, што пры Слуцкім Св. Троіцкім манастыры ў 1793 годзе пачынае дзейнасць Мінская духоўная семінарыя – мы павінны сказаць, што сярод заслуг многіх іншых, у гэтай справе несумненная заслуга і архімандрыта Міхаіла Казачынскага.

Больш за 250 гадоў таму Міхаіл Казачынскі прыбыў у Слуцк. У Слуцку ён і застаўся назаўсёды. Сёння яго духоўная і літаратурная спадчына па праву ў пэўнай меры належыць як беларускаму, так украінскаму і сербскаму народам.

 

Ігар ЦІТКОЎСКІ

 

 

Михаил Козачинский в Слуцке

Много лет тому назад в Слуцкий Троицкий монастырь был назначен новый архимандрит – монах Киевского Выдубицкого монастыря Михаил Козачинский.

Сегодня мы о нём с уверенностью можем говорить как о незаурядном религиозном деятеле и преподавателе, учёном-философе и литераторе. Родившись на Украине в 1699 году, Козачинский получил образование в славяно-греко-латинской академии в Москве. Потом было странствование по Западноевропейским странам, преподавательская и литературная деятельность в Киеве. До сих пор о нём помнят и в Сербии как об основателе школы, преподавателе, духовном и литературном деятеле.

За год до этого он побывал в Слуцке, познакомился с местными проблемами. Встречался и с хозяином Случчины князем Иеронимом Флорианом Радзивиллом, от которого получил разрешение на предлагаемую должность. Официальная церемония назначения состоялась 10 августа 1749 года в Киевском Софийском соборе.

Гений, который одной рукой держит щит с гербовым изображением рода Олельковичей, а другой – медальон с образом князя Юрия ОлельковичаСлуччина была местом немаловажным – к XVIII веку она оставалась одним из немногих, но значимых очагов православия в границах Великого княжества Литовского. Тем не менее, хотя и значительно позже, чем в других краях, но и здесь активизируют свою деятельность католические монахи – бернардинцы, августинцы, с конца XVII века иезуиты. Основываются их монастыри со школами, госпиталями, растут их владения, усиливается влияние. История Слуцка не имеет примеров религиозного противостояния или насилия. Однако в XVIII веке чувствуется давление со стороны католиков, в результате чего в 1724 году местные кальвинисты официально обращались к королю с просьбой закрепить в Слуцке публичный покой. А в 1744 году уже православные просили Русский синод повлиять на местное руководство, которое, как предполагалось, прикрывало тех, кто сжёг церкви на Подзамчище.

С 1744 года владельцем Слуцкого княжества становится католик князь Иероним Радзивилл. Как показывала практика прежних времён, там, где светская власть принадлежала магнатам, которые исповедовали католицизм, там и среди населения расширялось вероисповедание латинского обряда, а с конца XVI века и уния, а дела православной церкви приходили в упадок.

Отношения владельцев края – сначала православных князей Олельковичей, а с XVII века князей Радзивиллов, которые были кальвинистами – способствовали прочному положению православия на Случчине. Поэтому издавна действовал и расширял своё влияние Слуцкий Св. Троицкий монастырь, покровителями которого были собственники княжества. Здесь всегда находился духовный центр Слуцка. С 1659 года слуцкие архимандриты становятся наместниками православного киевского митрополита на значительной территории страны. Дважды во 2-ой половине XVII – начале XVIII веков его архимандриты становились епископами Белорусскими и Могилёвскими.

Князь Иероним Радзивилл, который с 1744 года стал владельцем Случчины, отмечался плохим нравом, был по натуре человеком строптивым и нетерпимым, жестоким и непредсказуемым. В историю рода Радзивиллов он вошёл как далеко не самый лучший его представитель. С таким правителем, который по традиции становился и опекуном монастыря, надо было налаживать контакты архимандриту Козачинскому.

Высокообразованный, имея значительный жизненный опыт, Михаил Козачинский находит не только взаимопонимание с князем, но и, благодаря своим дипломатическим способностям, во многих случаях делает его своим единомышленником и помощником. Беспрепятственно Козачинский оппонирует и успешно ведёт борьбу с влиянием на население иезуитов. Кстати, забота Слуцкого князя о своих православных подданных не осталось без внимания российского правительства, которое пристально следило за положением в Речи Посполитой. Заслуги князя были отмечены российским орденом Андрея Первозванного.

Тамаш Гесэ. «Малюнак посаха архімандрыта Міхаіла Казачынскага», 1866Князь Иероним Флориан хотел выглядеть перед современниками как меценат и покровитель искусства. Примеры были рядом – его предшественники, князья Олельковичи в своё время сделали Слуцк одним из крупных культурных центров страны. Князь Иероним также вошёл в историю города как основатель слуцкого магнатского театра – одного из первых профессиональных театров на белорусских землях. Он дал толчок для организации фабрики знаменитых слуцких поясов. При нем в последний раз проводились важные строительные работы в Старом замке и совершенствовались оборонительные укрепления города. Поэтому видно не зря по заказу архимандрита для Троицкого монастыря был сделан портретный диптих. На одной картине была нарисована крылатая фигура – гений, который одной рукой держит щит с гербовым изображением рода Радзивиллов, а другой – медальон с образом князя Иеронима. На втором произведении, которое было аналогичным и как бы зеркальным отражением первого, подобная крылатая фигура в одной руке держит щит с гербовым изображением рода Олельковичей, а второй – образ, как полагает исследователь А. Снитко, князя Юрия II Олельки – известного мецената и покровителя православной церкви. Таким образом, вероятно, подчёркивались заслуги перед городом и церковью и князя Радзивилла. А сравнение его со знаменитым Олельковичем, несомненно, радовало повелителя города.

Михаил Козачинский прикладывает усилия, чтобы расширить славу и известность Слуцкого Троицкого монастыря. С разрешения князя и по благословению Киевского митрополита он в 1755 году организует перенос мощей Св. Гавриила из Заблудова в Слуцк. Причина тому тоже была – деревянная церковь, где находились мощи святого, незадолго перед тем пострадала от пожара. Как заявляют источники, событие это привлекло внимание всего населения по пути из Заблудова до Слуцка. Архимандритом Михаилом был написан стих, который рассказывал о жизни и смерти святого мученика младенца Гавриила. В напечатанном виде он раздавался людям.

К сожалению, в том же 1755 году, в расцвете своей деятельности архимандрит Михаил Козачинский умер. Похоронили его на монастырском Троицком кладбище. Не всё задуманное было осуществлено. Но и результаты его деятельности очевидны. Отмечая, что позже, в конце XVIII века, как раз в Слуцке основалась вторая в Беларуси (после Могилёва) епископская кафедра, что здесь в новых уже условиях начала формироваться Минская епархия, что при Слуцком Св. Троицким монастыре в 1793 году начала деятельность Минская духовная семинария – мы обязаны сказать, что среди заслуг многих других людей, в этом деле несомненная заслуга и архимандрита Михаила Козачинского.

Более 250 лет назад Михаил Козачинский прибыл в Слуцк. В Слуцке он и остался навсегда. Сегодня его духовное и литературное наследие по праву в определённой мере принадлежит как белорусскому, так украинскому и сербскому народам.

 

Игорь ТИТКОВСКИЙ
Впервые опубликовано в газете «Инфо-Курьер»
Публикуется с незначительными изменениями

Перевод –
Владимир ХВОРОВ

 

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Михаил (в мире — Мануил Иванович Козачинский) — воспитанник Киевской акд. Много путешествовал по славянским землям и Германии, заводил училища в Сербии. В 1739 г. был назначен префектом акд., где преподавал философию, в 1745 г. — архимандритом Выдубицким. Напеч.: панегирик «Августейшей непобедимой Императрице» (Киев, 1744) и «Философиа Аристотелева» (Киев, 1745). Оба произведения М. Писаны на трех языках (русском, латинском и польском) и изобилуют тонкостями схоластического красноречия.