Цэслер Уладзімір Якаўлевіч

Цэслер Уладзімір Якаўлевіч

Мастак-плакатыст, працуе таксама ў галіне станковага жывапісу, прыкладной і кніжнай графікі, графічнага дызайну, канцэптуальнага мастацтва, інтэр’ера і кіно. Нарадзіўся 30.04.1951 г. у Слуцку. Вучыўся ў СШ №3. Займаўся ў студыі выяўленчага мастацтва гарадскога Дома піянераў і школьнікаў (кіраўнік У. Садзін). У 1980 г. скончыў аддзяленне прамысловага мастацтва (дызайн) Беларускага тэатральна-мастацкага інстытута (цяпер Беларуская акадэмія мастацтваў). Вучыўся ў П. Семчанкі.

Жыве ў Мінску. Многія работы створаны ў сааўтарстве з С.В. Войчанкам. У рэспубліканскіх, замежных і міжнародных выстаўках і конкурсах удзельнічае з 1977 года. Найбольш значныя з іх:

1977 – Міжнародны конкурс плаката (Сафія, Балгарыя), атрыманы сярэбраны медаль;

1985 – Усесаюзны конкурс плаката «Чалавек і прырода» (Масква), 1-я прэмія;

          – Міжнародны конкурс палітычнага плаката (Масква), 3-я прэмія;

1986 – Міжнароднае біенале плаката (Варшава, Польшча), спецыяльная прэмія Генеральнага сакратара ААН, «Гран-пры»;

1988 – Міжнароднае біенале плаката (Каларада, ЗША), у ліку «Сто лепшых плакатаў года»;

1989 – Міжнародае біенале плаката (Лахці, Фінляндыя), 3-я прэмія;

1990 – Выстаўка сучаснага мастацтва «Артміф» (Манеж, Масква);

1993 – Персанальная выстаўка жывапісу (Нацыянальны мастацкі музей, Мінск);

          – Выстаўка сучаснага жывапісу (Цэнтральны Дом мастака, Масква);

          – Выстаўка сучаснага беларускага жывапісу (Муніцыпальная галерэя г. Парнезе, Італія);

1994 – Міжнародны конкурс рэкламнага плаката (Масква, Расія), 2-я прэмія;

1995 – Выстаўка беларускага жывапісу (Цэнтральны Дом мастака, Масква, Расія);

          – Міжнародны конкурс рэкламнага плаката «Терем» (Масква, Расія) гран-пры, 1-я прэмія.;

1996 – Персанальная выстаўка жывапісу (галерэя «Марс», Масква, Расія);

          – выстаўка сучаснага жывапісу (Траццякоўская галерэя, Масква);

          – Міжнароднае біенале плаката (Варшава, Польшча), 2-я прэмія;

          – Міжнародны конкурс рэкламнага плаката (Масква, Расія), 1-я прэмія;

          – Персанальная выстаўка жывапісу (Таронта, Канада).

З 1987 г. сябра Беларускага саюза мастакоў, з’яўляецца таксама сябрам Беларускага саюза дызайнераў. Асноўныя творы: плакаты «Чалавек + Прырода», «Прырода – наш дом», «Беларусь – край фальклору», «Мой родны кут»; жывапісныя творы «Рыба», «Чарапаха», «Насарог», «Кітайскі і квартал». Зрабіў афармленне кнігі «Колеразнаўства» Л. Мiронавай і ілюстрацыі да кнігі «Англійскія прыказкі і прымаўкі» С. Кускоўскай. Работы мастака знаходзяцца ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі, фондах БСМ, Музеі плакатаў г. Вільянаве (Польшча), іншых дзяржаўных і прыватных зборах рэспублікі і іншых краін. На сёння з’яўляецца адзіным з сучасных беларускіх мастакоў, чый твор (плакат «Левіс») знаходзіцца ў зборы Луўра (Францыя) – аднаго з буйнейшых музеяў свету. Уваходзіць у лік 500 лепшых дызайнераў свету. Напрыканцы 2011 года за значны ўнёсак у развіццё сучаснага мастацтва і нашай нацыянальнай культуры ўзнагароджаны ганаровым знакам Міністэрства культуры Беларусі.

 

 

Крыніца: Ціткоўскі І.А. «Мастакі Случчыны» (Слуцк. 2006)

 

 

Цеслер Владимир Яковлевич

Художник-плакатист, работает также в области станковой живописи, прикладной и книжной графики, графического дизайна, концептуального искусства, интерьера и кино. Родился 30 апреля 1951 г. в Слуцке. Учился в СШ №3. Занимался в изостудии городского Дома пионеров и школьников (руководитель В. Садин). В 1980 г. окончил отделение промышленного искусства (дизайн) Белорусского театрально-художественного института (ныне Белорусская академия искусств). Учился в П. Семченко.

Живёт в Минске. Многие работы созданы в соавторстве с С.В. Войченко (1955–2004). В республиканских, зарубежных и международных выставках и конкурсах участвует с 1977 года. Наиболее значимые из них:

1977 – Международный конкурс плаката (София, Болгария), получил серебряную медаль;

1985 – Всесоюзный конкурс плаката «Человек и природа» (Москва), 1-я премия;

          – Международный конкурс политического плаката (Москва), 3-я премия;

1986 – Международное бьеннале плаката (Варшава, Польша), специальная премия Генерального секретаря ООН, «Гран-при»;

1988 – Международное бьеннале плаката (Колорадо, США), в числе «Сто лучших плакатов года»;

1989 г. – Международный бьеннале плаката (Лахти, Финляндия), 3-я премия;

1990 г. – Выставка современного искусства «Артмиф» (Манеж, Москва);

1993 г. – Персональная выставка живописи (Национальный художественный музей, Минск);

          – Выставка современной живописи (Центральный Дом художника, Москва);

          – Выставка современной белорусской живописи (Муниципальная галерея г. Парнезе, Италия);

1994 – Международный конкурс рекламного плаката (Москва, Россия), 2-я премия;

1995 – Выставка белорусской живописи (Центральный Дом художника, Москва, Россия);

          – Международный конкурс рекламного плаката «Терем» (Москва, Россия) гран-при, 1-я премия;

1996 г. – Персональная выставка живописи (галерея «Марс», Москва, Россия);

          – Выставка современной живописи (Третьяковская галерея, Москва);

          – Международное бьеннале плаката (Варшава, Польша), 2-я премия;

          – Международный конкурс рекламного плаката (Москва, Россия), 1-я премия;

          – Персональная выставка живописи (Торонто, Канада).

С 1987 г. член Белорусского союза художников, является также членом Белорусского союза дизайнеров. Основные произведения: плакаты «Человек + Природа», «Природа – наш дом», «Беларусь – край фольклора», «Мой родной край»; живописные произведения «Рыба», «Черепаха», «Носорог», «Китайский и квартал». Сделал оформление книги «Цветоведение» Л. Мироновой и иллюстрации к книге «Английские пословицы и поговорки» С. Кусковской. Работы художника находятся в Национальном художественном музее Беларуси, фондах БСХ, Музее плакатов г. Вильяново (Польша), других государственных и частных собраниях республики и других стран. На сегодня является единственным из современных белорусских художников, чьё произведение (плакат «Левис») находится в собрании Лувра (Франция) – одного из крупнейших музеев мира. Входит в число 500 лучших дизайнеров мира. В конце 2011 за значительный вклад в развитие современного искусства и нашей национальной культуры награждён почётным знаком Министерства культуры Беларуси.

 

 

Источник: Титковский И.А. «Художники Случчины» (Слуцк. 2006)

 

 

Сайт Артдизайнстудия Цеслер & Войченко: www.tsesler.com

 

Яйцо - олицетворение МаяковскогоЯйцаРаковинаВойчанка, Цэслер, Шалюта. Плакат «1986 год – год міру»З серыі «Поезд». Платформа №1. Холст, масло. 70 х 130 смЗ серыі «Поезд». Платформа №2. Холст, масло. 70 х 130 смЗ серыі «Поезд». Платформа №3. Холст, масло. 70 х 130 смЗ серыі «Поезд». Платформа №4. Холст, масло. 70 х 130 смОчень большая кукуруза. Холст, масло. 80 х 150 смКрановщицы Оля и Люба. Холст, масло. 70 х 130 смСальнасці. АбЗубная шчотка. АбЛагатып «Фота»Плакат «Усё для каралеўскага палявання»Плакат «Май 1945»«Белы насарог». Палатно, алей«Караблік». Палатно, алей«Бумеранг». Арт-аб'ект