Слуцкае Евангелле

Слуцкае Евангелле

01.10.2014

Рукапіснае Слуцкае Евангелле, якое яшчэ называюць Евангеллем Юрыя Алелькавіча, з"яўляецца нацыянальнай праваслаўнай святыняй. У апошнія часы інфармацыю пра яго можна сустрэць у розных крыніцах. Звязана гэта перш за ўсё з нечаканым вяртаннем кнігі, бо яна лічылася страчанай у часы Вялікай Айчыннай вайны. Згаданая падзея дае падставу для спадзяванняў, што будуць знойдзены і вернуты на сваю гістарычную радзіму і іншыя нашы страчаныя каштоўнасці.

Для краіны, якая становіцца на шлях нацыянальнага адраджэння, даследаванне і папулярызацыя свайго мінулага, шанаванне і вяртанне да жыцця гістарычных святынь, – з'ява звычайная. Для Случчыны ж падзеі, звязаныя з вяртаннем Слуцкага Евангелля, знамянальныя. Яны яшчэ раз нагадалі пра значнасць слуцкай мінуўшчыны і яе культуры ў гісторыі краіны.

Чалавек недасведчаны можа задаць пытанне: «А якое значэнне мае гэта старажытная рукапісная кніга, цяпер жа з евангельскімі тэкстамі можна пазнаёміцца без перашкод?». І ён, здаецца, мае рацыю: Біблія, часткай якой з'яўляецца евангелле, выходзіць на мовах шматлікіх народаў, гэта адна з самых выдаваемых кніг у свеце. У Беларусі, напрыклад, па благаслаўленню мітрапаліта Мінскага і Слуцкага Уладыкі Філарэта ажыццёўлена выданне чатырох кананічных евангелляў з паралельнымі тэкстамі на грэчаскай, царкоўна-славянскай, рускай і беларускай мовах. Нагадаем, што евангеллі ад Марка, Матфея, Лукі і Іаана могуць выдавацца па-асобку, а калі прыводзяцца разам, то гэта – чацвераевангелле. Менавіта такой з"яўляецца і Слуцкае Евангелле.

У размове з уяўляемым апанентам адзначым, што ў адрозненні ад выдадзеных друкарскім спосабам кніг рукапіс з'яўляецца творам унікальным. Такія рэчы маюць музейную і калекцыйную каштоўнасць. Старадаўнія кнігі аздабляліся мастакамі і ювелірамі, таму яны яшчэ маюць і каштоўнасць мастацкую. Навуковае ж значэнне такіх твораў увогуле не выклікае сумненняў. Але галоўнае – гэта каштоўнасць духоўная. Нават атэісты, якія вялі барацьбу з рэлігіяй, разумелі значэнне Слуцкага Евангелля, нездарма яно захоўвалася ў спецыяльным сейфе разам з Крыжом Ефрасінні Полацкай і разам з ім знікла ў 1941 годзе.

Рукапісныя кнігі ў Слуцку пачалі ствараць з ХV стагоддзя. Такая майстэрня мелася ў Троіцкім манастыры і працавалі там манахі. Заказчыкамі кніг выступалі царкоўныя іерархі або свецкія магнаты. Слуцкае Евангелле – адзіны вядомы нам прыклад, калі твор выйшаў з пад пяра прадстаўніка прывеліяванага саслоўя. Тое, што стваральнікам кнігі з"яўляецца слуцкі князь Юрый Юр"евіч Алелька, мы ведаем дзякуючы прыпісцы, якую зрабіў спавядальнік князя святар Малафей: «Юрый Юр"евіч Алелька года Божага 1580 сам сваёю рукой ўласнаю перапісаў».

Працу сваю князь Юрый не афішыраваў, наадварот, пачаў яе таемна. Але святар Малафей згадвае, што ён бываў у князя і не толькі чуў, але і бачыў гэту працу. Задумка ў князя была ўнікальнай – ён вырашыў напісаць Евангелле золатам. Аднак, кніга пачынаецца золатам, а далей пісана простым чарнілам. Як дадае святар, тое ўчынілася не ад сквапнасці, а каб праца завяршылася хутчэй, бо пісьмо золатам ішло больш марудна. А прычына спяшацца, як піша святар, была – да князя набліжалася хвароба, а хваляванне за ахопленую неспакоем краіну ўвогуле скарацілі яго жыццё.

Рукапіснае Слуцкае Евангелле, якое яшчэ называюць Евангеллем Юрыя АлелькавічаЕвангелле Юрыя Алелькавіча стала своеасаблівым завяшчаннем князя. Было зроблена яно для Троіцкага манастыра і падорана разам з настаяцельскім посахам і срэбным пацірам – «для вечнай памяці і багамолля благачэсція святога». Сваім учынкам ён засведчыў вернасць веры сваіх продкаў і старадаўнім праваслаўным традыцыям. У гэтай сувязі заслугоўвае ўвагу вяртанне князя да стылю напісання – устава – шрыфта, характэрнага для рукапісаў ХІ-ХІІ стагоддзяў, бо ў разглядаемыя часы быў распаўсюджаны паўустаў – стыль больш лёгкі ў напісанні, але пазбаўлены той ўрачыстасці. Напісаныя князем літары стваралі ўражанне адціснутых друкарскім спосабам.

Разам з князем над кнігай працавалі і іншыя майстры. Мастакі намалявалі прыгожыя застаўкі, з якіх пачынаюцца кожнае евангелле і асобныя яго главы, а таксама пачатковыя літары. Як пісаў у сваёй кнізе пра слуцкія старажытнасці ў ХІХ стагоддзі Ф. Серна-Салаўевіч – гэтыя малюнкі – верх мастацкай дасканаласці. Пераплётчыкі зрабілі пераплёт з дошак, абкладзеных малінавым аксамітам. Ювеліры выканалі металічны абклад. Завершана кніга была ў 1582 годзе.

Заставка – рисунок или акцидентный набор из линеек и орнаментов. Одна из заставок, с которых начинаются главы ЕвангелияДа канца 1860-х гадоў Троіцкі манастыр перавялі ў Мінск. Манастыр жа на Трайчанах застаўся – у сваю чаргу сюды прыбыў з Грозава Іаана-Багаслоўскі. Але назапашаныя ў Слуцку каштоўнасці – бібліятэка, абразы і іншае былі вывезены ў Мінск. Толькі ўкладныя запісы, зробленыя ад імя князя Юрыя на Евангеллі яго работы, падораных ім посаху і чашы, сталі прычынай, каб гэтыя рэліквіі засталіся. Але абклад з Евангелля быў зняты і з тых часоў яно ўпамінаецца ў простым, агорнутым аксамітам пераплёце.

Манастыр пасля ўсталявання Савецкай улады закрылі, каштоўныя рэчы з яго, у тым ліку Евангелле, трапілі ў Слуцкі краязнаўчы музей. Спецыялісты з Мінска адзначылі мастацкую і гістарычную каштоўнасць Евангелля, посаха і паціра, выняслі рашэнне, каб яны былі перададзены ў Мінск у Беларускі дзяржаўны музей. У сувязі з мяркуемым перамяшчэннем сталіцы з Мінска ў Магілёў, туды ў 1929 годзе быў пераведзены і Дзяржаўны музей. І хаця пераносу сталіцы не адбылося, музейны фонд знаходзіўся ў Магілёве да вайны. Па загаду партыйных кіраўнікоў самыя каштоўныя рэчы захоўваліся ў асобным сейфе, які з часам апынуўся ў будынку гаркама партыі. У першыя дні Вялікай Айчыннай вайны з Магілёва музейныя фонды эвакуіравалі ў Расію. Тады сляды многіх твораў, у тым ліку Крыжа Ефрасінні Полацкай і Слуцкага Евангелля, згубіліся.

Знайшлося Слуцкае Евангелле нечакана ў 2003 годзе, пад час правядзення Епархіяльных чытанняў, Уладыкам Філарэтам было прадстаўлена шырокаму колу яго ўдзельнікаў.

Цяпер Слуцкае Евангелле з'яўляецца ўласнасцю Беларускага экзархата, знаходзіцца ў хатняй царкве ў гонар Сабора беларускіх святых пры Мінскім Епархіяльным Упраўленні. Для вывучэння і атрыбутацыі яно была прадастаўлена ў карыстанне навукоўцам. Намаганнямі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі і Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук зроблена электроннае выданне кнігі і ў такім выглядзе яна можа быць прадастаўлена ўсім жадаючым. Несумненна, што з такім электронным варыянтам у хуткім часе можна будзе пазнаёміцца і ў Слуцкай бібліятэцы.

А што сама святыня не вяртаецца ў Слуцк, шкадаваць не прыходзіцца, тым больш, што Уладыка Філарэт, які мае тытул мітрапаліта Мінскага і Слуцкага, з'яўляецца гістарычным спадкаемцам архімандрытаў Слуцкага Троіцкага манастыра, у карыстанне якім некалі і завяшчаў свой падарунак князь Юрый Алелька.

 

Ігар ЦІТКОЎСКІ

Слуцкое Евангелие

Буквица, или инициал – крупная, отличная от прочих, первая буква главы ЕвангелияРукописное Слуцкое Евангелие, которое ещё называют Евангелием Юрия Олельковича, является национальной православной святыней. В последнее время информацию о нем можно встретить в различных источниках. Связано это прежде всего с неожиданным возвращением книги, так как она считалась утраченной во времена Великой Отечественной войны. Упомянутая событие даёт повод для надежд, что будут найдены и возвращены на свою историческую родину и другие наши утраченные ценности.

Для страны, которая становится на путь национального возрождения, исследование и популяризация своего прошлого, почитание и возвращение к жизни исторических святынь, – явление обычное. Для Случчины же события, связанные с возвращением Слуцкого Евангелия, знаменательные. Они ещё раз напомнили о значимости слуцкого прошлого и его культуры в истории страны.

Человек несведущий может задать вопрос: «А какое значение имеет это древняя рукописная книга, теперь же с евангельскими текстами можно познакомиться без помех?» И он, кажется, прав: Библия, частью которой является евангелие, выходит на языках многих народов, это одна из самых издаваемых книг в мире. В Беларуси, например, по благословению митрополита Минского и Слуцкого Владыки Филарета осуществлено издание четырёх канонических евангелий с параллельными текстами на греческом, церковно-славянском, русском и белорусском языках. Напомним, что евангелия от Марка, Матфея, Луки и Иоанна могут выдаваться по отдельности, а если приводятся вместе, то это – четвероевангелие. Именно таким является и Слуцкое Евангелие.

Факсимильное издание «Слуцкого Евангелия». Издательство Белорусского ЭкзархатаВ разговоре с воображаемым оппонентом отметим, что в отличие от изданных типографским способом книг рукопись является произведением уникальным. Такие вещи имеют музейную и коллекционную ценность. Старинные книги украшались художниками и ювелирами, поэтому они ещё имеют и ценность художественную. Научное же значение таких произведений вообще не вызывает сомнений. Но главное – это ценность духовная. Даже атеисты, которые вели борьбу с религией, понимали значение Слуцкого Евангелия, недаром оно хранилось в специальном сейфе вместе с Крестом Евфросинии Полоцкой и вместе с ним исчезло в 1941 году.

Рукописные книги в Слуцке начали создавать с ХV века. Такая мастерская имелось в Троицком монастыре и работали там монахи. Заказчиками книг выступали церковные иерархи или светские магнаты. Слуцкое Евангелие – единственный известный нам пример, когда произведение вышло из-под пера представителя привилегированного сословия. То, что создателем книги является Слуцкий князь Юрий Юрьевич Олелько, мы знаем благодаря приписке, которую сделал исповедник князя священник Малафей: «Юрий Юрьевич Олелько года Божьего 1580 сам своею рукой собственной переписал».

Работу свою князь Юрий не афишировал, наоборот, начал её тайно. Но священник Малафей упоминает, что он бывал у князя и не только слышал, но и видел эту работу. Задумка у князя была уникальной – он решил написать Евангелие золотом. Однако, книга начинается золотом, а дальше писано простыми чернилами. Как добавляет священник, это сделано не от жадности, а чтобы работа завершилась быстрее, так как письмо золотом шло медленнее. А причина спешить, как пишет священник, была – к князю приближалась болезнь, а беспокойство за охваченную смятением страну вообще сократило его жизнь.

Евангелие Юрия Олельковича стало своеобразным завещанием князя. Было сделано оно для Троицкого монастыря и подарено вместе с настоятельским посохом и серебряным потиром – «для вечной памяти и богомолья благочестия святого». Своим поступком он засвидетельствовал верность вере своих предков и старинным православным традициям. В этой связи заслуживает внимание возвращение князя к стилю написания – устава – шрифта, характерного для рукописей XI–XII веков, так как в рассматриваемые времена был распространён полуустав – стиль более лёгкий в написании, но лишённый того торжества. Написанные князем буквы создавали впечатление оттиснутых типографским способом.

Вместе с князем над книгой работали и другие мастера. Художники нарисовали красивые заставки, с которых начинаются каждое евангелие и отдельные его главы, а также начальные буквы. Как писал в своей книге о слуцких древностях в XIX веке Ф. Серно-Соловьевич – эти рисунки – верх художественного совершенства. Переплётчики сделали переплёт из досок, обложенных малиновым бархатом. Ювелиры выполнили металлический оклад. Завершена книга была в 1582 году.

К концу 1860-х годов Троицкий монастырь перевели в Минск. Монастырь же на Тройчанах остался – в свою очередь сюда прибыл из Грозово Иоанно-Богословский. Но накопленные в Слуцке ценности – библиотека, иконы и прочее были вывезены в Минск. Только подарочные надписи, сделанные от имени князя Юрия на Евангелии его работы, подаренных им посохе и чаше, стали причиной, чтобы эти реликвии остались. Но оклад с Евангелия был снят и с тех пор он упоминается в простом, обвёрнутом бархатом переплёте.

Обложка факсимильного издания «Слуцкого Евангелия», хранящегося в храме Святого Архангела Михаила в д. СорогиМонастырь после установления Советской власти закрыли, ценные вещи из него, в том числе Евангелие, попали в Слуцкий краеведческий музей. Специалисты из Минска отметили художественную и историческую ценность Евангелия, посоха и потира, вынесли решение, чтобы они были переданы в Минск в Белорусский государственный музей. В связи с предполагаемым перемещением столицы из Минска в Могилев, туда в 1929 году был переведён и Государственный музей. И хотя переноса столицы не произошло, музейный фонд находился в Могилеве до войны. По приказу партийных руководителей самые ценные вещи хранились в отдельном сейфе, который со временем оказался в здании горкома партии. В первые дни Великой Отечественной войны из Могилева музейные фонды эвакуировали в Россию. Тогда следы многих произведений, в том числе Креста Ефросинии Полоцкой и Слуцкого Евангелия, потерялись.

Нашлось Слуцкое Евангелие неожиданно в 2003 году, во время проведения Епархиальных чтений Владыкой Филаретом было представлено широкому кругу его участников.

Теперь Слуцкое Евангелие является собственностью Белорусского экзархата, находится в домашней церкви в честь Собора белорусских святых при Минском Епархиальном Управлении. Для изучения и атрибуции оно было предоставлено в пользование учёным. Усилиями Национальной библиотеки Беларуси и Института языкознания имени Якуба Коласа Национальной академии наук сделано электронное издание книги и в таком виде она может быть предоставлена всем желающим. Несомненно, что с таким электронным вариантом в скором времени можно будет познакомиться и в Слуцкой библиотеке.

А что сама святыня не возвращается в Слуцк, жалеть не приходится, тем более, что Владыка Филарет, который имеет титул митрополита Минского и Слуцкого, является историческим наследником архимандритов Слуцкого Троицкого монастыря, в пользование которым некогда и завещал свой подарок князь Юрий Олелько.

Игорь ТИТКОВСКИЙ
Перевод –
Владимир ХВОРОВ

 

Скачать для ознакомления Слуцкое Евангелие в формате PDF (27.7 Mb)