Посах архімандрыта

Посах архімандрыта

30.09.2014

У ліку каштоўнасцяў Слуцкага Троіцкага манастыра, на які разам з рукапісным Евангеллем Юрыя Алелькавіча і сярэбранай чашай-пацірам у свой час звярталі ўвагу даследчыкі, быў посах архімандрыта, падораны ў 1580 годзе князем Юрыем Юр'евічам. У 1920-я гады разам з Евангеллем і пацірам ён трапіў у Мінск у збор Дзяржаўнага музея і разам з імі прапаў у час Вялікай Айчыннай вайны.

Пасля перамяшчэння асноўных манастырскіх каштоўнасцяў у XIX стагоддзі ў Мінск згаданыя вышэй Евангелле, посах і пацір, на якіх меліся падарункавыя надпісы, засталіся ў Слуцку. У 1889 годзе гэтыя прадметы экспанаваліся на Маскоўскай археалагічнай выставе. Сярэбраны посах быў дасканалым творам майстроў ювелірнай справы, а таксама ўяўляў сабою цікавую гістарычную рэліквію.

Хаця нам невядома дакладна, калі быў зроблены згаданы посах, можна думаць, што адбылося гэта незадоўга ад выгравіраванай на ім даце дарэння – 1580 год. Гісторыя не захавала і імёнаў майстроў, але (ускосных сведчанняў таму дастаткова) з ўпэўненасцю можна гаварыць, што гэта была справа мясцовых умельцаў. У Слуцку здаўна апрацоўвалі металы як чорныя, так і каляровыя. У літаратурных крыніцах знойдзем упамінанні пра напрастольныя сярэбраныя крыжы, металічныя абклады кніг, упрыгожаныя шатамі і каронамі абразы, якія меліся ў слуцкіх храмах і манастырах. Быў у свой час наладжаны выраб царкоўнага посуду з волава і серабра. Дзейнічалі майстэрні, дзе адліваліся званы і гарматы. Па сілам мясцовым умельцам было зрабіць і такі посах.

Уручэнне царкоўнаму іерарху посаха ад свецкага ўладара з'явілася сведчаннем падтрымкі ім архімандрыта і яго справы. Што такія падарункі, азначаўшыя не толькі павагу але і духоўную падтрымку, былі распаўсюджаны, сведчыць яшчэ адзін аналагічны прыклад – у дар і благаслаўленне слуцкаму архімандрыту ў 1611 годзе ад патрыярха Іерусалімскага быў падораны драўляны кіпарысавы посах, абкладзены перламутрам і панцырам чарапахі.

Серебряный посох. Фото Ю. Смолинского, 1904 г.Правобразам посаха з'яўляецца звычайны драўляны кій, які здаўна служыць падарожнікам. Як дадатковай апорай карыстаюцца ім і людзі сталага ўзросту. У сувязі з гэтым можна прыгадаць вядомую загадку пра жыццё чалавека, у адказе на якую ўпамінаецца кій: «Хто раніцай трымаецца на чатырох апорах, днём на дзвюх, а ўвечары на трох?»

Илья Репин. Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 годаУ традыцыйных грамадствах павагай і аўтарытэтам карысталіся людзі паважанага ўзросту, бо з'яўляліся носьбітамі жыццёвага вопыту. Яны ўзначальвалі абшчыну, ад чаго пайшла назва кіраўніка – старэйшына. Старэйшыны, як правіла, хадзілі з кіямі, якія сталі не толькі прыкметай старасці, але і атрымалі значэнне сімвала верхавенства, мудрасці, уладарніцтва. З часам для кіраўніка галоўным стаў не ўзрост, а досвед, а кій (посах) у якасьці прыкметы ўлады застаўся. У паданнях і казках знойдзем чароўныя посахі (напрыклад, посах Дзеда Мароза, якім ён мог ажывіць або замарозіць любога), ім нярэдка надавалася магічная сіла. З рускай гісторыі вядома пра цара Івана IV, які сваім посахам не толькі сцябаў баяраў, а аднойчы адлупцаваў снаху, а свайму сыну, які кінуўся на абарону жонкі, моцна стукнуў па галаве. Удар аказаўся смяротным, і гэта трагічная падзея ўрэшце аказалася значнай для лёсу краіны – прывяла да сканчэння роду Рурыкавічаў на рускім прастоле, а апошняе ў сваю чаргу стала прычынай «рускай смуты».

Главные регалии Австрийской империи – держава, корона и скипетрУ прадстаўнікоў свецкай улады посах трансфармаваўся ў скіпетр – невялікі дэкаратыўны кіёк, упрыгожаны геральдычнай дзяржаўнай сімволікай. Разам з дзяржавай і каронай ён стаў сімвалам улады каралёў і імператараў. У царкоўных іерархаў посахі засталіся ў выглядзе кія, на які можна абапірацца. Рабіліся яны з розных матэрыялаў, упрыгожваліся, асабліва ручка, каштоўнымі камянямі і металамі. Верх посаха ў католікаў атрымаў выгляд ручкі з аднаканцовым, скіраваным уніз закрутком. У праваслаўных посахі звычайна маюць двухканцовую ручку, якая можа мець выгляд скіраваных уверх сіметрычных дэкаратыўных закруткоў.

Дзе дзеўся слуцкі сярэбраны посах пасля 1941 года, невядома, таму зрабіць уяўленне аб ім цяпер можна толькі на падставе даўнейшых літаратурных крыніц і фотаздымкаў. На фотаздымку пачатку XX стагоддзя, які захоўваецца ў Нацыянальным музеі гісторыі і культуры, бачым настаяцеля слуцкага манастыра на фоне разных царскіх варот прыдзела ў гонар святога мучаніка – дзіцяткі Гаўрыіла Слуцкага (Беластоцкага) з посахам князя Юрыя Алелькавіча ў правай руцэ. Здымак посаха разам са Слуцкім Евангеллем і пацірам прыводзіцца ў кнізе Ф. Серна-Салаўевіча «Древнерусский город Слуцк и его святыни». Добрыя здымкі зрабіў у 1904 годзе польскі мастак і даследчык Юзаф Смалінскі, яны цяпер захоўваюцца ў Інстытуце мастацтва Польскай акадэміі навук. Па апісаннях і фотаздымках вядома, што гэта адліты з чыстага серабра посах (патрыца) даўжынёй 157,5 сантыметраў. Ён быў разборны, складаўся з чатырох частак, месцы злучэння іх вызначаліся сферападобнымі дэкаратыўнымі формамі. Завяршаўся прыгожай ручкай: пасярэдзіне стылізаваная кветачка, а бакавыя адгалінаванні закручваюцца ўверх у выглядзе дэкаратыўных галінак з галовамі фантастычных істот на канцы. Шырыня верхняй часткі (ручкі) – 19,5 сантыметраў. Уздоўж дзяржальні па спіралі быў зроблены надпіс славянскімі літарамі: «Юрій Юріевичъ Олелько Княжя Слуцкое (1580 г.) до светое Тройце-Архімандріи Слуцкое для вечное памети и богомолля благочестія светого».

 

Ігар ЦІТКОЎСКІ 

Посох архимандрита

В числе ценностей Слуцкого Троицкого монастыря, на который вместе с рукописным Евангелием Юрия Олельковича и серебряной чашей-потиром в своё время обращали внимание исследователи, был посох архимандрита, подаренный в 1580 году князем Юрием Юрьевичем. В 1920-е годы вместе с Евангелием и потиром он попал в Минск в собрание Государственного музея и вместе с ними пропал во время Великой Отечественной войны.

После перевода основных монастырских ценностей в XIX веке в Минск упомянутые выше Евангелие, посох и потир, на которых имелись подарочные надписи, остались в Слуцке. В 1889 году эти предметы экспонировались на Московской археологической выставке. Серебряный посох был безупречным произведением мастеров ювелирного дела, а также представлял собой интересную историческую реликвию.

Епископ у католиков. Высшая степень священства. В повседневной жизни носит фиолетовую сутану. В качестве литургического облачения кроме вышеупомянутых одеяний носят митру и пастырский посохХотя нам неизвестно точно, когда был сделан упомянутый посох, можно считать, что произошло это незадолго до выгравированной на нём даты дарения – 1580 год. История не сохранила и имён мастеров, но (косвенных свидетельств тому достаточно) с уверенностью можно говорить, что это было дело местных умельцев. В Слуцке издавна обрабатывали металлы как черные, так и цветные. В литературных источниках есть упоминания о напрестольных серебряных крестах, металлических окладах книг, украшенных навесами и коронами иконах, которые имелись в слуцких храмах и монастырях. Было в своё время налажено изготовление церковной посуды из олова и серебра. Действовали мастерские, где отливались колокола и пушки. По силам местным умельцам было сделать и такой посох.

Главные регалии Российской империи – держава, корона и скипетрВручение церковному иерарху посоха от светского господина явилось свидетельством поддержки им архимандрита и его дела. Что такие подарки, означающие не только уважение, но и духовную поддержку, были распространены, свидетельствует ещё один аналогичный пример – в дар и благословение слуцкому архимандриту в 1611 году от патриарха Иерусалимского был подарен деревянный кипарисовый посох, обложенный перламутром и панцирем черепахи.

Пример Богослужебного жезла митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира (древняя форма)Прообразом посоха является обычная деревянная палка, которая издавна служит путешественникам. Как дополнительной опорой пользуются им и люди пожилого возраста. В связи с этим можно вспомнить известную загадку о жизни человека, в ответе на которую упоминается трость: «Кто утром держится на четырёх опорах, днём на двух, а вечером на трёх?»

В традиционном обществе уважением и авторитетом пользовались люди почтенного возраста, поскольку являлись носителями жизненного опыта. Они возглавляли общину, от чего пошло название главы – старейшина. Старейшины, как правило, ходили с палками, которые стали не только признаком старости, но и получили значение символа верховенства, мудрости, власти. Со временем для руководителя главным стал не возраст, а опыт, а трость (посох) в качестве признака власти осталась. В преданиях и сказках найдём волшебные посохи (например, посох Деда Мороза, каким он мог оживить или заморозить любого), они нередко наделялись магической силой. Из русской истории известно о царе Ивана IV, который своим посохом не только хлестал бояр, но и однажды избил сноху, а своему сыну, который бросился на защиту жены, сильно ударил по голове. Удар оказался смертельным, и это трагическое событие в конце концов оказалась значимой для судьбы страны – привело к окончанию рода Рюриковичей на русском престоле, а последнее в свою очередь стало причиной «русской смуты».

Настоятель Троицкого монастыря с серебряным посохом князя Юрия III ОлельковичаУ представителей светской власти жезл трансформировался в скипетр – небольшую декоративную трость, украшенную геральдической государственной символикой. Вместе с державой и короной он стал символом власти королей и императоров. У церковных иерархов посохи остались в виде трости, на которую можно опираться. Делались они из различных материалов, украшались, особенно ручка, драгоценными камнями и металлами. Верх посоха у католиков получил вид ручки с одноконцевым, направленным вниз загибом. У православных жезлы обычно имеют двухконцевую ручку, которая может иметь вид поднимающихся симметричных декоративных закруток.

Куда пропал Слуцкий серебряный посох после 1941 года, неизвестно, поэтому сформировать представление о нём можно только на основании прежних литературных источников и фотографий. На фотографии начала XX века, которая хранится в Национальном музее истории и культуры, видим настоятеля Слуцкого монастыря на фоне резных царских ворот придела в честь святого мученика – младенца Гавриила Слуцкого (Белостоцкого) с жезлом князя Юрия Олельковича в правой руке. Снимок посоха вместе со Слуцким Евангелием и потиром приводится в книге Ф. Серно-Соловьевича «Древнерусский город Слуцк и его святыни». Хорошие снимки сделал в 1904 году польский художник и исследователь Иосиф Смолинский, они теперь хранятся в Институте искусства Польской академии наук. По описаниям и фотографиям известно, что это отлитый из чистого серебра посох (патриция) длиной 157,5 сантиметров. Он был разборный, состоял из четырёх частей, места соединения их определялись сфероподобными декоративными формами. Завершался красивой ручкой: посередине стилизованный цветочек, а боковые ответвления закручиваются вверх в виде декоративных веток с головами фантастических существ на концах. Ширина верхней части (ручки) – 19,5 сантиметров. Вдоль рукоятки по спирали была сделана надпись славянскими буквами: «Юрій Юріевичъ Олелько Княжя Слуцкое (1580 г.) до светое Тройце-Архімандріи Слуцкое для вечное памети и богомолля благочестія светого».

 

 

Игорь ТИТКОВСКИЙ
Перевод и иллюстрации –
Владимир ХВОРОВ

 

 

Дополнительная информация из Интернета

Вениамин, епископ Борисовский, викарий Минской епархии с повседневным (внебогослужебным) посохом на мероприятиях, посвящённых 100-летию церкви преподобного Симеона Столпника (д. Борок)Посох, жезл – знак церковной власти епископа и управляющего монастырём.

В православии посох служит символом духовной власти архиерея, а также архимандрита или игумена в монастыре. Различаются богослужебные – торжественные и богато украшенные посохи, и внебогослужебные – более простые. Навершие богослужебного посоха увенчивается крестом, сама форма навершия бывает двух видов:

Вениамин, епископ Борисовский, викарий Минской епархии с богослужебным посохом на мероприятиях, посвящённых 100-летию церкви преподобного Симеона Столпника (д. Борок). Виден сулок – двойной платок у навершиядревняя форма, восходящая к VI веку в виде перекладины с рожками, напоминающим перевернутый якорь;
форма, распространившаяся в XVI – XVII веках – в виде двух змей, извивающихся кверху с главами, взаимно обращёнными друг к другу, что означает мудрое управление паствой.

Архиерейский жезл, в отличие от архимандритского, имеет изображение яблок. Отличительной особенностью русских архиерейских посохов является сулок – двойной платок у навершия, предохраняющий руку от мороза. Некоторым архимандритам в виде награды также позволяется иметь сулок на жезле.

Повседневный, внебогослужебный посох представляет собой длинную деревянную палку с оправой и утолщением в верхней части из резной кости, дерева, серебра или жёлтого металла.

Только Патриарх имеет право входить с жезлом в алтарь храма. Остальные епископы перед царскими вратами отдают жезл иподиакону-посошнику, стоящему за богослужением справа от царских врат.